ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 456kWORD 62k
1.12.2015
PE574.452v01-00
 
B8-1382/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τη βιολογική γεωργία


Aldo Patriciello

 Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη βιολογική γεωργία  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030» (CΟΜ(2013)169 τελικό),

  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050» (COM(2011)885 τελικό),

  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε ο Andreas Gattinger του Ερευνητικού Ινστιτούτου Βιολογικής Γεωργίας (FiBL) σε συνεργασία με ομάδα ερευνητών, είναι δυνατόν να επέλθει μείωση κατά 23% των εκπομπών CO2 στην Ευρώπη και κατά 36% στις ΗΠΑ, εάν καλλιεργούνται όλες οι γεωργικές εκτάσεις σύμφωνα με βιολογικές μεθόδους·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοιας εμβέλειας μείωση των εκπομπών CO2 θα αποτελούσε μεγάλο βήμα προόδου προς την επίτευξη των κλιματικών στόχων που έχουν οριστεί για το 2030·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μια άλλη μελέτη με τίτλο «Environmental Impact of Different Agricultural Management Practices: Conventional versus Organic Agriculture» (Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των διαφορετικών γεωργικών διαχειριστικών πρακτικών: συμβατική έναντι βιολογικής γεωργίας), τα εδάφη που καλλιεργούνται σύμφωνα με βιολογικές μεθόδους επιτρέπουν, επίσης, τη συγκράτηση του νερού και, επομένως, την επίτευξη καλύτερης απόδοσης σε συνθήκες ελλιπών βροχοπτώσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να μειώσει κατά περίπου 40% τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αυτήν την εποχή, γίνεται διάλογος για το κλίμα, στο πλαίσιο της διάσκεψης COP21 στο Παρίσι·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να ευαισθητοποιήσει περαιτέρω τα κράτη μέλη σχετικά με τις δυνατότητες της βιολογικής γεωργίας, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου