Förfarande : 2015/2981(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1394/2015

Ingivna texter :

B8-1394/2015

Debatter :

PV 17/12/2015 - 2
CRE 17/12/2015 - 2

Omröstningar :

PV 17/12/2015 - 9.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0473

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 263kWORD 65k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-1394/2015
14.12.2015
PE574.464v01-00
 
B8-1394/2015

till följd av frågan för muntligt besvarande B8-1112/2015

i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen


om patent och växtförädlares rättigheter (2015/2981(RSP))


Albert Deß, Tadeusz Zwiefka, Esther Herranz García, Czesław Adam Siekierski, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Michel Dantin, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Daniel Buda, Jens Gieseke, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso, Nuno Melo, Romana Tomc, Roberta Metsola för PPE-gruppen

 


Europaparlamentets resolution om patent och växtförädlares rättigheter (2015/2981(RSP))  
B8-1394/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sin resolution av den 10 maj 2012 om patent på väsentligen biologiska förfaringssätt(1),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG av den 6 juli 1998 om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar(2), särskilt artikel 4, enligt vilken växtsorter och djurraser samt väsentligen biologiska förfaringssätt för framställning av växter eller djur inte är patenterbara,

–  med beaktande av den europeiska patentkonventionen (EPC) av den 5 oktober 1973, särskilt artikel 53 b,

–  med beaktande av beslutet av Europeiska patentverkets (EPO) stora besvärskammare av den 25 mars 2015 i målen G2/12 (om tomater) och G2/13 (om broccoli),

–  med beaktande av tillämpningsföreskrifterna för EPC, särskilt artikel 26, där det anges att direktiv 98/44/EG ska användas som ett kompletterande tolkningshjälpmedel för europeiska patentansökningar och patent som avser biotekniska uppfinningar,

–  med beaktande av den internationella konventionen för skydd av växtförädlingsprodukter av den 2 december 1961, reviderad i Genève den 10 november 1972, den 23 oktober 1978 och den 19 mars 1991 (nedan kallad UPOV‑konventionen 1991),

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt(3) (nedan kallad förordning (EG) nr 2100/94), särskilt artikel 15 c och d,

–  med beaktande av rådets avtal om en enhetlig patentdomstol av den 19 februari 2013(4) (nedan kallat UPC-avtalet), särskilt artikel 27 c,

–  med beaktande av frågan till kommissionen om patent och växtförädlares rättigheter (O‑000146/2015 – B8-1112/2015),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Tillgången till biologiskt växtmaterial som inbegriper växtegenskaper är absolut nödvändig för att stimulera tillväxt och innovation samt för att utveckla nya växtsorter så att man ska kunna trygga den globala livsmedelsförsörjningen, hantera klimatförändringarna och förhindra monopol inom växtförädlingssektorn, samtidigt som man ger små och medelstora företag större möjligheter.

B.  Immateriella rättigheter utgör ett mycket viktigt verktyg när det gäller att skydda de ekonomiska incitamenten att utveckla nya växtprodukter och säkra konkurrenskraften.

C.  Produkter som framställts genom väsentligen biologiska förfaringssätt, såsom växter, utsäden och inhemska egenskaper eller gener, bör inte vara patenterbara.

D.  I direktiv 98/44/EG lagstiftas det om biotekniska uppfinningar och särskilt genteknik. Som framgår av skälen 52 och 53 i det direktivet var det emellertid inte lagstiftarens avsikt att föreskriva patenterbarhet för produkter som framställts genom väsentligen biologiska förfaringssätt inom ramen för direktivets tillämpningsområde.

E.  Många ansökningar om väsentligen biologiska växtprodukter väntar för närvarande på beslut av EPO, vilket innebär att det finns ett akut behov att klargöra tillämpningsområdet för direktiv 98/44/EG, särskilt artikel 4, och fastställa den korrekta tolkningen.

F.  Det är en grundläggande princip i det internationella systemet för växtförädlarrättigheter, som baseras på den internationella konventionen för skydd av växtförädlingsprodukter (UPOV-konventionen), och i EU-systemet, som baseras på förordning (EG) nr 2100/94, att innehavaren av en växtförädlarrätt inte kan hindra andra att använda den skyddade växten i annan förädlingsverksamhet.

G.  I artiklarna 12.3 b och 13.3 b i direktiv 98/44/EG medges indirekt att det är tillåtet att i experimentsyfte använda material som omfattas av ett patents räckvidd.

H.  Det undantag för förädlare som föreskrivs i artikel 27 c i UPC-avtalet kommer endast att vara tillämpligt på patent som beviljas enligt det enhetliga patentsystemet och kommer inte automatiskt att tillämpas på nationella patent i EU. Detta kommer i sin tur att leda till en bristfällig harmonisering i fråga om möjligheterna att förädla med biologiska material som omfattas av ett patents räckvidd.

1.  Europaparlamentet är oroat över det beslut som EPO:s stora besvärskammare nyligen fattade i målen G2/12 (om tomater) och G2/13 (om broccoli), eftersom beslutet skulle kunna leda till fler, av EPO beviljade patent på naturliga egenskaper som införs i nya växtsorter genom tillämpning av väsentligen biologiska förfaringssätt som korsning och urval.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att klargöra tillämpningsområdet för direktiv 98/44/EG, särskilt artiklarna 4, 12.3 b och 13.3 b, och fastställa den korrekta tolkningen, i syfte att säkerställa klarhet om rättsläget vad gäller förbud mot patenterbarhet för produkter som framställts genom väsentligen biologiska förfaringssätt samt fastställa att förädling med biologiska material som omfattas av ett patents räckvidd är tillåten.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att till EPO översända sitt kommande klargörande om patenterbarhet för produkter som framställts genom väsentligen biologiska förfaringssätt, så att det kan användas som ett kompletterande tolkningshjälpmedel.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att unionen skyddar den garanterade tillgången till och användningen av material som framställts genom väsentligen biologiska förfaringssätt för växtförädling, så att man inte hindrar den praxis i medlemsstaterna som innebär att det garanteras undantag för förädlare.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att rapportera om utvecklingen och verkan av patenträtten inom bioteknik och genteknik, i enlighet med skyldigheten enligt artikel 16 c i direktiv 98/44/EG och uppmaningen i parlamentets resolution av den 10 maj 2012 om patent på väsentligen biologiska förfaringssätt.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och Europeiska patentverket.

(1)

EUT C 261 E, 10.9.2013, s. 31.

(2)

EGT L 213, 30.7.1998, s. 13.

(3)

EGT L 227, 1.9.1994, s. 1.

(4)

EUT C 175, 20.6.2013, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy