ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 450kWORD 59k
1.12.2015
PE574.454v01-00
 
B8-1384/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την τρομοκρατική απειλή στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Angel Dzhambazki

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την τρομοκρατική απειλή στην Ευρωπαϊκή Ένωση  
B8-1384/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τις τραγικές επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου 2015 στο Παρίσι, κατέστη σαφές ότι πρέπει να ενισχυθεί η προστασία από τους τρομοκράτες και τα εγκληματικά στοιχεία που κυκλοφορούν μεταξύ των κρατών μελών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται επειγόντως μέτρα που θα εξασφαλίζουν την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών και την ελεύθερη κυκλοφορία, ενισχύοντας παράλληλα την καταπολέμηση του εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

1.  θεωρεί ότι πρέπει να παρασχεθεί πρόσθετη στήριξη στα κράτη μέλη για την περαιτέρω ενίσχυση της καταπολέμησης και της πρόληψης του εξτρεμισμού, της ριζοσπαστικοποίησης και της τρομοκρατίας στην ΕΕ·

2.  θεωρεί ότι πρέπει να αποτραπεί η είσοδος ριζοσπαστικοποιημένων ατόμων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ·

3.  θεωρεί ότι πρέπει να εξασφαλιστεί καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να προληφθεί η ελεύθερη κυκλοφορία εγκληματικών στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου