NÁVRH DOPORUČENÍ RADĚ
PDF 424kWORD 71k
2.12.2015
PE574.444v01-00
 
B8-1374/2015

předložený v souladu s čl. 134 odst. 1 jednacího řádu


k 71. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů


Andrey Kovatchev za skupinu PPE

Doporučení Evropského parlamentu Radě k 71. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů  
B8-1374/2015

Evropský parlament,

–  s ohledem na 71. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 22. června 2015 týkající se priorit EU pro 70. zasedání Valného shromáždění OSN,

–  s ohledem na své doporučení Radě ze dne 2. dubna 2014 týkající se 69. zasedání Valného shromáždění OSN(1),

–  s ohledem na Chartu Organizace spojených národů,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 24. listopadu 2015 o úloze EU v rámci OSN – jak lépe dosáhnout cílů EU v zahraniční politice(2),

–  v souladu s čl. 134 odst. 1 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že závazek EU prosazovat účinný multilateralismus, v němž ústřední roli hraje OSN, je nedílnou součástí vnější politiky EU a vychází z přesvědčení, že multilaterální systém založený na univerzálních pravidlech a hodnotách je nejvhodnějším nástrojem k řešení celosvětových krizí, náročných úkolů a hrozeb;

B.  vzhledem k tomu, že EU, která je hlavním poskytovatelem rozpočtu OSN a jedním z nejaktivnějších přispěvatelů při vypracovávání akčního programu z Addis Abeby a Agendy pro udržitelný rozvoj 2030, je odhodlána posunout tuto agendu dopředu, a to jak v rámci EU, tak i prostřednictvím své vnější politiky tím, že bude podporovat snahu ostatních zemí, zejména zemí, které to nejvíce potřebují, o její realizaci;

C.  vzhledem k tomu, že bezpečnostní situace v EU je v důsledku velkého počtu dlouhodobých nebo nově vznikajících bezpečnostních problémů čím dál nestabilnější a proměnlivější;

D.  vzhledem k tomu, že EU je zastáncem transparentnějších, demokratičtějších a účinnějších voleb v rámci celého systému OSN;

1.  dává Radě tato doporučení:

Spolupráce mezi EU a OSN při vytváření nových bezpečnostních strategií, udržování míru a řešení krizí

a)   znovu zdůraznit, že s ohledem na násilné konflikty v bezprostřední blízkosti EU, rostoucí vystavení Evropy hybridní válce, počítačovému terorismu, „cizím bojovníkům“, bezprecedentnímu přílivu migrantů a stále méně zřetelnému rozdílu mezi vnějšími a vnitřními hrozbami se evropská bezpečnostní situace stává stále komplikovanější na to, aby se v ní jednotlivé země nebo regiony byly schopny pohybovat samy; v této souvislosti i) podporovat myšlenku, že evropská spolupráce v oblasti obrany a zpravodajských služeb již není jen politickou možností, ale strategickou a ekonomickou nutností, a ii) prohloubit spolupráci s OSN v oblasti míru a bezpečnosti, terorismu, organizovaného zločinu, regionálních konfliktů, nefunkčních států a šíření zbraní hromadného ničení;

b)  prozkoumat možné nové vyhlídky prohloubené spolupráce mezi EU a OSN při přepracování jejich strategického pohledu na bezpečnost na základě nové evropské bezpečnostní strategie a revize mírových operací a mírotvorné struktury ze strany OSN;

c)  podporovat prosazování míru a mírotvorné mise případně prostřednictvím intenzivnější podpory ze strany EU (odborné a finanční podpory, podpory formou vybavení či jednotek EU) s cílem vybavit OSN účinnějšími nástroji pro zmírňování napětí;

  Situace v Sýrii

d)  znovu poukázat na plnou podporu postoje, že Islámský stát v Iráku a Levantě (Dáeš), frontu an-Nusra a další teroristické skupiny označené Radou bezpečnosti OSN, jak dohodli účastníci rozhovorů ve Vídni a jak podpořila Rada bezpečnosti OSN, je nutné porazit;

e)  i) pracovat na dosažení okamžitého ukončení násilí a na vytvoření přechodné vlády, jak bylo dohodnuto v průběhu vídeňských mírových jednání, a ii) podpořit zahájení politického procesu mezi syrskou vládou a opozicí, který by vedl k vytvoření důvěryhodné, a nikoli sektářské vlády, která by nikoho nevylučovala, po čemž by následoval vznik nové ústavy a volby, jež by probíhaly pod dohledem OSN; iii) pomoci vytvořit mezi zástupci zpravodajských a vojenských složek jednotný pohled na skupiny a jednotlivce s cílem vyhledávat potenciální teroristy, s tím, že tento proces by měl být dokončen před zahájením politického procesu pod záštitou OSN;

Boj proti terorismu

f)  spolupracovat s Valným shromážděním OSN v boji proti obchodování s lidmi a ostře zasahovat proti náborům a financování teroristických skupin na základě prevence a potírání náborů, organizování, přepravy a vybavování teroristických bojovníků a financování jejich cest a činnosti;

  Blízkovýchodní konflikt

g)  pokračovat v multilaterálním úsilí o nalezení řešení pokračujících konfliktů na Blízkém východě, se zvláštním důrazem na izraelsko-palestinský konflikt, kde je třeba opětovně vyvinout intenzivní strukturované mírové úsilí;

  Rozvojová agenda po roce 2015 a Agenda udržitelného rozvoje 2030

h)  domnívat se, že dosahování cílů udržitelného rozvoje v rámci nově schválené Agendy udržitelného rozvoje 2030 představuje pro EU možnost, jak transformovat závazky v dané oblasti do konkrétních kroků, mj. na základě balíčku opatření týkajících se oběhového hospodářství, Unie inovací, energetické unie, jednotného digitálního trhu a pařížské konference o změně klimatu; doporučit, aby Komise do integrace agendy 2030 v rámci nadcházející revize strategie EU 2020 zapojila všechna příslušná generální ředitelství (GŘ);

  Konference OSN o klimatu konaná v roce 2015

i)  zajistit, aby EU zůstala v čele boje proti změně klimatu a dále spolupracovala v této oblasti s OSN; podpořit EU a OSN při zintenzivnění jejich společného úsilí, které by vedlo k tomu, že po dosažení ambiciózní a právně závazné dohody na Konferenci OSN o změně klimatu v Paříži v roce 2015 bude následovat rychlé uplatnění rozhodnutí 21. konference smluvních stran; zajistit, aby v této dohodě byly pro všechny státy stanoveny jasné, spravedlivé a náročné cíle, aby obsahovala ustanovení ohledně pravidelných revizí a zpřísňování cílů pro jednotlivé země s ohledem na cíl udržet oteplování Země „pod 2°C“ a aby podle ní byly všechny země za plnění svých cílů zodpovědné jak vůči sobě navzájem, tak i vůči veřejnosti;

  EU a reforma systému OSN

j)  aktivně podporovat komplexní reformu systému OSN, zejména Rady bezpečnosti OSN, s cílem zvýšit legitimitu, regionální zastoupení, odpovědnost a účinnost této organizace; usilovat o splnění dlouhodobého cíle EU, kterým je získat křeslo v rozšířené Radě bezpečnosti OSN;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě a pro informaci také Komisi.

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0259.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0403.

Právní upozornění - Ochrana soukromí