ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 462kWORD 61k
17.11.2015
PE574.442v01-00
 
B8-1372/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την απαγόρευση λειτουργίας της κτηνοτροφικής μονάδας των χιλίων βοδιών στον νομό Creuse


Dominique Bilde, Sophie Montel, Florian Philippot

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την απαγόρευση λειτουργίας της κτηνοτροφικής μονάδας των χιλίων βοδιών στον νομό Creuse  
B8-1372/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Οκτωβρίου 1988,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 13 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  έχοντας υπόψη ότι η κτηνοτροφική μονάδα των χιλίων βοδιών είναι ένα πρόγραμμα κέντρου πάχυνσης στο Saint-Martial-le-Vieux, στον νομό Creuse, με ανάδοχο την Εταιρία Απλοποιημένων Μετοχών (SAS) Alliance Millevaches·

B.  θεωρώντας ότι το πρόγραμμα αυτό είναι μία τρέλα τόσο από οικολογική όσο και από οικονομική άποψη καθώς και από πλευράς καλής διαβίωσης των ζώων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα προβλέπει σφαγή των ζώων χωρίς να έχει προηγηθεί αναισθητοποίηση, όπερ παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία και δεν σέβεται τα ζώα ως πλάσματα που αισθάνονται·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες διαβίωσης των χιλίων βοδιών είναι ακριβώς οι ίδιες με αυτές των χιλίων αγελάδων: κανένα είδος πρόσβασης στα έξω, διατροφή βασισμένη σε βιομηχανικές συνθετικές ουσίες, πολλαπλασιασμός των νόσων, εντατική παραγωγή, ρύπανση των εδαφών και των υδροφόρων οριζόντων·

1.  ζητεί την απαγόρευση λειτουργίας της κτηνοτροφικής μονάδας των χιλίων βοδιών·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να προαγάγει μία εντατική κτηνοτροφία που να σέβεται το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων, ευνοώντας τις βραχείες αλυσίδες και την τοπική απασχόληση·

3.  αναθέτει στο Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συνοδευόμενο από τα ονόματα των υπογραφόντων, στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου