RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 155kWORD 58k
1.12.2015
PE574.452v01-00
 
B8-1382/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


mahepõllumajanduse kohta


Aldo Patriciello

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek mahepõllumajanduse kohta  
B8-1382/2015

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni rohelist raamatut „Kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani 2030” (COM(2013) 169 final),

–  võttes arvesse komisjoni teatist „Energia tegevuskava aastani 2050” (COM(2011) 885 final),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et ühe uurimuse kohaselt, mille viis läbi Mahepõllumajanduse uurimisinstituudi (FiBL) teadur Andreas Gattinger koos teadlaste rühmaga, väheneks CO2-heide juhul, kui kõiki põllumajandusmaid haritaks mahepõllumajanduslike meetoditega, Euroopas 23 % ja USAs 36 %;

B.  arvestades, et selline CO2-heite vähenemine võimaldaks astuda suure sammu 2030. aastaks seatud kliimaeesmärkide saavutamise suunas;

C.  arvestades, et ühe teise uuringu kohaselt, milles käsitletakse eri põllumajandustavade keskkonnamõju ning võrreldakse traditsioonilist põllumajandust mahepõllumajandusega („Environmental Impact of Different Agricultural Management Practices: Conventional versus Organic Agriculture”), säilitab mahepõllumajanduslike meetoditega haritav maa endas paremini vett, mistõttu on saagikus sademete vähesuse puhul parem;

D.  arvestades, et Euroopa Liit soovib kasvuhoonegaaside heidet aastaks 2030 vähendada umbes 40 %;

E.  arvestades, et just praegu arutatakse Pariisis COP21 konverentsil kliimaküsimusi;

1.  palub komisjonil tõsta suurel määral liikmesriikide teadlikkust mahepõllumajanduse potentsiaali osas, et saavutada kasvuhoonegaaside heite vähendamise eesmärk.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika