Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-1396/2015Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-1396/2015

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a daytoni békemegállapodás 20. évfordulójáról

14.12.2015 - (2015/2979(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Eduard Kukan, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, László Tőkés, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Gunnar Hökmark, Ramona Nicole Mănescu, Marijana Petir, Fernando Ruas, József Nagy, Lara Comi, Dariusz Rosati, Claude Rolin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver a PPE képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-1362/2015

Eljárás : 2015/2979(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-1396/2015
Előterjesztett szövegek :
B8-1396/2015
Viták :
Elfogadott szövegek :

B8-1396/2015

Az Európai Parlament állásfoglalása a daytoni békemegállapodás 20. évfordulójáról

(2015/2979(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az 1995. november 21-én, Daytonban parafált, majd 2015. december 14-én Párizsban aláírt, Bosznia-Hercegovinára vonatkozó általános béke-keretmegállapodásra és annak mellékleteire,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának vonatkozó határozataira, köztük a 2015. november 10-én elfogadott 2247(2015). számú határozatra,

–  tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia-Hercegovina között Luxembourgban 2008. június 16-án aláírt és 2015. június 1-jén hatályba lépett stabilizációs és társulási megállapodásra,

–  tekintettel a Tanács Bosznia-Hercegovináról szóló 2015. október 12-i következtetéseire,

–  tekintettel az alelnök/főképviselő szóvivőjének 2015. december 10-i nyilatkozatára a Boszniai Szerb Köztársaság kormányának azon döntéséről, hogy Bosznia-Hercegovinában felfüggesztik az együttműködést bizonyos igazságszolgáltatási és bűnüldöző szervekkel,

–  tekintettel Bosznia-Hercegovináról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az általános keretmegállapodás a békéért (a továbbiakban: a daytoni békemegállapodások) véget vetett a második világháború óta Európában dúló legvéresebb háborúnak, és előkészítette a terepet a béke megteremtéséhez Bosznia-Hercegovinában;

B.  mivel a háború eddig több mint 100 000 emberéletet követelt, több millióan kényszerültek elhagyni lakóhelyüket és olyan szörnyűséges atrocitásokra került sor, mint tömeges etnikai tisztogatások, népirtás és számos háborús bűncselekmény;

C.  mivel 20 évvel a daytoni békemegállapodások aláírása után még mindig több tízezer belső menekült és több ezer menekült él Bosznia-Hercegovinában;

D.  mivel a daytoni békemegállapodások sikeresnek bizonyultak a háború befejezése és a háború utáni helyreállítás és újjáépítés szempontjából; mivel azonban az országnak a daytoni békemegállapodások által kialakított intézményi felépítése túlságosan bonyolultnak és hatástalannak bizonyult;

E.  mivel még mindig jelentős kihívásokkal kell szembenézni, hogy megteremtődjenek az érdemi és tartós megbékélés feltételei Bosznia-Hercegovinában;

F.  mivel az Unió többször is kinyilvánította Bosznia-Hercegovina európai perspektívája, valamint területi integritása, szuverenitása és egysége iránti egyértelmű elkötelezettségét;

1.  emlékeztet a történelmi eseményre, amikor a daytoni békemegállapodásokat parafálták és aláírták, valamint elismerését fejezi ki a bosznia-hercegovinai lakosságnak és a hatóságoknak, hogy megszilárdították a békét, megbékélést és politikai stabilitást hoztak az országban;

2.  elismeri, hogy Bosznia-Hercegovina pozitív átalakuláson ment át az elmúlt 20 év során, egy háború sújtotta, konfliktusból kilábaló országból az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó állammá vált;

3.  ismételten kifejezésre juttatja az Unió elkötelezettségét a Bosznia-Hercegovina és minden nyugat-balkáni ország előtt nyitva álló európai perspektíva és a csatlakozási folyamat folytatása mellett; meggyőződése, hogy a regionális együttműködés és az európai integrációs folyamat a megbékélés előmozdításának, valamint a gyűlölet és a megosztottság leküzdésének legjobb módja;

4.  felszólítja a bosznia-hercegovinai hatóságokat, hogy mutassák ki a reformok sürgős folytatása terén való elkötelezettségüket; emlékeztet arra, hogy a polgárok társadalmi-gazdasági szükségletei kielégítésének elsőbbséget kell élveznie; azt is döntő fontosságúnak véli, hogy egy hiteles uniós csatlakozási kérelem benyújtásának megkönnyítése érdekében ezzel párhuzamosan folytatni kell a politikai reformokat, a politikai rendszer demokratizálását, továbbá az uniós ügyekkel kapcsolatos eredményes koordinációs mechanizmus kialakítását;

5.  emlékeztet arra, hogy az intézményi keret megszilárdítására, ésszerűsítésére és megerősítésére irányuló alkotmányos reform továbbra is kulcsfontosságú ahhoz, hogy Bosznia-Hercegovina hatékony, befogadó és teljes mértékben működőképes állammá válhasson, amely egyenlőséget biztosít mindhárom államalkotó népcsoport és az összes többi polgár számára; elismeri, hogy az államalkotó népek törvényes képviseletét biztosító választási törvény reformja az első lépés az alkotmányos változásokhoz vezető úton;

6.  ismételten hangsúlyozza a daytoni békemegállapodások 7. mellékletének végrehajtására vonatkozó kötelezettséget, amely biztosítja a fenntartható visszatérést, beleértve a horvátok, bosnyákok és mások visszatérését a Boszniai Szerb Köztársaságba, valamint a belső menekültek, a menekültek és egyéb, konfliktusok által érintett személyek helyzetének igazságos, átfogó és tartós rendezését, valamint azt, hogy javítani kell a visszatérők társadalmi-gazdasági integrációját; minden szinten felhívja a bosznia-hercegovinai intézményeket, hogy fokozzák erőfeszítéseiket annak meghatározása érdekében, hogy mi történt a közel 7000 emberrel, akiknek sorsa a konfliktusból kifolyólag még mindig nem ismert;

7.  üdvözli a megújított ENSZ-megbízatás részét képező EUFOR Althaia-művelet folyamatos jelenlétét, amely elsősorban a kapacitásépítésre és a képzésre irányul, valamint elismeri az országban kialakult béke és biztonság területén az EUFOR által betöltött konstruktív szerepet;

8.  ismételten felszólítja Bosznia-Hercegovina politikai vezetőit, hogy tartózkodjanak a társadalmat polarizáló, megosztó jellegű nacionalista és szeparatista retorikától, és komolyan kezdjenek olyan reformokba, amelyek jobbá teszik a bosznia-hercegovinai polgárok életét, demokratikus, befogadó és működőképes államot teremtenek, és közelebb viszik az országot az EU-hoz;

9.  mély aggodalommal tölti el, hogy a Boszniai Szerb Köztársaság országrész szinten népszavazást készül tartani az állami szintű igazságügyi rendszerről, ami megkérdőjelezi az ország kohézióját, szuverenitását és integritását, és veszélyezteti az uniós integrációs folyamat terén elért eredményeket; hangsúlyozza, hogy a bosznia-hercegovinai igazságügyi rendszer bármely esetleges hiányosságát az igazságügyről folytatott strukturált párbeszéd keretében kell kezelni;

10.  sajnálattal veszi tudomásul a Boszniai Szerb Köztársaság hatóságainak azon döntését, hogy az EU–Bosznia-Hercegovina Stabilizációs és Társulási Tanács legelső ülése előestéjén felfüggesztették az együttműködést Bosznia-Hercegovinában bizonyos igazságszolgáltatási és bűnüldöző szervekkel; ragaszkodik ahhoz, hogy tiszteletben kell tartani a jogállamiságot az egész ország területén, és hangsúlyozza, hogy e kérdést fontos higgadtan és párbeszéd révén megoldani;

11.  kiemeli az oktatás fontosságát a Bosznia-Hercegovinában történő megbékélés és kölcsönös megértés érdekében, továbbá hogy az a fenntartható béke és stabilitás alapjául szolgáljon;

12.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak, Bosznia-Hercegovina kormányának, parlamentjének, az országrészeknek, valamint a nyugat-balkáni országok kormányainak és parlamentjeinek.