Prijedlog rezolucije - B8-1395/2015Prijedlog rezolucije
B8-1395/2015

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o patentima i pravima uzgajivača bilja

14.12.2015 - (2015/2981(RSP))

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8‑1112/2015
u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika

Paolo De Castro, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Viorica Dăncilă, Nicola Caputo, Mary Honeyball, Marc Tarabella, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Paul Brannen, Maria Noichl, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose u ime Kluba zastupnika S&D-a

Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-1394/2015

Postupak : 2015/2981(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-1395/2015
Podneseni tekstovi :
B8-1395/2015
Doneseni tekstovi :

B8‑1395/2015

Rezolucija Europskog parlamenta o patentima i pravima uzgajivača bilja

(2015/2981(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 10. svibnja 2012. o patentiranju osnovnih bioloških procesa[1],

–  uzimajući u obzir Direktivu 98/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 1998. o pravnoj zaštiti biotehnoloških izuma[2], a posebno njezin članak 4., u kojem se navodi da se ne mogu patentirati biljne i životinjske sorte dobivene procesima koji su u osnovi biološki,

–  uzimajući u obzir Europsku patentnu konvenciju od 5. listopada 1973., a posebno njezin članak 53. točku (b),

–  uzimajući u obzir odluku proširenog žalbenog vijeća Europskog patentnog ureda od 25. ožujka 2015. u predmetima G2/12 (o rajčicama) i G2/13 (o brokuli),

–  uzimajući u obzir Provedbeni pravilnik Europske patentne konvencije, a osobito njegov članak 26. u kojem se navodi da se Direktiva 98/44/EZ primjenjuje kao dodatno sredstvo za tumačenje europskih zahtjeva za patente i patenata u vezi s biotehnološkim izumima,

–  uzimajući u obzir Međunarodnu konvenciju za zaštitu novih biljnih sorti od 2. prosinca 1961., revidiranu u Ženevi 10. studenog 1972., 23. listopada 1978. i 19. ožujka 1991. (u daljnjem tekstu: Konvencija UPOV iz 1991.),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2100/94 od 27. srpnja 1994. o oplemenjivačkim pravima na biljnu sortu Zajednice[3] (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 2100/94), a posebno njezin članak 15. točke (c) i (d),

–  uzimajući u obzir Sporazum Vijeća o jedinstvenom sudu za patente od 19. veljače 2013.[4] (u daljnjem tekstu Sporazum UPC), a posebno njegov članak 27. točku (c),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je pristup biološkom biljnom materijalu koji sadržava biljna svojstva ključni preduvjet za davanje snažnog poticaja rastu i inovacijama te za razvoj novih sorti kako bi se zajamčila globalna sigurnost opskrbe hranom, uhvatilo u koštac s klimatskim promjenama i spriječili monopoli u sektoru uzgoja te pritom stvorile poslovne prilike za mala i srednja poduzeća;

B.  budući da su prava intelektualnog vlasništva važna za očuvanje ekonomskih poticaja za razvoj novih biljnih proizvoda i za jamčenje konkurentnosti;

C.  budući da se proizvode dobivene procesima koji su u osnovi biološki, kao što su bilje, sjeme, izvorna svojstva i geni, ne bi smjelo moći patentirati;

D.  budući da se Direktivom 98/44/EZ uređuju biotehnološki izumi, a poglavito genetički inženjering; međutim, budući da namjera zakonodavca nije bila da se u okviru područja primjene te direktive omogući patentibilnost proizvoda dobivenih na temelju postupaka koji su u osnovi biološki, kao što je istaknuto u uvodnim izjavama 52. i 53. te direktive;

E.  budući da brojni zahtjevi za biljne proizvode dobivene na temelju procesa koji su u osnovi biološki trenutačno čekaju na odluku Europskog patentnog ureda i s obzirom na to da je nužno hitno pružiti pojašnjenja u vezi s područjem primjene Direktive 98/44/EZ i njezinim tumačenjem, a posebno u pogledu njezina članka 4.;

F.  budući da nositelj prava na biljnu sortu drugima ne može zabraniti da se zaštićenom biljkom koriste za daljnji uzgoj, a to je temeljno načelo međunarodnog sustava oplemenjivačkih prava na biljnu sortu, koji se zasniva na Međunarodnoj konvenciji za zaštitu novih biljnih sorti (Konvencija UPOV), i sustava EU-a koji se temelji na Uredbi Vijeća (EZ) br. 2100/94;

G.  budući da se u Direktivi 98/44/EZ prešutno priznaje pravo na uporabu materijala zaštićenog patentom u eksperimentalne svrhe, kako je navedeno u članku 12. stavku 3. točki (b) i članku 13. stavku (3) točki (b);

H.  budući da će izuzeće uzgajivača propisano u članku 27. točki (c) Sporazuma UPC biti primjenjivo samo za patente odobrene u okviru jedinstvenog patentnog sustava i neće se automatski primjenjivati na nacionalne patente u EU-u te s obzirom na to da će to rezultirati neusuglašenošću normi u vezi s mogućnostima uzgoja s biološkim materijalom zaštićenim patentom;

1.  izražava zabrinutost zbog nedavne odluke proširenog žalbenog vijeća Europskog patentnog ureda (EPO) u predmetima G2/12 (o rajčicama) i G2/13 (o brokuli), zbog koje bi moglo doći do rasta broja patenata koje EPO dodjeljuje za prirodna svojstva kojima se, na temelju procesa koji su u osnovi biološki, poput križanja i selekcije, nove sorte oplemenjuju;

2.  poziva Komisiju da pojasni sadržajni okvir i tumačenje Direktive 98/44/EZ, a posebno njezin članak 4. te članak 12. stavak 3. točku (b) i članak 13. stavak 3. točku (b), kako bi se postigla pravna jasnoća u pogledu zabrane patentiranja proizvoda dobivenih procesima koji su u osnovi biološki i činjenice da je uzgoj biološkim materijalom zaštićenim patentom dopušten;

3.  poziva Komisiju da svoje pojašnjenje u vezi s patentibilnošću proizvoda dobivenih procesima koji su u osnovi biološki proslijedi EPU-u kako bi poslužilo kao dodatni izvor tumačenja;

4.  poziva Komisiju i države članice da se pobrinu za to da Unija očuva zajamčeni pristup materijalu dobivenom procesima koji su u osnovi biološki i njegovu uporabu u uzgoju bilja kako se ne bi zadiralo u prakse u državama članicama kojima se uzgajivačima jamči izuzeće;

5.  poziva Komisiju da izvještava o razvoju i implikacijama patentnog prava u području biotehnologije i genetičkog inženjerstva, kako je propisano člankom 16. točkom (c) Direktive 98/44/EZ te u skladu sa zahtjevom Parlamenta iz njegove Rezolucije od 10. svibnja 2012. o patentiranju procesa koji su u osnovi biološki;

6.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji i Europskom patentnom uredu.