ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 450kWORD 60k
24.11.2015
PE574.437v01-00
 
B8-1368/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την προώθηση ψυχαγωγικών προγραμμάτων με σκοπό την καταπολέμηση της μοναξιάς των ηλικιωμένων


Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προώθηση ψυχαγωγικών προγραμμάτων με σκοπό την καταπολέμηση της μοναξιάς των ηλικιωμένων  
B8-1368/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 742/2008/ΕΚ,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 554/2014/ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ήδη σε ανακοίνωσή της του 2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράμμιζε πώς η δημογραφική γήρανση είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που θα αναγκαστεί να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως προβλέπει το άρθρο 25 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ίδια η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των ηλικιωμένων ατόμων να διάγουν αξιοπρεπή και ανεξάρτητη ζωή και να συμμετέχουν στον κοινωνικό και πολιτιστικό βίο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατες αμερικανικές μελέτες, η μοναξιά παίζει αποφασιστικό ρόλο στην εξασθένηση της ανοσοποιητικής άμυνας, ιδίως των ηλικιωμένων, καθώς τροποποιεί τη δράση των γονιδίων τα οποία κανονικά διασφαλίζουν την ανοσία έναντι εξωτερικών παραγόντων·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει ψυχαγωγικές δραστηριότητες και προγράμματα που θα εκτελούνται από μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, ΜΚΟ αλλά και δημόσιες υπηρεσίες με σκοπό την ένταξη σε αυτά των μοναχικών ηλικιωμένων, ώστε να προστατευθούν από τον κίνδυνο της μοναξιάς, ο οποίος θα μπορούσε να βλάψει και την υγεία τους.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου