Resolutsiooni ettepanek - B8-1396/2015Resolutsiooni ettepanek
B8-1396/2015

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Daytoni rahukokkuleppe 20. aastapäeva kohta

14.12.2015 - (2015/2979(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Eduard Kukan, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, László Tőkés, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Gunnar Hökmark, Ramona Nicole Mănescu, Marijana Petir, Fernando Ruas, József Nagy, Lara Comi, Dariusz Rosati, Claude Rolin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver fraktsiooni PPE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-1362/2015

Menetlus : 2015/2979(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-1396/2015
Esitatud tekstid :
B8-1396/2015
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8‑1396/2015

Euroopa Parlamendi resolutsioon Daytoni rahukokkuleppe 20. aastapäeva kohta

(2015/2979(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Bosnia ja Hertsegoviina rahukokkuleppe üldraamistikku ja selle lisasid, mis parafeeriti 21. novembril 1995. aastal Daytonis ja allkirjastati 14. detsembril 1995. aastal Pariisis,

–  võttes arvesse asjakohaseid ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone, sealhulgas 10. novembril 2015. aastal vastu võetud resolutsiooni 2247(2015),

–  võttes arvesse stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingut ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Bosnia ja Hertsegoviina vahel, mis allkirjastati 16. juunil 2008. aastal Luxembourgis ja jõustus 1. juunil 2015. aastal,

–  võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 2015. aasta järeldusi Bosnia ja Hertsegoviina kohta,

–  võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi pressiesindaja 10. detsembri 2015. aasta avaldust Serblaste Vabariigi valitsuse otsuse kohta peatada koostöö Bosnia ja Hertsegoviina teatavate kohtu- ja õiguskaitseasutustega,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Bosnia ja Hertsegoviina kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et rahukokkuleppe üldraamistik (edaspidi „Daytoni rahukokkulepe”) lõpetas rängima konflikti, mis on Euroopas pärast Teist maailmasõda aset leidnud, ja sillutas teed rahule Bosnias ja Hertsegoviinas;

B.  arvestades, et sõda põhjustas üle 100 000 inimese hukkumise, sundis miljoneid inimesi põgenema ja tõi kaasa kohutavad hirmuteod, sealhulgas massilise etnilise puhastamise kampaaniad, genotsiidi ja arvukad sõjakuriteod;

C.  arvestades, et 20 aastat pärast Daytoni rahukokkuleppe allkirjastamist on Bosnias ja Hertsegoviinas ikka veel kümneid tuhandeid riigisiseseid põgenikke ja tuhandeid pagulasi;

D.  arvestades, et Daytoni rahukokkulepe on aidanud tõhusalt kaasa sõja lõpetamisele ning sõjajärgsele taastamisele ja ülesehitamisele; arvestades siiski, et Daytoni rahukokkuleppega loodud riigistruktuur on liiga keeruline ja on osutunud ebatõhusaks;

E.  arvestades, et tingimuste loomisel püsivaks ja tegelikuks leppimiseks Bosnias ja Hertsegoviinas esineb ikka veel märkimisväärseid probleeme;

F.  arvestades, et EL on korduvalt väljendanud oma kindlat toetust Bosnia ja Hertsegoviina väljavaadetele saada ELi liikmeks ning riigi territoriaalsele terviklikkusele, suveräänsusele ja ühtsusele;

1.  meenutab Daytoni rahukokkuleppe parafeerimise ja allkirjastamise ajaloolist sündmust ning tunnustab Bosnia ja Hertsegoviina inimeste ja ametiasutuste jõupingutusi kinnistada rahu, saavutada leppimine ja tugevdada poliitilist stabiilsust;

2.  tunnustab positiivseid muutusi, mis on toimunud Bosnias ja Hertsegoviinas viimase 20 aasta jooksul, mil sõjast räsitud ja konfliktist väljuvast riigist on saanud Euroopa Liidu liikmeks pürgiv riik;

3.  kinnitab, et EL toetab kindlalt Bosnia ja Hertsegoviina ning kõigi Lääne-Balkani riikide väljavaateid saada ELi liikmeks ning ühinemisprotsessi jätkamist; on kindlalt seisukohal, et piirkondlik koostöö ja Euroopa integratsiooniprotsess on parimad moodused leppimise edendamiseks ning vihkamisest ja lahkhelidest ülesaamiseks;

4.  kutsub Bosnia ja Hertsegoviina ametiasutusi üles näitama otsustavust jätkata kiiremas korras reformide elluviimist; tuletab meelde, et kodanike sotsiaal-majanduslike vajaduste täitmine tuleb seada esikohale; kordab, et ühtlasi on väga tähtis jätkata samal ajal poliitilisi reforme ja poliitilise süsteemi demokratiseerimist ning ELiga seotud küsimuste tõhusa koordineerimismehhanismi loomist, et hõlbustada tõsiseltvõetava taotluse esitamist ELiga ühinemiseks;

5.  tuletab meelde, et institutsioonilise raamistiku kindlustamisele, ühtlustamisele ja tugevdamisele suunatud põhiseadusreform on peamine eeldus, et muuta Bosnia ja Hertsegoviina tõhusaks, kaasavaks ja täielikult toimivaks riigiks, milles kindlustatakse kõigi kolme põhirahvuse ja teiste kodanike võrdsus; tunnistab, et põhiseaduse muudatuste esimese sammuna tuleks läbi viia valimisseaduse reform, et tagada põhirahvuste seaduslik esindatus;

6.  tuletab meelde kohustust rakendada Daytoni rahukokkuleppe 7. lisa, et tagada riigisiseste põgenike, pagulaste ja konfliktist mõjutatud muude isikute püsiv tagasipöördumine, sealhulgas horvaatide, bosniakkide ja teiste isikute tagasipöördumine Serblaste Vabariiki, ning õiglased, terviklikud ja kestvad lahendused nende jaoks, samuti tuletab meelde kohustust teha edusamme tagasipöördunute sotsiaal-majandusliku integratsiooni parandamisel; kutsub Bosnia ja Hertsegoviina kõigi tasandi institutsioone üles suurendama jõupingutusi, et teha kindlaks, mis juhtus ligi 7000 inimesega, kes on riigis aset leidnud konflikti järgselt ikka veel teadmata kadunud;

7.  väljendab heameelt selle üle, et jätkub operatsioon EUFOR Althea, mis on osa ÜRO uuendatud mandaadist ja mille põhieesmärk on suutlikkuse suurendamine ja väljaõpe, ning tunnustab Euroopa Liidu vägede konstruktiivset rolli rahu ja julgeoleku tagamisel riigis;

8.  kordab oma üleskutset Bosnia ja Hertsegoviina poliitilistele juhtidele hoiduda ühiskonda lõhestavast natsionalistlikust ja separatistlikust retoorikast ning keskenduda tõsiselt reformidele, mis parandavad Bosnia ja Hertsegoviina kodanike elujärge, kujundavad demokraatliku, kaasava ja toimiva riigi ning lähendavad seda ELile;

9.  peab väga murettekitavaks Serblaste Vabariigi ettevalmistusi üksuse tasandil toimuvaks rahvahääletuseks riigi tasandi kohtusüsteemi küsimuses, kuna see seab ohtu riigi ühtekuuluvuse, suveräänsuse ja terviklikkuse ning võib kahjustada ELiga integreerumise protsessis tehtud edusamme; rõhutab, et Bosnia ja Hertsegoviina kohtusüsteemi mis tahes puudusi tuleks käsitleda õigusalase struktureeritud dialoogi raames;

10.  mõistab hukka Serblaste Vabariigi ametiasutuste otsuse, mis tehti ELi ning Bosnia ja Hertsegoviina stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu esimese kohtumise eel ning mille kohaselt peatatakse koostöö Bosnia ja Hertsegoviina teatavate kohtu- ja õiguskaitseasutustega; rõhutab, et õigusriigi põhimõtet tuleb austada kogu riigi territooriumil, ning toonitab, et on oluline lahendada see küsimus rahulikult ja dialoogi teel;

11.  toonitab hariduse tähtsust leppimise ja vastastikuse mõistmise saavutamiseks Bosnias ja Hertsegoviinas ning püsiva rahu ja stabiilsuse alusena;

12.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile, liikmesriikide valitsustele, Bosnia ja Hertsegoviina ning selle üksuste valitsustele ja parlamentidele ning Lääne-Balkani riikide valitsustele ja parlamentidele.