Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-1394/2015Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-1394/2015

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl patentų ir selekcininkų teisių

14.12.2015 - (2015/2981(RSP))

pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, B8-1112/2015
pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį

Albert Deß, Tadeusz Zwiefka, Esther Herranz García, Czesław Adam Siekierski, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Michel Dantin, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Daniel Buda, Jens Gieseke, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso, Nuno Melo, Romana Tomc, Roberta Metsola PPE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-1394/2015

Procedūra : 2015/2981(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-1394/2015
Pateikti tekstai :
B8-1394/2015
Priimti tekstai :

B8-1394/2015

Europos Parlamento rezoliucija dėl patentų ir selekcininkų teisių

(2015/2981(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 10 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl iš esmės biologinių procesų patentavimo[1],

–  atsižvelgdamas į 1998 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/44/EB dėl teisinės biotechnologinių išradimų apsaugos[2], ypač į jos 4 straipsnį, kuriame nustatyta, kad augalų ir gyvūnų veislės ir iš esmės biologiniai augalų ir gyvūnų išvedimo būdai yra nepatentabilūs,

–  atsižvelgdamas į 1973 m. spalio 5 d. Europos patentų konvenciją, ypač į jos 53 straipsnio b punktą,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. kovo 25 d. Europos patentų tarnybos (EPT) išplėstinės apeliacinės tarybos priimtą sprendimą bylose G2/12 (dėl pomidorų) ir G2/13 (dėl brokolių),

–  atsižvelgdamas į Europos patentų konvencijos įgyvendinimo taisykles, ypač į jų 26 straipsnį, kuriame nustatyta, kad Direktyva 98/44/EB turi būti naudojama kaip papildoma priemonė siekiant aiškinti Europos patento paraiškas ir patentus, susijusius su biotechnologiniais išradimais,

–  atsižvelgdamas į 1961 m. gruodžio 2 d. Tarptautinę konvenciją dėl naujų augalų veislių apsaugos su pakeitimais, padarytais 1972 m. lapkričio 10 d., 1978 m. spalio 23 d. ir 1991 m. kovo 19 d. Ženevoje (toliau – 1991 m. UPOV konvencija),

–  atsižvelgdamas į 1994 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2100/94 dėl augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje[3] (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 2100/94), ypač į jo 15 straipsnio c ir d dalis,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. vasario 19 d. Tarybos susitarimą dėl bendro patentų teismo[4] (toliau – Bendro patentų teismo susitarimas), ypač į jo 27 straipsnio c punktą,

–  atsižvelgdamas į klausimą Komisijai dėl patentų ir selekcininkų teisių (O-000146/2015 – B7-1112/2015),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi prieiga prie biologinės medžiagos, įskaitant augalų savybes, būtinai reikalinga tam, kad būtų skatinamos augimas bei naujovės ir išvedamos naujos veislės, siekiant užtikrinti pasaulinį aprūpinimą maistu, kovoti su klimato kaita ir užkirsti kelią monopolijoms selekcijos sektoriuje, sykiu sudarant daugiau galimybių MVĮ;

B.  kadangi intelektinės nuosavybės teisės yra gyvybiškai svarbi priemonė siekiant išlaikyti ekonomines paskatas naujiems augaliniams produktams išvesti ir konkurencingumui užtikrinti;

C.  kadangi taikant iš esmės biologinius procesus išvesti produktai, pvz., augalai, sėklos, natyvinės savybės ir genai, turėtų būti nepatentabilūs;

D.  kadangi Direktyvoje 98/44/EB reglamentuojami biotechnologiniai išradimai, visų pirma genetinė inžinerija; kadangi vis dėlto, kaip nurodyta jos 52 ir 53 konstatuojamosiose dalyje, teisės aktų leidėjas neketino šioje direktyvoje nustatyti taikant iš esmės biologinius būdus išvestų produktų patentabilumo;

E.  kadangi šiuo metu EPT nėra priėmusi sprendimo dėl daugelio paraiškų, susijusių su iš esmės biologiniais augaliniais produktais, ir kadangi būtina skubiai paaiškinti Direktyvos 98/44/EB, ypač jos 4 straipsnio, taikymo sritį ir tai, kaip ją aiškinti;

F.  kadangi pagrindinis tarptautinės augalų veislių teisinės apsaugos sistemos, grindžiamos Tarptautine konvencija dėl naujų augalų veislių apsaugos (UPOV konvencija), ir ES sistemos, grindžiamos Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2100/94, principas – augalo veislės teisinės apsaugos savininkas negali sukliudyti kitiems naudoti saugomą augalą tolesnėje selekcijos veikloje;

G.  kadangi Direktyvoje 98/44/EB netiesiogiai pripažįstama laisvė naudoti medžiagas, patenkančias į patento naudojimo eksperimentams sritį, kaip matyti iš 12 straipsnio 3 dalies b punkto ir 13 straipsnio 3 dalies b punkto;

H.  kadangi susitarimo dėl bendro patentų teismo 27 straipsnio c dalyje nustatyta išimtis selekcininkams bus taikoma tik patentams, suteikiamiems pagal bendrąją patentų sistemą, ir nebus automatiškai taikoma nacionaliniams patentams ES ir kadangi dėl to susiklostys situacija, kai nebus vienodų augalų selekcijos galimybių naudojant patentuotas biologines medžiagas;

1.  yra susirūpinęs dėl neseniai Europos patentų tarnybos (EPT) išplėstinės apeliacinės tarybos priimto sprendimo bylose G2/12 (dėl pomidorų) ir G2/13 (dėl brokolių), dėl kurio EPT gali pradėti išduoti daugiau patentų, susijusių su naujų veislių natūraliomis savybėmis, atsiradusiomis taikant iš esmės biologinius procesus, tokius kaip kryžminimas arba selekcija;

2.  ragina Komisiją paaiškinti Direktyvos 98/44/EB, ypač jos 4 straipsnio, 12 straipsnio 3 dalies b punkto ir 13 straipsnio 3 dalies b punkto, taikymo sritį ir tai, kaip šias nuostatas aiškinti, kad būtų užtikrintas teisinis aiškumas dėl draudimo patentuoti naudojant iš esmės biologinius būdus išvestus produktus ir dėl leidimo atlikti selekciją naudojant patentuotas biologines medžiagas;

3.  ragina Komisiją savo būsimą paaiškinimą dėl produktų, išvestų taikant iš esmės biologinius procesus, patentabilumo pateikti EPT, kad šis paaiškinimas galėtų būti naudojamas kaip papildomo aiškinimo priemonė;

4.  ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad Sąjunga garantuotų prieigą prie medžiagų, gautų augalų selekcijoje taikant iš esmės biologinius procesus, ir jų naudojimą, siekiant nekliudyti valstybių narių praktikai, pagal kurią taikoma išimtis selekcininkams;

5.  ragina Komisiją pateikti ataskaitą dėl patentų teisės biotechnologijos ir genetinės inžinerijos srityje raidos ir reikšmės, kaip reikalaujama Direktyvos 98/44/EB 16 straipsnio c dalyje ir kaip prašė Parlamentas savo 2012 m. gegužės 10 d. rezoliucijoje dėl iš esmės biologinių procesų patentavimo;

6.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Europos patentų tarnybai.