Prijedlog rezolucije - B8-1394/2015Prijedlog rezolucije
B8-1394/2015

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o patentima i pravima uzgajivača bilja

14.12.2015 - (2015/2981(RSP))

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8‑1112/2015
u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika

Albert Deß, Tadeusz Zwiefka, Esther Herranz García, Czesław Adam Siekierski, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Michel Dantin, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Daniel Buda, Jens Gieseke, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso, Nuno Melo, Romana Tomc, Roberta Metsola u ime Kluba zastupnika PPE-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-1394/2015

Postupak : 2015/2981(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-1394/2015
Podneseni tekstovi :
B8-1394/2015
Doneseni tekstovi :

B8‑1394/2015

Rezolucija Europskog parlamenta  o patentima i pravima uzgajivača bilja

(2015/2981(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 10. svibnja 2012. o patentiranju procesa koji su u osnovi biološki[1],

–  uzimajući u obzir Direktivu 98/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 1998. o pravnoj zaštiti biotehnoloških izuma[2], a posebno njezin članak 4., u kojem se navodi da se ne mogu patentirati biljne i životinjske sorte dobivene procesima koji su u osnovi biološki,

–  uzimajući u obzir Europsku patentnu konvenciju od 5. listopada 1973., a posebno njezin članak 53. točku (b),

–  uzimajući u obzir odluku proširenog žalbenog vijeća Europskog patentnog ureda od 25. ožujka 2015. u predmetima G2/12 (o rajčicama) i G2/13 (o brokuli),

–  uzimajući u obzir Provedbeni pravilnik Europske patentne konvencije, a osobito njegov članak 26., u kojem se navodi da se Direktiva 98/44/EZ primjenjuje kao dodatno sredstvo za tumačenje europskih zahtjeva za patente i patente u vezi s biotehnološkim izumima,

–  uzimajući u obzir Međunarodnu konvenciju za zaštitu novih biljnih sorti od 2. prosinca 1961., revidiranu u Ženevi 10. studenog 1972., 23. listopada 1978. i 19. ožujka 1991. (dalje u tekstu: Konvencija UPOV iz 1991.),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2100/94 od 27. srpnja 1994. o oplemenjivačkim pravima na biljnu sortu Zajednice[3] (dalje u tekstu: Uredba (EZ) br. 2100/94), a posebno njezin članak 15. točke (c) i (d),

–  uzimajući u obzir Sporazum Vijeća o jedinstvenom sudu za patente od 19. veljače 2013.[4] (dalje u tekstu: Sporazum o jedinstvenom sudu za patente), a posebno njegov članak 27. točku (c),

–  uzimajući u obzir pitanje upućeno Komisiji o patentima i pravima uzgajivača bilja (O–000146/2015 – B8–1112/2015),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je pristup biološkom biljnom materijalu kojim su obuhvaćena biljna svojstva ključan preduvjet za davanje snažnog poticaja rastu i inovacijama te za razvoj novih sorti kako bi se zajamčila globalna sigurnost opskrbe hranom, uhvatilo u koštac s klimatskim promjenama, spriječio monopol u sektoru uzgoja te pritom stvorilo više prilika za mala i srednja poduzeća;

B.  budući da su prava intelektualnog vlasništva iznimno važna za očuvanje ekonomskih poticaja za razvoj novih biljnih proizvoda i jamčenje konkurentnosti;

C.  budući da se proizvode dobivene procesima koji su u osnovi biološki, kao što su bilje, sjeme, izvorna svojstva i geni, ne bi smjelo moći patentirati;

D.  budući da se Direktivom 98/44/EZ uređuju biotehnološki izumi, a poglavito genetički inženjering; međutim, budući da namjera zakonodavca nije bila da se u okviru područja primjene te direktive dopusti patentibilnost proizvoda dobivenih procesima koji su u osnovi biološki, kao što je istaknuto u uvodnim izjavama 52. i 53. te direktive;

E.  budući da brojni zahtjevi u vezi s biljnim proizvodima dobivenim procesima koji su u osnovi biološki trenutačno čekaju na odluku Europskog patentnog ureda i s obzirom na to da je stoga potrebno hitno dati pojašnjenja u vezi s područjem primjene i tumačenjem Direktive 98/44/EZ, a posebno u pogledu njezina članka 4.;

F.  budući da nositelj prava na biljnu sortu ne može drugima zabraniti da se zaštićenom biljkom koristi za daljnji uzgoj, a to je temeljno načelo međunarodnog sustava oplemenjivačkih prava na biljnu sortu, koji se zasniva na Međunarodnoj konvenciji za zaštitu novih biljnih sorti (Konvencija UPOV), i sustava EU-a koji se temelji na Uredbi Vijeća (EZ) br. 2100/94;

G.  budući da se Direktivom 98/44/EZ prešutno priznaje pravo na to da se materijal zaštićen patentom upotrijebi u eksperimentalne svrhe, kako je navedeno u članku 12. stavku 3. točki (b) i članku 13. stavku (3) točki (b);

H.  budući da će izuzeće za uzgajivače propisano u članku 27. točki (c) Sporazuma o jedinstvenom sudu za patente biti primjenjivo samo na patente odobrene u okviru jedinstvenog patentnog sustava i neće se automatski primjenjivati na nacionalne patente u EU-u te s obzirom na to da će to rezultirati neusuglašenošću normi u vezi s mogućnostima uzgoja s biološkim materijalom zaštićenim patentom;

1.  izražava zabrinutost zbog nedavne odluke proširenog žalbenog vijeća Europskog patentnog ureda u predmetima G2/12 (rajčice) i G2/13 (brokula), zbog koje bi moglo doći do rasta broja patenata koje Europski patentni ured dodjeljuje za prirodna svojstva kojima se nove sorte oplemenjuju, i to na temelju procesa koji su u osnovi biološki, poput križanja i selekcije;

2.  poziva Komisiju da pojasni sadržajni okvir i tumačenje Direktive 98/44/EZ, a posebno njezin članak 4. te članak 12. stavak 3. točku (b) i članak 13. stavak 3. točku (b), kako bi se postigla pravna jasnoća u pogledu zabrane patentibilnosti proizvoda dobivenih procesima koji su u osnovi biološki i činjenice da je uzgoj biološkim materijalom zaštićenim patentom dopušten;

3.  poziva Komisiju da svoje pojašnjenje u vezi s patentibilnošću proizvoda dobivenih procesima koji su u osnovi biološki proslijedi Europskom patentnom uredu kako bi se ono moglo upotrijebiti kao dodatni izvor tumačenja;

4.  poziva Komisiju i države članice da se pobrinu za to da Unija očuva zajamčeni pristup materijalu dobivenom procesima koji su u osnovi biološki i njegovu uporabu u uzgoju bilja kako se ne bi zadiralo u prakse u državama članicama kojima se uzgajivačima jamči izuzeće;

5.  poziva Komisiju da izvještava o razvoju i implikacijama patentnog prava u području biotehnologije i genetičkog inženjerstva, kako je propisano člankom 16. točkom (c) Direktive 98/44/EZ te u skladu sa zahtjevom Parlamenta iz Rezolucije od 10. svibnja 2012. o patentiranju procesa koji su u osnovi biološki;

6.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji i Europskom patentnom uredu.