Förslag till resolution - B8-1398/2015Förslag till resolution
B8-1398/2015

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om 20-årsdagen för Daytonavtalet

14.12.2015 - (2015/2979(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-1362/2015

Förfarande : 2015/2979(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-1398/2015
Ingivna texter :
B8-1398/2015
Debatter :
Antagna texter :

B8-1398/2015

Europaparlamentets resolution om 20-årsdagen för Daytonavtalet

(2015/2979(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Daytonavtalet, dess allmänna ramavtal och de tolv bilagorna till detta,

–  med beaktande av sina resolutioner av den 7 juli 2005[1], 15 januari 2009[2] och 9 juli 2015[3] om Srebrenica,

–  med beaktande av sina talrika resolutioner om framstegsrapporterna om Bosnien och Hercegovina,

–  med beaktande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, som undertecknades i Luxemburg den 16 juni 2008 och trädde i kraft den 1 juni 2015,

–  med beaktande av Venedigkommissionens yttrande av den 11 mars 2005 om den konstitutionella situationen i Bosnien och Hercegovina och den höga representantens befogenheter,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 21 november 1995 paraferades texten till Daytonavtalet i Dayton i delstaten Ohio. Daytonavtalet undertecknades den 14 december 1995 i Paris och innebar ett slut på Europas blodigaste krig sedan andra världskriget.

B.  Enligt FN:s uppskattningar miste omkring hundratusen människor livet under kriget i Bosnien och Hercegovina och flera tusen blev svårt sårade, bland dem tiotusentals offer för sexuellt våld. Kriget i Bosnien och Hercegovina resulterade i över två miljoner fördrivna personer.

C.  Daytonavtalet behövdes för att det skulle bli slut på blodsspillan, men har dessvärre inte gjort Bosnien och Hercegovina till en stat som kan stå på egna ben och fungera självständigt, något som framgått under de senaste åren av att landet genomlever en ständig politisk kris till följd av oförmåga till kompromisser.

D.  Europeiska kommissionen för demokrati genom lag (Venedigkommissionen) har lagt fram ingående, måttfulla och praktiska förslag till en helhetsbetonad reform av Bosniens och Hercegovinas konstitution.

E.  Den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) avkunnade 2009 i målet Sejdić och Finci en dom om att vissa delar av Bosniens och Hercegovinas konstitution bryter mot den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. En liknande dom avkunnades av domstolen 2014 i målet Zornic.

F.  Det så kallade aprilpaketet från 2006 med ändringar av konstitutionen, vilket stöddes av företrädare för flertalet av de huvudsakliga partierna i Bosnien och Hercegovina, innehöll ett antal förslag som borde ha stärkt befogenheterna på statsnivå och åtgärdat vissa fall där den lagstiftande och den verkställande makten i landet inte fungerar som sig bör, men paketet fick två röster för lite för att nå den gräns som krävs för att ändringar av konstitutionen ska kunna antas.

G.  Bilaga 7 till Daytonavtalet har ännu inte fullt ut genomförts. Det behövs fortfarande rättvisa, heltäckande och varaktiga lösningar på problemet med internflyktingarna, externflyktingarna och andra personer som drabbats av konflikten, samt för att det ska göras framsteg med att bättre integrera dem som återvänt i samhället och ekonomin.

H.  Enligt Internationella rödakorskommittén saknas fortfarande omkring 11 000 personer, och ingen vet vad det blivit av dem.

1.  Europaparlamentet högtidlighåller den historiska händelse då Daytonavtalet paraferades och undertecknades, vilket skedde den 21 november 1995 i Dayton respektive den 14 december 1995 i Paris och innebar slutet på en fruktansvärd väpnad konflikt, som hade kännetecknats av etniska rensningar av enorma proportioner, folkmord och mängder av krigsbrott mitt i Europa.

2.  Europaparlamentet uttrycker sitt deltagande med familjerna till de många offren och saknade personerna från kriget i Bosnien och Hercegovina, och uppmanar landets myndigheter till fortsatt samarbete med Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien (Icty) och till ett intensivare arbete för att på ett effektivt sätt ta itu med anhopningen av inhemska krigsförbrytarrättegångar i syfte att ställa förövare av illdåd och kränkningar av de mänskliga rättigheterna inför rätta.

3.  Europaparlamentet erinrar om att det finns tolv bilagor till Daytonavtalet, där olika frågor tas upp, såsom de militära aspekterna (bilaga 1A), regional stabilisering (bilaga 1B), konstitutionen (bilaga 4), mänskliga rättigheter (bilaga 6) samt flyktingar och fördrivna personer (bilaga 7). Parlamentet betonar att tjugoårsminnet måste användas som en möjlighet till utvärdering av nivån för genomförande av alla de enskilda bilagorna.

4.  Europaparlamentet är fast övertygat om det trängande behovet att reformera Bosniens och Hercegovinas nuvarande konstitution, i den form den fastställs i bilaga 4 till Daytonavtalet, för att staten ska kunna fungera till nytta för alla sina medborgare och för att möjliggöra förhandlingar om anslutning till EU. Parlamentet betonar att det behövs en genomgripande översyn av konstitutionen och ett reformarbete för att landets institutioner ska kunna fungera effektivt och ändamålsenligt.

5.  Europaparlamentet bekräftar EU:s engagemang för det europeiska perspektivet och den vidare anslutningsprocessen i Bosnien och Hercegovina och alla länder på västra Balkan. Parlamentet anser att regionalt samarbete och den europeiska integrationsprocessen är det bästa sättet att främja försoning och övervinna hat och splittring.

6.  Europaparlamentet anser att följande långsiktiga mål bör beaktas:

•  Ett yttersta mål om att det ska finnas en demokratiskt legitim konstitution som med offentlighet och insyn tagits fram under deltagande av alla politiska krafter samt av det civila samhället.

•  En långsiktig framtidsutsikt om en successiv övergång från en stat som bygger på jämlikhet mellan sina tre statsbärande folk till en stat som bygger på jämlikhet mellan sina medborgare.

•  En successiv utfasning av den höga representantens roll, efter att de nödvändiga villkoren för detta uppfyllts, och en omvandling av rollen från en beslutsfattarroll till en medlarroll.

7.  Europaparlamentet erinrar om sina tidigare uttalanden om hur konstitutionen från Dayton bör reformeras, samt om att parlamentet hållit fast vid följande:

•  Staten bör ha tillräckliga befogenheter i lagstiftningshänseende, budgethänseende samt vad den verkställande och den dömande makten beträffar, för att kunna fungera som medlem av EU, inrätta och upprätthålla en fungerande inre marknad, och främja ekonomisk och social sammanhållning.

•  Antalet administrativa nivåer i Bosnien och Hercegovina bör stå i proportion till landets ekonomiska resurser och grunda sig på en ändamålsenlig, konsekvent och effektiv ansvarsfördelning.

•  Vaktslåendet om kritiska nationella intressen inom Bosnien och Hercegovina måste vara förenligt med landets handlingsförmåga. Det behövs en tydlig, uttömmande och samtidigt snäv tolkning av begreppet ”kritiska nationella intressen” för att förhindra allt etniskt grundat missbruk av det tillhörande vetosystemet i rent obstruerande syften.

•  Det behövs en genomgripande översyn av entiteternas vetosystem, som bara bör tillämpas i de fall då staten och entiteterna har delat ansvar.

•  Alla nationella minoritetsgrupper måste ha samma rättigheter som statsbärande folk. Detta innefattar bland annat att etniskt baserade valbarhetsbegränsningar avskaffas, såsom det föreskrivs i den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och i relevanta yttranden från Europeiska kommissionen för demokrati genom lag (Venedigkommissionen) vid Europarådet.

8.  Europaparlamentet uppmanar alla politiska partier att delta i denna process på ett konstruktivt och öppet sätt och att utnyttja de råd och den vägledning som Venedigkommissionen kan ge under processen. Parlamentet välkomnar och stöder de insatser som det civila samhällets organisationer har gjort för att påverka de konstitutionella reformerna. Parlamentet välkomnar ministerrådets beslut från september 2015 om en handlingsplan för genomförandet av domarna från Europadomstolen i målen Sejdić och Finci respektive Zornic, samt om inrättandet av en kommission som ska ta fram förslag till ändringar av konstitutionen.

9.  Europaparlamentet påminner om att bilaga 7 till Daytonavtalet måste genomföras, för att man ska kunna garantera internflyktingar, externflyktingar och andra personer som är drabbade av konflikten ett hållbart återvändande samt rättvisa, övergripande och varaktiga lösningar. Parlamentet noterar med oro att det fortfarande finns 84 500 internflyktingar i Bosnien och Hercegovina. Parlamentet vill att den reviderade strategin ska tillämpas effektivt när det gäller bilaga 7 till Daytonavtalet.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, regeringarna i medlemsstaterna, regeringarna och parlamenten i Bosnien och Hercegovina och dess entiteter samt till regeringarna och parlamenten i länderna på västra Balkan.