Návrh usnesení - B8-1394/2015Návrh usnesení
B8-1394/2015

NÁVRH USNESENÍ o patentech a právech šlechtitelů rostlin

14.12.2015 - (2015/2981(RSP))

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8‑1112/2015
v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Albert Deß, Tadeusz Zwiefka, Esther Herranz García, Czesław Adam Siekierski, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Michel Dantin, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Daniel Buda, Jens Gieseke, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso, Nuno Melo, Romana Tomc, Roberta Metsola za skupinu PPE

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-1394/2015

Postup : 2015/2981(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-1394/2015
Předložené texty :
B8-1394/2015
Přijaté texty :

B8‑1394/2015

Usnesení Evropského parlamentu o patentech a právech šlechtitelů rostlin

(2015/2981(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 10. května 2012 o patentování v podstatě biologických způsobů šlechtění[1],

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/44 ES ze dne 6. července 1998 o právní ochraně biotechnologických vynálezů[2], a zejména na její článek 4, v němž se stanoví, že odrůdy rostlin a plemena zvířat a v podstatě biologické způsoby pěstování rostlin a chovu zvířat patentovatelné nejsou;

–  s ohledem na Evropskou patentovou úmluvu ze dne 5. října 1973, zejména na čl. 53 písm. b) této úmluvy,

–  s ohledem na rozhodnutí Velkého stížnostního senátu Evropského patentového úřadu ze dne 25. března 2015 ve věci G2/12 (o rajčatech) a G2/13 (o brokolici),

–  s ohledem na prováděcí předpisy Evropského patentového úřadu, zejména na článek 26 těchto předpisů, který stanoví, že pro evropské patentové přihlášky a patenty týkající se biotechnologických vynálezů se jako doplňující prostředek výkladu použije směrnice 98/44/ES,

–  s ohledem na Mezinárodní úmluvu na ochranu nových odrůd rostlin ze dne 2. prosince 1961, pozměněnou v Ženevě dne 10. listopadu 1972, dne 23. října 1978 a 19. března 1991 (dále jen „úmluva UPOV z roku 1991“),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství[3] (dále jen „nařízení ES 2100/94“), a zejména na čl. 15 písm. c) a d) tohoto nařízení,

–  s ohledem na Dohodu Rady o Jednotném patentovém soudu ze dne 19. února 2013[4] (dále jen „dohoda o JPS“), zejména na čl. 27 písm. c) této dohody,

–  s ohledem na otázku předloženou Komisi týkající se patentů a práv šlechtitelů rostlin (O-000146/2015 – B8‑1112/2015),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že biologický rostlinný materiál zahrnující znaky rostlin je naprosto nezbytný k podpoře rozvoje a inovací a k získávání nových odrůd, aby bylo možno zaručit v celosvětovém měřítku zabezpečení potravin, čelit změně klimatu, předcházet monopolům v rámci šlechtitelského odvětví a zároveň zajistit více příležitostí pro malé a střední podniky;

B.  vzhledem k tomu, že práva duševního vlastnictví jsou důležitým prostředkem pro zajištění ekonomických pobídek pro rozvoj nových rostlinných produktů a pro zajištění konkurenceschopnosti;

C.  vzhledem k tomu, že produkty získané v podstatě biologickými způsoby, jako jsou rostliny, semena, původní znaky a geny, by patentovatelné být neměly;

D.  vzhledem k tomu, že směrnice 98/44/ES upravuje biotechnologické vynálezy, a zejména genetické inženýrství; avšak vzhledem k tomu, že, jak je naznačeno v 52. a 53. bodu odůvodnění této směrnice, nebylo úmyslem zákonodárce umožnit v rámci působnosti této směrnice patentování produktů získaných v podstatě biologickými způsoby;

E.  vzhledem k tomu, že na rozhodnutí Evropského patentového úřadu čeká v současné době řada žádostí týkajících se v podstatě biologických produktů, a že je proto naléhavě třeba vyjasnit oblast působnosti a výklad směrnice 98/44/ES, a zejména jejího článku 4;

F.  vzhledem k tomu, že základní zásadou mezinárodního sytému odrůdových práv založeného na úmluvě UPOV a systému EU vycházejícího z nařízení Rady (ES) č. 2100/94 je to, že držitel odrůdových práv nesmí bránit dalším osobám v užívání chráněné odrůdy pro další šlechtění;

G.  vzhledem k tomu, že směrnice 98/44/ES implicitně uznává právo volného nakládání s materiálem spadajícím do působnosti patentu pro experimentální účely materiál, jak vyplývá z čl. 12 odst. 3 písm. b) a čl. 13 odst. 3 písm. b);

H.  vzhledem k tomu, že ustanovení čl. 27 písm. c) dohody o JPS, podle kterého se práva vyplývající z patentu nevztahují na šlechtitele, se bude týkat jen patentů udělených na základě jednotného patentového systému a nebude se týkat automaticky všech vnitrostátních patentů v EU, což povede k nejednotné situaci, pokud jde o možnost šlechtění za použití biologického materiálu spadajícího do působnosti patentu;

1.  vyjadřuje své znepokojení nad nedávným rozhodnutím Velkého stížnostního senátu Evropského patentového úřadu ve věci G2/12 (o rajčatech) a G2/13 (o brokolici), které by mohlo vést k nárůstu počtu patentů udělených EPÚ pro přirozené znaky, které se do nových odrůd vkládají v podstatě biologickými způsoby, jako je křížení nebo selekce;

2.  vyzývá Komisi, aby objasnila oblast působnosti a správný výklad směrnice 98/44/ES, a zejména jejího článku 4 ve spojení s čl. 12 odst. 3 písm. b) a čl. 13 odst. 3 písm. b) uvedené směrnice, s cílem zajistit právní jednoznačnost, pokud jde o zákaz patentovatelnosti produktů získaných v podstatě biologickými způsoby, a také aby ozřejmila skutečnost, že je dovoleno provádět šlechtění za použití biologického materiálu spadajícího do působnosti patentu;

3.  vyzývá Komisi, aby své vysvětlující prohlášení týkající se patentovatelnosti produktů získaných v podstatě biologickými způsoby sdělila EPÚ, aby bylo možno jej používat jako doplňkový interpretační prostředek;

4.  vyzývá Komisi a členské státy, aby pro účely šlechtění rostlin zajistily Unií garantovaný přístup k materiálu získanému v podstatě biologickými způsoby a možnost používání tohoto materiálu, tak aby nedošlo k rozporu s postupy členských států, které zajišťují pro šlechtitele výjimku z práv vyplývajících z patentu;

5.  vyzývá Komisi, aby podala zprávu o vývoji a dopadech patentového práva v oblasti biotechnologie a genetického inženýrství, jak je požadováno v čl. 16 písm. c) směrnice 98/44/ES a jak Parlament požadoval ve svém usnesení ze dne 10. května 2012 o patentování v podstatě biologických způsobů šlechtění;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a Evropskému patentovému úřadu.