ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 450kWORD 61k
30.11.2015
PE574.453v01-00
 
B8-1383/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την εξέλιξη της γονιδιωματικής


Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου σχετικά με την εξέλιξη της γονιδιωματικής  
B8‑1383/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 37 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γονιδιωματική, δηλαδή η μελέτη όλων των δεδομένων που σχετίζονται με το DNA ενός ατόμου, είναι μια εξελισσόμενη και υπό συνεχή πρόοδο επιστήμη που μπορεί επίσης να φανεί χρήσιμη και για την ταυτοποίηση μιας νόσου και, επομένως, για τις φαρμακολογικές θεραπείες·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, απομένουν ακόμη πολλά να γίνουν για να βελτιωθούν οι γνώσεις στον τομέα αυτό και, στη συνέχεια, να εφαρμοστούν στην πράξη για τη διάγνωση και τη θεραπεία ασθενειών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις ευρωπαϊκές χώρες δεν λείπουν τα μέσα επιστημονικής έρευνας στον τομέα της υγείας, αλλά η έρευνα αυτή πρέπει να ενθαρρύνεται και να υποστηρίζεται από την ΕΕ, ιδίως όταν πρόκειται για καινοτόμες και επαναστατικές μεθόδους που απαιτούν πολύ εργασία·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει την κατανομή των κονδυλίων για την ανάπτυξη και την προώθηση της επιστημονικής έρευνας σχετικά με τη γονιδιωματική, ως κλάδου της ιατρικής ώστε να βελτιωθεί η υγεία των πολιτών.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου