ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 445kWORD 60k
1.12.2015
PE574.451v01-00
 
B8-1381/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τη ρύπανση ως αιτία θανάτων


Aldo Patriciello

 Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη ρύπανση ως αιτία θανάτων  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  έχοντας υπόψη το άρθρο 37 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ,

  έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της ΣΛΕΕ,

  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), ο αριθμός των πρόωρων θανάτων σε σχέση με το φυσιολογικό προσδόκιμο ζωής εξαιτίας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ανέρχεται σε 491 000 σε επίπεδο ΕΕ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρωταρχικές αιτίες θανάτου είναι, σύμφωνα πάντα με την ίδια μελέτη, τα αιωρούμενα σωματίδια (Pm2.5), το διοξείδιο του αζώτου (NO2) και το όζον των κατώτερων στρωμάτων της ατμόσφαιρας (O3), την ώρα που ήδη η πολύ χαμηλότερη οριακή τιμή που προτείνει ο ΠΟΥ είναι 10 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόβλημα της ρύπανσης αποτελεί κεντρικό θέμα των επίκαιρων συζητήσεων, κυρίως επί τη ευκαιρία της διάσκεψης COP21 αυτήν την περίοδο·

1.  ζητείται από την Επιτροπή να εξετάσει τους κινδύνους της ρύπανσης για την ανθρώπινη υγεία, να ενθαρρύνει την ανταλλαγή καλών πρακτικών για το ζήτημα μεταξύ των διάφορων χωρών και να τις καλέσει να εργασθούν εντατικά για τη μείωση της ρύπανσης σε εσωτερικό επίπεδο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου