Postup : 2015/2979(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1396/2015

Predkladané texty :

B8-1396/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/12/2015 - 9.10
CRE 17/12/2015 - 9.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0471

NÁVRH UZNESENIA
PDF 269kWORD 73k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-1362/2015
14.12.2015
PE574.466v01-00
 
B8-1396/2015

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o 20. výročí Daytonskej mierovej dohody (2015/2979(RSP))


Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Eduard Kukan, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, László Tőkés, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Gunnar Hökmark, Ramona Nicole Mănescu, Marijana Petir, Fernando Ruas, József Nagy, Lara Comi, Dariusz Rosati, Claude Rolin, Roberta Metsola, Romana Tomc, Milan Zver v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)

Uznesenie Európskeho parlamentu o 20. výročí Daytonskej mierovej dohody (2015/2979(RSP))  
B8‑1396/2015

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Všeobecnú rámcovú dohodu o mieri v Bosne a Hercegovine a na prílohy k nej, ktorá bola parafovaná 21. novembra 1995 v Daytone a podpísaná 14. decembra 2015 v Paríži,

–  so zreteľom na príslušné rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN vrátane rezolúcie 2247(2015) prijatej 10. novembra 2015,

–  so zreteľom na Dohodu o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na druhej strane, ktorá bola podpísaná 16. júna 2008 v Luxemburgu a ktorá vstúpila do platnosti 1. júna 2015,

–  so zreteľom na závery Rady o Bosne a Hercegovine z 12. októbra 2015,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu PK/VP z 10. decembra 2015 o rozhodnutí vlády Republiky srbskej pozastaviť spoluprácu s niektorými súdnymi orgánmi a orgánmi presadzovania práva v Bosne a Hercegovine;

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Bosne a Hercegovine,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže všeobecnou rámcovou dohodou o mieri (Daytonská mierová dohoda, DMD) bol ukončený najničivejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny a bola pripravená cesta pre mier v Bosne a Hercegovine (BaH);

B.  keďže vojna si vyžiadala viac ako 100 000 životov, priniesla milióny vysídlených osôb a vyznačovala sa desivou brutalitou vrátane masových etnických čistiek, genocídy a mnohých vojnových zločinov;

C.  keďže 20 rokov po podpísaní DMD v BaH ešte stále existujú desaťtisíce vnútorne vysídlených osôb a utečencov;

D.  keďže DMD sa ukázala ako úspešná pri ukončení vojny i pri povojnovej obnove a rekonštrukcii; keďže inštitucionálne usporiadanie krajiny, ktoré vyplynulo z DMD, je však nadmieru zložité a ukázalo sa, že i neefektívne;

E.  keďže pretrvávajú značné problémy pri vytváraní podmienok pre trvalé a zmysluplné zmierenie v BaH;

F.  keďže EÚ opakovane vyjadrila svoj jednoznačný záväzok v súvislosti s európskou perspektívou BaH a jej územnou celistvosťou, zvrchovanosťou a jednotou;

1.  pripomína si historickú udalosť parafovania a podpísania DMD a vyzdvihuje úsilie osôb a orgánov v BaH o upevnenie mieru, dosiahnutie zmierenia a posilnenie politickej stability;

2.  oceňuje pozitívnu transformáciu BaH za posledných 20 rokov od vojnou spustošenej krajiny, ktorá sa spamätáva z konfliktu, k štátu, ktorý sa uchádza o členstvo v Európskej únii;

3.  pripomína záväzok EÚ poskytnúť BaH a všetkým krajinám západného Balkánu európsku perspektívu a vytvoriť podmienky pre pokračovanie v prístupovom procese; vyjadruje presvedčenie, že regionálna spolupráca a európsky integračný proces sú najlepším spôsobom, ako podporovať zmierenie a prekonávať nenávisť a rozdiely;

4.  vyzýva orgány BaH, aby preukázali odhodlanie pokračovať v reformnom úsilí s vedomím naliehavosti situácie; pripomína, že prioritou musí byť riešenie sociálnych a hospodárskych potrieb občanov; opätovne zdôrazňuje, že takisto je nevyhnutné súbežne pokračovať v realizácii politických reforiem a demokratizácii politického systému, ako aj vo vytváraní účinného koordinačného mechanizmu pre otázky EÚ, aby sa uľahčilo predloženie dôveryhodnej žiadosti o členstvo v EÚ;

5.  pripomína, že ústavná reforma zameraná na konsolidáciu, zefektívnenie a posilnenie inštitucionálneho rámca má naďalej kľúčový význam pri transformácii BaH na skutočný, inkluzívny a plne funkčný štát a pri zabezpečení rovnosti všetkých jeho troch národov i ďalších občanov; uznáva, že prvým krokom v rámci ústavných zmien by mala byť reforma právnych predpisov v oblasti volieb s cieľom zabezpečiť legitímne zastúpenie jednotlivých národov;

6.  pripomína povinnosť vykonávať prílohu 7 k DMD s cieľom zabezpečiť udržateľný návrat vrátane návratu Chorvátov, Bosniakov a ďalších do Republiky srbskej, ako aj spravodlivé, komplexné a trvalé riešenie pre vnútorne vysídlené osoby, utečencov a iné osoby postihnuté konfliktom a dosiahnuť pokrok v zlepšovaní sociálno-ekonomickej integrácie tých, ktorí sa vrátili; vyzýva orgány BaH na všetkých úrovniach, aby zintenzívnili úsilie s cieľom zistiť, čo sa stalo s takmer 7 000 osobami, ktoré sú po konflikte v krajine naďalej nezvestné;

7.  víta pokračujúcu prítomnosť operácie EUFOR Althea ako súčasť obnoveného mandátu OSN zameraného na budovanie kapacít a odbornú prípravu a uznáva konštruktívnu úlohu EUFOR-u v oblasti mieru a bezpečnosti v krajine;

8.  opakuje svoju výzvu adresovanú vedúcim politickým predstaviteľom BaH, aby upustili od nacionalistickej a separatistickej rétoriky, ktorá rozdeľuje a polarizuje spoločnosť, a vyvíjali seriózne úsilie v oblasti reforiem, ktoré zlepšia životy občanov BaH, vytvoria demokratický, inkluzívny a fungujúci štát a posunú krajinu bližšie k EÚ;

9.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad prípravami Republiky srbskej v súvislosti s konaním referenda na úrovni územnosprávnych celkov o systéme súdnictva na celoštátnej úrovni, ktoré ohrozuje súdržnosť, zvrchovanosť a celistvosť krajiny a dosiahnutie pokroku v procese integrácie do EÚ; zdôrazňuje, že akékoľvek nedostatky v oblasti súdnictva v BaH by sa mali riešiť v rámci štruktúrovaného dialógu o justícii;

10.  vyjadruje hlboký nesúhlas s rozhodnutím, ktoré prijali orgány Republiky srbskej tesne pred prvým zasadnutím Rady pre stabilizáciu a pridruženie medzi EÚ a BaH o tom, že kedykoľvek možno pozastaviť spoluprácu s niektorými súdnymi orgánmi a orgánmi presadzovania práva v BaH; trvá na tom, že zásada právneho štátu sa musí dodržiavať na celom území krajiny, a zdôrazňuje, že je dôležité vyriešiť túto otázku pokojne a prostredníctvom dialógu;

11.  zdôrazňuje dôležitosť vzdelávania na účely zmierenia a vzájomného porozumenia v BaH a ako základ pre udržateľný mier a stabilitu;

12.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam členských štátov, vládam a parlamentom Bosny a Hercegoviny a jej územnosprávnych celkov a vládam a parlamentom krajín západného Balkánu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia