Πρόταση ψηφίσματος - B8-1366/2015Πρόταση ψηφίσματος
B8-1366/2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τον έλεγχο των ψηφιακών μέσων συναλλαγής, όπως το "bitcoin"

25.11.2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού

Sophie Montel, Florian Philippot, Dominique Bilde

B8-1366/2015

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον έλεγχο των ψηφιακών μέσων συναλλαγής, όπως το "bitcoin"

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με απόφασή του της 22ας Οκτωβρίου 2015, έκρινε ότι οι συναλλαγές ανταλλαγής εικονικού νομίσματος "bitcoin" με συμβατικά νομίσματα πρέπει να απαλλάσσονται ΦΠΑ λόγω του ότι το "bitcoin" δεν συνιστά ούτε τίτλο που παρέχει δικαίωμα ιδιοκτησίας επί νομικών προσώπων ούτε τίτλο συγκρίσιμης φύσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα "bitcoin" ενέχει πολλούς κινδύνους που συνδέονται με το αμετάκλητο των συναλλαγών (κυρίως λόγω της ανωνυμίας), με το ότι ευνοεί - ενώ δεν θα έπρεπε - τους πρώτους αγοραστές (δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό έντονες ανισότητες) και ότι είναι συγγενές προς το σύστημα Ponzi·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες χώρες, όπως η Ρωσία, αποφάσισαν να κολάζουν ποινικά κάποιες πράξεις σε εικονικά μέσα συναλλαγών, επειδή υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να χρησιμοποιούνται για παράνομες δραστηριότητες·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να επιτρέψει στα κράτη μέλη να ελέγχουν αυστηρότερα, έως και να απαγορεύουν, οποιαδήποτε πράξη ανταλλαγής του εικονικού νομίσματος με συμβατικά·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο, καθώς και στα κράτη μέλη.