Forslag til beslutning - B8-1399/2015Forslag til beslutning
B8-1399/2015

  FORSLAG TIL BESLUTNING om patenter og planteforædleres rettigheder

  14.12.2015 - (2015/2984(RSP))

  på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8 1112/2015
  jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5

  James Nicholson, Bas Belder, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen

  Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1394/2015

  Procedure : 2015/2981(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B8-1399/2015
  Indgivne tekster :
  B8-1399/2015
  Vedtagne tekster :

  B8-1399/2015

  Europa-Parlamentets beslutning om patenter og planteforædleres rettigheder

  (2015/2984(RSP))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til sin beslutning af 10. maj 2012 om patentering af overvejende biologiske fremgangsmåder[1],

  –  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser[2], særlig artikel 4, hvorefter produkter, der er frembragt ved overvejende biologiske fremgangsmåder, ikke kan patenteres,

  –  der henviser til den europæiske patentkonvention (EPK) af 5. oktober 1973, særlig artikel 53, litra b),

  –  der henviser til afgørelse af 25. marts 2015 fra det udvidede appelkammer ved Den Europæiske Patentmyndighed (EPO) i sag G2/12 (om tomater) og G2/13 (om broccoli),

  –  der henviser til gennemførelsesbestemmelserne til EPK, særlig artikel 26, som fastslår, at direktiv 98/44/EF skal anvendes som supplerende fortolkningsbidrag i forbindelse med europæiske patentansøgninger og patenter vedrørende bioteknologiske opfindelser,

  –  der henviser til den internationale konvention om beskyttelse af plantenyheder af 2. december 1961, som revideret i Genève den 10. november 1972, den 23. oktober 1978 og den 19. marts 1991 (i det følgende benævnt "UPOV-konventionen"),

  –  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 af 27. juli 1994 om EF-sortsbeskyttelse[3] (i det følgende benævnt "Rådets forordning (EF) nr. 2100/94"), særlig artikel 15, litra c) og d),

  –  der henviser til Rådets aftale af 19. februar 2013[4] om en fælles patentdomstol (i det følgende benævnt "patentdomstolsaftalen"), særlig artikel 27, litra c),

  –  der henviser til aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder handel med forfalskede varemærkevarer (TRIPS), særlig artikel 27, stk. 3, ifølge hvilken medlemmer kan forbyde patentering af overvejende biologiske fremgangsmåder,

   

  –  der henviser til forespørgsel til Kommissionen om patenter og planteforædleres rettigheder (O-000146/2015 – B8-1112/2015),

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

  A.  der henviser til, at adgangen til biologisk plantemateriale, herunder planteegenskaber, er en absolut forudsætning for at kunne fremme innovation og udvikle nye sorter med henblik på at sikre den globale fødevaresikkerhed, imødegå klimaændringer og forhindre monopoler i forædlingssektoren og samtidig skabe flere muligheder for SMV’er;

  B.  der henviser til, at intellektuelle ejendomsrettigheder er væsentlige for at kunne bevare økonomiske incitamenter til at udvikle nye planteprodukter og opnå konkurrenceevne;

  C.  der henviser til, at patenter på produkter fremstillet ved konventionel avl eller på genetisk materiale, som er nødvendigt for konventionel avl, kan underminere forbuddet i artikel 53, litra b) i den europæiske patentkonvention og artikel 4 i direktiv 98/44/EF;

  D.  der henviser til, at produkter, som er frembragt ved en overvejende biologisk proces, såsom planter, frø, medfødte egenskaber og  gener, bør udelukkes fra patentering;

  E.  der henviser til, at planteavl er en innovativ proces, som er blevet praktiseret af landbrugere og landbrugersamfund siden landbrugets opståen, og at upatenterede arter og avlsmetoder er vigtige for den genetiske mangfoldighed;

  F.  der henviser til, at direktiv 98/44/EF indeholder regler om bioteknologiske opfindelser, især gensplejsning, men at det - som anført i betragtning 52 og 53 - ikke var lovgiverens hensigt at tillade patentering af produkter fremstillet ved overvejende biologiske fremgangsmåder under dette direktiv;

  G.  der henviser til, at adskillige ansøgninger vedrørende produkter, der er fremstillet ved overvejende biologiske fremgangsmåder, i øjeblikket venter på en afgørelse fra EPO, og at der derfor er et presserende behov for at præcisere rækkevidden og fortolkningen af direktiv 98/44/EF, særlig dets artikel 4;

  H.  der henviser til, at direktiv 98/44/EF implicit anerkender friheden til at anvende materiale, der er omfattet af et patent, i forsøgsøjemed, som det fremgår af artikel 12, stk. 3, litra b), og artikel 13, stk. 3, litra b);

  I.  der henviser til, at den undtagelse for forædlere, der er fastlagt i artikel 27, litra c), i patentdomstolsaftalen, kun gælder for patenter, der er meddelt i henhold til det fælles patentsystem, og ikke automatisk finder anvendelse på nationale patenter i EU, hvilket vil medføre en ikke-harmoniseret situation med hensyn til mulighederne for at foretage forædling med biologisk materiale, der er omfattet af et patent;

  J.  der henviser til, at det er et grundlæggende princip i det internationale system for sortsbeskyttelse baseret på UPOV-konventionen og i EU-systemet baseret på forordning (EF) nr. 2100/94, at indehaveren af en sortsbeskyttelse ikke kan forhindre andre i at bruge den beskyttede plante til yderligere forædling;

  1.  udtrykker betænkelighed ved, at den nylige afgørelse fra Den Europæiske Patentmyndigheds udvidede appelkammer i sag G2/12 (tomater) og G2/13 (broccoli) vil kunne medføre, at EPO vil meddele flere patenter på naturlige egenskaber, som er indført i nye sorter ved hjælp af overvejende biologiske fremgangsmåder, såsom krydsning og udvælgelse;

  2.  opfordrer Kommissionen til omgående at præcisere rækkevidden og fortolkningen af direktiv 98/44/EF, særlig artikel 4, artikel 12, stk. 3, litra b), og artikel 13, stk. 3, litra b), med henblik på at skabe juridisk klarhed omkring forbuddet mod patentering af produkter, der hidrører fra overvejende biologiske fremgangsmåder, og få præciseret bestemmelsen om, at forædling med biologisk materiale, der er omfattet af et patent, er tilladt;

  3.  opfordrer Kommissionen til at meddele sin kommende præcisering vedrørende patenterbarheden af produkter, der hidrører fra overvejende biologiske fremgangsmåder, til EPO, således at den kan anvendes som et supplerende fortolkningsbidrag;

  4.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at Unionen vil værne om den garanterede adgang til og anvendelse af materiale, der er frembragt ved overvejende biologiske fremgangsmåder, for så vidt muligt ikke at gribe ind i praksis med at garantere undtagelse for forædlere

  5.  opfordrer Kommissionen til aktivt at gå i dialog med tredjelande, når den forhandler handels- og partnerskabsaftaler, med henblik på at sikre, at overvejende biologiske fremgangsmåder udelukkes fra patentering;

  6.  opfordrer Kommissionen til at aflægge beretning om patentrettens udvikling og følger inden for bio- og genteknologi som fastlagt i artikel 16, litra c), i direktiv 98/44/EF, og som krævet af Parlamentet i dettes beslutning af 10. maj 2012 om patentering af overvejende biologiske fremgangsmåder;

  7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Den Europæiske Patentmyndighed.