PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 311kWORD 57k
1.12.2015
PE574.452v01-00
 
B8-1382/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


luonnonmukaisesta viljelystä


Aldo Patriciello

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys luonnonmukaisesta viljelystä  
B8–1382/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission vihreän kirjan ”Ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet vuoteen 2030” (COM(2013)0169 final),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon ”Energia-alan etenemissuunnitelma 2050” (COM(2011)0885 final),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että Luonnonmukaisen maatalouden tutkimuslaitoksessa (FiBL) työskentelevä Andreas Gattinger laati yhdessä tutkimusryhmän kanssa tutkimuksen, jonka mukaan hiilidioksidipäästöjä on mahdollista supistaa Euroopassa 23 prosenttia ja Yhdysvalloissa 36 prosenttia harjoittamalla kaikilla maatalousmailla viljelyä luonnonmukaisin menetelmin;

B.  ottaa huomioon, että tämänsuuruiset hiilidioksidin päästövähennykset olisivat merkittävä edistysaskel kohti vuodeksi 2030 vahvistettuja ilmastotavoitteita;

C.  ottaa huomioon, että toisen tutkimuksen mukaan (Environmental Impact of Different Agricultural Management Practices: Conventional versus Organic Agriculture) luonnonmukaisin menetelmin viljellyt maat kykenevät pidättämään vettä ja tuottamaan paremman sadon myös silloin, kun sademäärät ovat vähäiset;

D.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni haluaa supistaa kasvihuonepäästöjä noin 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä;

E.  ottaa huomioon, että näiden päivien aikana Pariisissa keskustellaan ilmastosta COP21-kokouksen yhteydessä;

1.  kehottaa komissiota valistamaan jäsenvaltioita nykyistä enemmän luonnonmukaisen viljelyn mahdollisuuksista, jotta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoite kyettäisiin saavuttamaan.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö