Návrh usnesení - B8-1395/2015Návrh usnesení
B8-1395/2015

  PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ o patentech a právech šlechtitelů rostlin

  14.12.2015 - (2015/2981(RSP))

  předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8‑1112/2015
  v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

  Paolo De Castro, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Viorica Dăncilă, Nicola Caputo, Mary Honeyball, Marc Tarabella, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Paul Brannen, Maria Noichl, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose za skupinu S&D

  Viz také společný návrh usnesení RC-B8-1394/2015

  Postup : 2015/2981(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B8-1395/2015
  Předložené texty :
  B8-1395/2015
  Přijaté texty :

  B8‑0000/2015

  Usnesení Evropského parlamentu o patentech a právech šlechtitelů rostlin

  (2015/2981(RSP))

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na své usnesení ze dne 10. května 2012 o patentování v podstatě biologických způsobů šlechtění[1],

  –  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady ze dne 6. července 1998 o právní ochraně biotechnologických vynálezů[2], zejména na její článek 4, v němž se stanoví, že odrůdy rostlin a plemena zvířat a v podstatě biologické způsoby pěstování rostlin a chovu zvířat patentovatelné nejsou;

  –  s ohledem na Evropskou patentovou úmluvu ze dne 5. října 1973, zejména na čl. 53 písm. b) této úmluvy,

  –  s ohledem na rozhodnutí Velkého stížnostního senátu Evropského patentového úřadu ze dne 25. března 2015 ve věci G2/12 (o rajčatech) a ve věci G2/13 (o brokolici),

  –  s ohledem na prováděcí předpisy Evropského patentového úřadu, zejména na článek 26 těchto předpisů, který stanoví, že pro evropské patentové přihlášky a patenty týkající se biotechnologických vynálezů se jako doplňující prostředek výkladu použije směrnice 98/44/ES,

  –  s ohledem na Mezinárodní úmluvu na ochranu nových odrůd rostlin ze dne 2. prosince 1961, pozměněnou v Ženevě dne 10. listopadu 1972, dne 23. října 1978 a 19. března 1991 (dále jen „úmluva UPOV z roku 1991“),

  –  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství[3] (dále jen „nařízení ES 2100/94“), a zejména na čl. 15 písm. c) a čl. 15 písm. d) tohoto nařízení,

  –  s ohledem na Dohodu Rady o Jednotném patentovém soudu ze dne 19. února 2013[4] (dále jen „dohoda o JPS“), zejména na článek 27 písm. c) této dohody;

  –  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

  A.  vzhledem k tomu, že biologický rostlinný materiál zahrnující znaky rostlin je naprosto nezbytný k podpoře rozvoje a inovací a k získávání nových odrůd, aby bylo možno zaručit dodávky potravin pro celý svět, čelit změně klimatu, zabránit monopolům v rámci šlechtitelského odvětví a zároveň zajistit více příležitostí pro malé a střední podniky;

  B.  vzhledem k tomu, že práva duševního vlastnictví jsou důležitým prostředkem pro zajištění ekonomických pobídek pro rozvoj nových rostlinných produktů a pro zajištění konkurenceschopnosti;

  C.  vzhledem k tomu, že produkty získané v podstatě biologickými způsoby, jako jsou rostliny, semena, přirozené znaky a geny, by patentovatelné být neměly;

  D.  vzhledem k tomu, že směrnice 98/44/ES je právním předpisem na ochranu biotechnologických vynálezů, a zejména genetického inženýrství, nicméně, jak je naznačeno v bodech odůvodnění 52 a 53 této směrnice, úmyslem zákonodárce nebylo stanovit v rámci působnosti této směrnice patentovatelnost produktů získaných v podstatě biologickými způsoby;

  E.  vzhledem k tomu, že na rozhodnutí Evropského patentového úřadu čeká v současné době řada žádostí týkajících se rostlinných produktů získaných v podstatě biologickými způsoby, a že je tedy naléhavě třeba objasnit působnost a správný výklad směrnice 98/44/ES, a zejména jejího článku 4;

  F.  vzhledem k tomu, že základní zásadou mezinárodního sytému odrůdových práv založeného na úmluvě UPOV a systému EU vycházejícího z nařízení Rady (ES) č. 2100/94 je to, že držitel odrůdových práv nesmí bránit dalším osobám v užívání chráněné odrůdy pro další šlechtění;

  G.  vzhledem k tomu, že směrnice 98/44/ES implicitně uznává právo volného nakládání s materiálem spadajícím do působnosti patentu pro experimentální účely, jak vyplývá z čl. 12 odst. 3 písm. b) a čl. 13 odst. 3 písm. b);

  H.  vzhledem k tomu, že ustanovení čl. 27 písm. c) dohody o JPS, podle kterého se práva vyplývající z patentu nevztahují na šlechtitele, se bude týkat jen patentů udělených na základě jednotného patentového systému a nebude se týkat automaticky všech vnitrostátních patentů v EU, což povede k nejednotné situaci, pokud jde o možnost šlechtění za použití biologického materiálu spadajícího do působnosti patentu;

   

  1.  vyjadřuje své znepokojení nad nedávným rozhodnutím Velkého stížnostního senátu Evropského patentového úřadu ve věci G2/12 (o rajčatech) a ve věci G2/13 (o brokolici), které by mohlo vést k nárůstu počtu patentů udělených EPÚ pro přirozené znaky, které se do nových odrůd vkládají v podstatě biologickými způsoby, jako je křížení nebo selekce;

  2.  vyzývá Komisi, aby objasnila oblast působnosti a správný výklad směrnice 98/44/ES, a zejména jejího článku 4 ve spojení s čl. 12 odst. 3 písm. b) a čl. 13 odst. 3 písm. b) této směrnice, s cílem zajistit právní jednoznačnost, pokud jde o zákaz patentovatelnosti produktů získaných v podstatě biologickými způsoby, a také aby ozřejmila skutečnost, že je dovoleno provádět šlechtění za použití biologického materiálu spadajícího do působnosti patentu;

  3.  vyzývá Komisi, aby své vysvětlující prohlášení týkající se patentovatelnosti produktů získaných v podstatě biologickými způsoby sdělila EPÚ, aby jej bylo možno používat jako doplňkový interpretační prostředek;

  4.  vyzývá Komisi a členské státy, aby pro účely šlechtění rostlin zajistily Unií garantovaný přístup k materiálu získanému v podstatě biologickými způsoby a možnost používání tohoto materiálu, tak aby nedošlo k rozporu s postupy členských států zajišťujících pro šlechtitele výjimku z práv vyplývajících z patentu;

  5.  vyzývá Komisi, aby podávala zprávy o vývoji a dopadech patentového práva v oblasti biotechnologie a genetického inženýrství, jak je požadováno v čl. 16 písm. c) směrnice 98/44/ES a jak Parlament požadoval ve svém usnesení ze dne 10. května 2012 o patentování v podstatě biologických způsobů šlechtění;

  6.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a Evropskému patentovému úřadu.