Postup : 2015/2979(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1396/2015

Předložené texty :

B8-1396/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/12/2015 - 9.10
CRE 17/12/2015 - 9.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0471

NÁVRH USNESENÍ
PDF 269kWORD 73k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-1362/2015
14.12.2015
PE574.466v01-00
 
B8-1396/2015

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o 20. výročí Daytonské mírové dohody ((2015/2979(RSP))


Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Eduard Kukan, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, László Tőkés, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Gunnar Hökmark, Ramona Nicole Mănescu, Marijana Petir, Fernando Ruas, József Nagy, Lara Comi, Dariusz Rosati, Claude Rolin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o 20. výročí Daytonské mírové dohody ((2015/2979(RSP))  
B8‑1396/2015

Evropský parlament,

–  s ohledem na Všeobecnou rámcovou dohodu o míru v Bosně a Hercegovině a na přílohy této dohody, která byla parafována dne 21. listopadu 1995 v Daytonu a podepsána dne 14. prosince 2015 v Paříži,

–  s ohledem na příslušné rezoluce Rady bezpečnosti OSN, včetně rezoluce č. 2247 (2015), která byla přijata dne 10. listopadu 2015,

–  s ohledem na Dohodu o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé, která byla podepsána dne 16. června 2008 v Lucemburku a vstoupila v platnost dne 1. června 2015,

–  s ohledem na závěry Rady o Bosně a Hercegovině ze dne 12. října 2015,

–  s ohledem na prohlášení mluvčí vysoké představitelky, místopředsedkyně Komise ze dne 10. prosince 2015 ohledně rozhodnutí vlády Republiky srbské o pozastavení spolupráce s některými justičními a donucovacími orgány v Bosně a Hercegovině,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Bosně a Hercegovině,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Všeobecná rámcová dohoda o míru (dále jen Daytonská mírová dohoda) ukončila nejničivější konflikt, k němuž v Evropě došlo od druhé světové války, a vytvořila podmínky pro nastolení míru v Bosně a Hercegovině;

B.  vzhledem k tomu, že válka si vyžádala více než 100 000 životů, miliony lidí kvůli ní musely opustit domovy a byla doprovázena děsivými brutálními činy, včetně masových etnických čistek, genocidy a řady válečných zločinů;

C.  vzhledem k tomu, že 20 let po podpisu Daytonské mírové dohody zůstávají v Bosně a Hercegovině desetitisíce vnitřně vysídlených osob a tisíce uprchlíků;

D.  vzhledem k tomu, že Daytonská mírová dohoda byla úspěšná, pokud jde o ukončení války, ale i o poválečnou obnovu a rekonstrukci; avšak vzhledem k tomu, že institucionální uspořádání země, které bylo zavedeno Daytonskou mírovou dohodou, je příliš komplikované a ukázalo se být neúčinným;

E.  vzhledem k tomu, že v souvislosti s vytvářením podmínek pro trvalé a smysluplné usmíření v Bosně a Hercegovině však ještě čeká na vyřešení řada problémů;

F.  vzhledem k tomu, že EU opakovaně uvedla, že jednoznačně podporuje budoucnost Bosny a Hercegoviny v rámci Evropy a její územní celistvost, svrchovanost a jednotu;

1.  připomíná historickou událost, kterou je parafování a podepsání Daytonské mírové dohody, a oceňuje úsilí jednotlivců i orgánů v Bosně a Hercegovině o upevnění míru, usmíření a posílení politické stability;

2.  uznává, že Bosna a Hercegovina prošla v uplynulých 20 letech pozitivní přeměnou z válkou zmítané země, která právě překonala konflikt, ve stát usilující o členství v Evropské unii;

3.  opakuje závazek EU týkající se evropských vyhlídek a dalšího procesu přistoupení Bosny a Hercegoviny a všech zemí západního Balkánu; je přesvědčen o tom, že oblastní spolupráce a evropský integrační proces jsou nejlepší cestou k prosazení usmíření a překonání nenávisti a rozporů;

4.  vyzývá orgány Bosny a Hercegoviny, aby s vědomím naléhavosti rozhodně pokračovaly v reformách; připomíná, že prioritou musí být řešení společenských a hospodářských potřeb občanů; opakuje, že je rovněž velmi důležité pokračovat souběžně v politických reformách a v demokratizaci politického systému a také ve vytváření účinného mechanismu pro koordinaci záležitostí souvisejících s EU s cílem usnadnit podávání důvěryhodných žádostí o členství v EU;

5.  připomíná, že ústavní reforma, která bude zaměřena na upevnění, zjednodušení a posílení institucionálního rámce, je i nadále zásadní pro transformaci Bosny a Hercegoviny v účinný a plně funkční stát podporující začlenění, schopný zaručit rovnost všech tří konstitutivních národů i dalších občanů; uznává, že prvním krokem při provádění ústavních změn by měla být reforma volebního zákona, aby bylo zajištěno legitimní zastoupení konstitutivních národů;

6.  připomíná povinnost provést přílohu č. 7 Daytonské mírové dohody, aby byl zajištěn trvale udržitelný návrat, včetně návratu Chorvatů, Bosňáků a dalších osob do Republiky srbské, i spravedlivá, komplexní a trvalá řešení pro návrat vnitřně vysídlených osob, uprchlíků a dalších osob postižených konfliktem a aby bylo rovněž dosaženo pokroku při zlepšování sociální a ekonomické integrace těch, kteří se vrátili; vyzývá bosensko-hercegovské orgány na všech úrovních, aby zvýšily své úsilí o vyšetření osudu téměř 7 000 osob, které jsou od konfliktu v zemi stále pohřešovány;

7.  vítá skutečnost, že v rámci obnoveného mandátu OSN zaměřeného na budování kapacit a vzdělávání probíhá i nadále operace EUFOR Althea, a uznává konstruktivní úlohu sil EUFOR při budování míru a bezpečnosti v zemi;

8.  opakuje svou výzvu politickým představitelům Bosny a Hercegoviny, aby se zdrželi nacionalistických a separatistických projevů, které rozdělují společnost, a aby se se vší vážností zapojili do reforem, které zlepší život občanů Bosny a Hercegoviny, vytvoří demokratický a fungující stát podporující začlenění a přiblíží tuto zemi členství v EU;

9.  je vážně znepokojen přípravami Republiky srbské na uspořádání referenda o celostátním soudnictví na úrovni samosprávných celků, což ohrožuje soudržnost, svrchovanost a celistvost země a mohlo by rovněž narušit proces integrace do EU; zdůrazňuje, že jakékoli nedostatky soudnictví Bosny a Hercegoviny by měly být řešeny prostřednictvím strukturovaného dialogu o soudnictví;

10.  vyjadřuje politování nad rozhodnutím pozastavit spolupráci s některými justičními a donucovacími orgány v Bosně a Hercegovině, které orgány Republiky srbské přijaly bezprostředně před prvním zasedáním Rady stabilizace a přidružení EU–Bosna a Hercegovina; trvá na tom, že zásady právního státu je nutné dodržovat na celém státním území, a zdůrazňuje význam klidného řešení této otázky na základě dialogu;

11.  zdůrazňuje význam vzdělávání za účelem smíření a vzájemného porozumění v Bosně a Hercegovině a jako základ trvalého míru a stability;

12.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států, vládám a parlamentům Bosny a Hercegoviny a jejích územních samosprávných celků a také vládám a parlamentům zemí západního Balkánu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí