ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 454kWORD 60k
25.11.2015
PE574.436v01-00
 
B8-1367/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τη χρήση γραφενίου στην ιατρική για την παραγωγή ακτίνων Χ


Aldo Patriciello

 Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη χρήση γραφενίου στην Ιατρική για την παραγωγή ακτίνων Χ  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της ΣΛΕΕ,

  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε από το Massachusetts Institute of Technology (MIT) στη Βοστώνη, το γραφένιο, εάν εκτεθεί σε λέιζερ, είναι σε θέση να παράγει ακριβείς και ασφαλείς ακτίνες Χ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έρευνα του MIT, η προαναφερθείσα ικανότητα του γραφενίου θα μπορούσε να υποστηρίξει την κατασκευή μηχανημάτων χαμηλού κόστους για την παραγωγή ακτίνων Χ με χαμηλές δόσεις ακτινοβολίας, και, συνεπώς, πιο ασφαλείς για τους ασθενείς·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει την εκπόνηση μιας επικαιροποιημένης και εμπεριστατωμένης μελέτης σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τους ενδεχόμενους κινδύνους από τη χρήση γραφενίου για την παραγωγή ακτίνων Χ στην ιατρική.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου