FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION TILL RÅDET
PDF 167kWORD 66k
2.12.2015
PE574.444v01-00
 
B8-1374/2015

i enlighet med artikel 134.1 i arbetsordningen


om FN:s generalförsamlings 71:a session


Andrey Kovatchev för PPE-gruppen

Europaparlamentets rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 71:a session  
B8-1374/2015

Europaparlamentet utfärdar denna rekommendation

–  med beaktande av FN:s generalförsamlings 71:a session,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 22 juni 2015 om EU:s prioriteringar inför FN:s generalförsamlings 70:e session,

–  med beaktande av sin rekommendation till rådet av den 2 april 2014 om FN:s generalförsamlings 69:e session(1),

–  med beaktande av FN-stadgan,

–  med beaktande av sin resolution av den 24 november 2015 om EU:s roll inom FN och om hur EU:s utrikespolitiska mål kan uppnås på ett bättre sätt(2),

–  med beaktande av artikel 134.1 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU:s engagemang för effektiv multilateralism med FN i centrum är en integrerad del av EU:s utrikespolitik och grundar sig på övertygelsen att ett multilateralt system som baseras på allmängiltiga regler och värderingar är bäst lämpat för att hantera kriser, utmaningar och hot på global nivå.

B.  EU – som är den största givaren till FN:s budget och en av de mest aktiva i arbetet med handlingsplanen från Addis Abeba och Agenda 2030 för hållbar utveckling – har som mål att utveckla denna agenda både inom EU och med hjälp av EU:s utrikespolitik genom att stödja genomförandeåtgärderna i andra länder, i synnerhet de mest behövande.

C.  Säkerhetssituationen för EU håller på att bli alltmer instabil och osäker på grund av de många långvariga och framväxande utmaningarna på säkerhetsområdet,

D.  EU förordar mer öppna, demokratiska och effektiva valprocesser inom hela FN-systemet.

1.  Europaparlamentet riktar följande rekommendationer till rådet:

Samarbete mellan EU och FN när det gäller att utforma nya säkerhetsstrategier, fredsbevarande uppdrag och krishantering.

a)  Rådet uppmanas att upprepa att det europeiska säkerhetslandskapet blir alltmer komplext och svårt att styra för ett land eller en region på egen hand, i ljuset av de våldsamma konflikterna på tröskeln till EU och av det faktum att Europa utsätts för hybridkrig, cyberterrorism, utländska stridande, migrationsvågor som är större än någonsin tidigare och den alltmer otydliga linjen mellan externa och interna hot. I detta sammanhang bör rådet dels främja tanken på att ett europeiskt samarbete på försvars- och underrättelseområdet inte längre endast är en politisk möjlighet utan en strategisk och ekonomisk nödvändighet, dels stärka samarbetet i FN inom områdena fred och säkerhet, terrorism, organiserad brottslighet, regionala konflikter, stater i upplösning och spridning av massförstörelsevapen.

(b)  Rådet uppmanas att undersöka nya möjligheter för att stärka samarbetet mellan EU och FN när det gäller att utforma deras strategiska visioner för säkerheten, genom den nya europeiska säkerhetsstrategin och FN:s översyn av de fredsfrämjande insatserna respektive den fredsbyggande strukturen.

(c)  Rådet uppmanas att, i syfte att utrusta FN med effektivare instrument för nedtrappning, stödja fredsframtvingande och fredsbevarande uppdrag genom att, då detta är nödvändigt, ge ökat EU-stöd (tekniskt och ekonomiskt stöd, utrustning och EU-styrkor).

  Situationen i Syrien

(d)  Rådet uppmanas att upprepa sitt fulla stöd för ståndpunkten att man måste besegra Islamiska staten i Irak och Levanten (Daish), Jabhat al-Nusra och andra grupper som FN:s säkerhetsråd klassificerar som terrorgrupper, vilket har överenskommits av deltagarna i Wiensamtalen och godkänts av FN:s säkerhetsråd.

(e)  Rådet uppmanas i) att verka för ett omedelbart stopp på våldet och upprättandet av en övergångsregering i enlighet med överenskommelsen från fredssamtalen i Wien samt ii) att ge sitt stöd till inledandet av en politisk process mellan Syriens regering och opposition för att skapa ett trovärdigt, inkluderande, icke-sekteristiskt styre som följs av en ny författning och val som ska hållas under FN:s överinseende; iii) att inom underrättelsetjänst och militär bör man utveckla en gemensam förståelse för grupper och individer i syfte att kunna identifiera möjliga terrorister, där målet är att detta ska vara utfört innan den politiska processen inleds under FN:s tillsyn.

Terrorismbekämpning

(f)  Rådet uppmanas att samarbeta med FN:s säkerhetsråd för att bekämpa människohandel och slå ned på rekrytering till och finansiering av terrorgrupper genom att förebygga och bekämpa rekrytering, organisering, transport och utrustande av terroriststridande, samt finansiering av deras resor och verksamhet.

  Mellanösternkonflikten

(g)  Rådet uppmanas att fortsätta de multilaterala försöken att hitta lösningar på pågående konflikter i Mellanöstern, med särskild inriktning på konflikten mellan Israel och Palestina, där förnyade strukturerade och omfattande fredsinsatser behövs.

  Utvecklingsagendan efter 2015 och Agenda 2030 för hållbar utveckling

(h)  Rådet uppmanas att ta hänsyn till att vägen mot målen för hållbar utveckling inom Agenda 2030 erbjuder EU en möjlighet att omsätta sina åtaganden om hållbar utveckling i konkret handling, däribland genom EU:s paket för cirkulär ekonomi, innovationsunionen, energiunionen och den digitala inre marknaden samt vid klimatkonferensen i Paris. Rådet bör uppmana kommissionen att involvera alla kommissionens relevanta generaldirektorat vid integrationen av Agenda 2030 i den kommande översynen av EU 2020-strategin.

  FN:s klimatkonferens 2015

(i)  Rådet uppmanas att se till att EU behåller sitt ledarskap i kampen mot klimatförändringarna och fortsätter att samarbeta med FN på detta område. Rådet bör stödja EU och FN med att trappa upp deras gemensamma ansträngningar för att se till att COP 21 snabbt genomförs när ett långtgående och rättsligt bindande avtal har ingåtts vid FN:s klimatkonferens i Paris 2015. Vidare bör man se till att detta avtal innehåller tydliga, rättvisa och ambitiösa mål för alla länder och innehåller bestämmelser för regelbunden översyn och stärkande av ländernas mål i enlighet med målet om att hålla temperaturökningen under 2 °C, samt gör alla länder ansvariga gentemot varandra och allmänheten för att se till att målen nås.

  EU och reform av FN-systemet

(j)  Rådet uppmanas att aktivt stödja en omfattande reformering av FN-systemet, särskilt av dess säkerhetsråd, i syfte att stärka dess legitimitet, regionala representation, ansvarighet och effektivitet, samt att arbeta för det långsiktiga målet att EU får en plats i ett utvidgat säkerhetsråd i FN.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna rekommendation till rådet och, för kännedom, till kommissionen.

(1)

Antagna texter, P7_TA(2014)0259.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2015)0403.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy