ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 468kWORD 62k
1.12.2015
PE574.452v01-00
 
B8-1382/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно биологичното земеделие


Алдо Патричело

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно биологичното земеделие  
B8-1382/2015

Европейският парламент,

–  като взе предвид Зелената книга на Комисията, озаглавена „Рамка за 2030 година за политиките в областта на климата и енергетиката“ (COM(2013)169 окончателен),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Енергийна пътна карта за периода до 2050 г.” (COM(2011)885 окончателен),

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че според проучването, проведено от Андреас Катингер от Изследователския институт по биологично земеделие (FiBL) заедно с екип от изследователи, е възможно да се намалят с 23 % емисиите на CO2 в Европа и с 36 % в САЩ, ако всички земеделски площи се обработват с биологични методи;

Б.  като има предвид, че намаляването в такъв мащаб на емисиите на CO2 ще позволи да се осъществи значим напредък към постигането на поставените за 2030 г. цели в областта на климата;

В.  като има предвид, че според проучване, озаглавено „Environmental Impact of Different Agricultural Management Practices: Conventional versus Organic Agriculture“ (Въздействието върху околната среда на различните практики на управление в селското стопанство: биологичното и конвенционалното земеделие), площите, обработвани с органични методи, позволяват да се задържа водата и по този начин дават възможност за по-добър добив в условията на ограничено количество валежи;

Г.  като има предвид, че Европейският съюз се стреми към намаляване с около 40 % на емисиите на парникови газове до 2030 г.;

Д.  като има предвид, че изменението на климата е обсъждано тези дни в Париж в контекста на COP21;

1.  призовава Комисията да повиши осведомеността сред държавите членки относно потенциала на биологичното земеделие, с оглед постигането на целта за намаляване на емисиите на парникови газове.

Правна информация - Политика за поверителност