Predlog resolucije - B8-1395/2015Predlog resolucije
B8-1395/2015

PREDLOG RESOLUCIJE o patentih in žlahtniteljskih pravicah

14.12.2015 - (2015/2981(RSP))

k vprašanju za ustni odgovor B8-1112/2015
v skladu s členom 128(5) Poslovnika

Paolo De Castro, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Viorica Dăncilă, Nicola Caputo, Mary Honeyball, Marc Tarabella, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Karin Kadenbach, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Paul Brannen, Maria Noichl, Liisa Jaakonsaari, Christel Schaldemose v imenu skupine S&D

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-1394/2015

Postopek : 2015/2981(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-1395/2015
Predložena besedila :
B8-1395/2015
Sprejeta besedila :

B8-1395/2015

Resolucija Evropskega parlamenta o patentih in žlahtniteljskih pravicah

(2015/2981(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. maja 2012 o patentiranju osnovnih bioloških postopkov[1],

–  ob upoštevanju Direktive 98/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 1998 o pravnem varstvu biotehnoloških izumov[2], zlasti člena 4, ki določa, da rastlinskih sort in živalskih pasem ter postopkov za pridobivanje rastlin ali živali, ki so v bistvu biološki, ni mogoče patentirati,

–  ob upoštevanju Konvencije o podeljevanju evropskih patentov z dne 5. oktobra 1973, zlasti člena 53(b),

–  ob upoštevanju odločitve razširjenega odbora za pritožbe Evropskega patentnega urada z dne 25. marca 2015 v zadevah G2/12 (o paradižnikih) in G2/13 (o brokoliju),

–  ob upoštevanju Pravilnika o izvajanju Konvencije o podeljevanju evropskih patentov, zlasti člena 26, ki določa, da se za evropske patentne prijave in patente, ki zadevajo biotehnološke izume, Direktiva 98/44/ES uporablja kot dopolnilno sredstvo pri razlagi,

–  ob upoštevanju Mednarodne konvencije o varstvu novih sort rastlin z dne 2. decembra 1961, kot je bila spremenjena v Ženevi 10. novembra 1972, 23. oktobra 1978 in 19. marca 1991 (v nadaljnjem besedilu: Konvencija UPOV iz leta 1991),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2100/94 z dne 27. julija 1994 o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti[3] (v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 2100/94), zlasti členov 15(c) in (d),

–  ob upoštevanju Sporazuma o enotnem sodišču za patente z dne 19. februarja 2013[4], ki ga je objavil Svet, zlasti člena 27(c),

–  ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je dostop do biološkega rastlinskega materiala, ki vključuje rastlinske lastnosti, nujen za spodbujanje rasti in inovacij ter razvoj novih sort, da bi zagotovili svetovno prehransko varnost, se spopadli s podnebnimi spremembami in preprečili monopole v sektorju žlahtnjenja rastlin, obenem pa omogočili več priložnosti malim in srednjim podjetjem;

B.  ker so pravice intelektualne lastnine pomemben način ohranjanja gospodarskih spodbud za razvoj novih rastlinskih proizvodov ter zagotavljanje konkurenčnosti;

C.  ker možnost patentiranja ne bi smela veljati za proizvode, pridobljene s postopki, ki so v bistvu biološki, na primer rastline, semena, izvorne lastnosti in gene;

D.  ker Direktiva 98/44/ES ureja področje biotehnoloških izumov in zlasti genski inženiring; ker pa zakonodajalec v okviru te direktive vseeno ni imel namena omogočiti možnosti patentiranja proizvodov, pridobljenih s postopki, ki so v bistvu biološki, kot je razvidno iz uvodnih izjav 52 in 53 Direktive 98/44/ES;

E.  ker na odločitev Evropskega patentnega urada čakajo številne prijave, povezane z rastlinskimi proizvodi, ki so v bistvu biološki, in ker obstaja zato nujna potreba po razjasnitvi področja uporabe in razlage Direktive 98/44/ES, zlasti člena 4;

F.  ker je temeljno načelo mednarodnega sistema žlahtniteljskih pravic, ki temelji na Mednarodni konvenciji o varstvu novih sort rastlin (Konvencija UPOV), in sistema EU, ki temelji na Uredbi (ES) št. 2100/94, to, da imetnik rastlinske sorte ne more preprečiti drugim, da bi zaščiteno rastlino uporabili za nadaljnje gojenje;

G.  ker Direktiva 98/44/ES posredno priznava pravico, da se material, ki spada v okvir patenta, uporabi za eksperimentalne namene, kot izhaja iz členov 12(3)(b) in 13(3)(b);

H.  ker bodo izjeme za žlahtnitelje iz člena 27(c) Sporazuma o enotnem sodišču za patente veljale le za patente, odobrene v skladu z enotnim patentnim sistemom, in ne bodo samodejno veljale za nacionalne patente v EU, in ker bodo zaradi tega možnosti za žlahtnjenja z biološkim materialom, ki spada v okvir patenta, neusklajene;

1.  je zaskrbljen zaradi nedavne odločitve razširjenega odbora za pritožbe Evropskega patentnega urada v zadevah G2/12 (paradižniki) in G2/13 (brokoli), ki bi lahko privedla do povečanja števila patentov, ki jih bo Evropski patentni urad odobril za naravne lastnosti, ki se v nove sorte vpeljejo z uporabo postopkov, ki so v bistvu biološki, kot sta križanje in selekcija;

2.  poziva Komisijo, naj razjasni področje uporabe in razlago Direktive 98/44/ES, zlasti člena 4, pa tudi členov 12(3)(b) in 13(3)(b), da bi tako zagotovila pravno jasnost glede prepovedi možnosti patentiranja proizvodov, pridobljenih s postopki, ki so v bistvu biološki, ter glede dejstva, da je dovoljeno žlahtnjenje z biološkim materialom, ki sodi v okvir patenta;

3.  poziva Komisijo, naj svoja pojasnila glede možnosti patentiranja proizvodov, pridobljenih s postopki, ki so v bistvu biološki, posreduje Evropskemu patentnemu uradu, da jih bo lahko uporabil kot dodaten vir za razlaganje;

4.  poziva Komisijo in države članice, naj na ravni Unije zagotovijo ohranitev zajamčenega dostopa do materiala, pridobljenega s postopki, ki so v bistvu biološki, in njegovo uporabo za žlahtnjenje rastlin, da ne bi posegala v prakso držav članic glede zagotavljanja izjem za žlahtnitelje;

5.  poziva Komisijo, naj poroča o razvoju patentnega prava in njegovem vplivu na biotehnologijo in genski inženiring, kot to določa člen 16(c) Direktive 98/44/ES in kot je zahteval Parlament v svoji resoluciji z dne 10. maja 2012 o patentiranju osnovnih bioloških postopkov;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in Evropskemu patentnemu uradu.