Förslag till resolution - B8-1365/2015Förslag till resolution
B8-1365/2015

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION om kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2279 av den 4 december 2015 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003

  9.12.2015 - (D041813/01) (2015/3006(RSP))

  i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen

  Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet


  Förfarande : 2015/3006(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B8-1365/2015
  Ingivna texter :
  B8-1365/2015
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  B8-1365/2015

  Europaparlamentets resolution om kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2279 av den 4 december 2015 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003

  (D041813/01) (2015/3006(RSP))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2279 av den 4 december 2015 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D041813/01)[1],

  –  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder[2], särskilt artiklarna 7.3 och 19.3,

  –  med beaktande av artiklarna 11 och 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter[3],

  –  med beaktande av yttrandet från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) av den 15 juli 2015[4],

  –  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

  –  med beaktande av artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A.  Monsanto Europe SA lämnade den 17 maj 2010 in en ansökan till den behöriga nederländska myndigheten, i enlighet med artiklarna 5 och 17 i förordning (EG) nr 1829/2003, om att få släppa ut livsmedel, livsmedelsingredienser och foder som innehåller, består av eller har framställts av NK603 × T25-majs på marknaden.

  B.  I ansökan anges att GMO-majsen MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2 uttrycker CP4 EPSPS-protein som ger tolerans mot herbicider som innehåller glyfosat och PAT‑protein som ger tolerans mot herbicider som innehåller glufosinatammonium. Den 20 mars 2015 meddelade WHO:s särskilda cancerorgan (International Agency for Research on Cancer) att de klassar glyfosat som troligtvis cancerframkallande för människor[5].

  C.  I motiveringen till sitt förslag av den 22 april 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 beklagade kommissionen att tillståndsbesluten, sedan förordning (EG) nr 1829/2003 trädde i kraft, har fattats av kommissionen, i enlighet med tillämplig lagstiftning, utan stöd av medlemsstaternas yttrande i kommittén. Vid beslut om godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder har det blivit en norm att åter hänvisa ärendet till kommissionen för slutligt beslut, något som egentligen tillhör undantagen i förfarandet.

  D.  Europeiska kommissionen nominerades på grundval av de politiska riktlinjer som den lade fram för Europaparlamentet. I riktlinjerna åtog sig kommissionen att se över den tillämpliga lagstiftningen om godkännande av genetiskt modifierade organismer.

  E.  Förslaget av den 22 april 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 förkastades av parlamentet den 28 oktober 2015[6], eftersom GMO-handel är gränsöverskridande – även om själva odlingen naturligtvis sker på en medlemsstats territorium – vilket innebär att kommissionens förslag om nationella förbud mot försäljning och användning skulle bli omöjliga att genomdriva utan att återinföra importkontroller vid gränserna.

  F.  Det nuvarande systemet för godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder fungerar inte. Detta framgår av den franska tidningen Le Mondes avslöjande av den 14 oktober 2015[7] att tillstånd för import till EU har getts för sex genetiskt modifierade majssorter som bär på genetiska modifieringar som inte fanns med i bedömningen när sorterna fick tillstånd. Syngenta underrättade Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och kommissionen om de extra genmodifierade egenskaperna först i juli 2015, trots att import av sorterna hade tillåtits mellan 2008 och 2011.

  G.  Parlamentet förkastade förslaget till ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 och uppmanade kommissionen att dra tillbaka förslaget och ersätta det med ett nytt.

  1.  Europaparlamentet anser att kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2279 överskrider de genomförandebefogenheter som fastställs i förordning (EU) nr 1829/2005.

  2.  Europaparlamentet anser att genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierade organismer i enlighet med förordning (EG) nr 1829/2003 i sin nuvarande icke-fungerande form, bör stoppas tills en ny förordning har antagits på grundval av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

  3.  Europaparlamentet anser att kommissionens genomförandebeslut strider mot EU-rätten eftersom det inte är förenligt med målet i förordning (EG) nr 1829/2003 och förordning (EG) nr 396/2005[8], nämligen att, i enlighet med de allmänna principerna i förordning (EG) nr 178/2002, skapa en grund för att säkerställa ett gott skydd för människors liv och hälsa, djurs hälsa och välbefinnande samt miljö- och konsumentintressena med avseende på genetiskt modifierade livsmedel och foder, och att samtidigt sörja för att den inre marknaden fungerar effektivt.

  4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upphäva sitt genomförandebeslut (EU) 2015/2279.

  5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett nytt lagförslag på grundval av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003, och att därvid ta hänsyn till de synpunkter som ofta uttryckts av medlemsstaterna och som inte enbart rör frågor om genetiskt modifierade organismer och deras säkerhet för hälsan eller miljön.

  6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.