Predlog resolucije - B8-1399/2015Predlog resolucije
B8-1399/2015

  PREDLOG RESOLUCIJE o patentih in žlahtniteljskih pravicah

  14.12.2015 - (2015/2984(RSP))

  k vprašanju za ustni odgovor B8-1112/2015
  v skladu s členom 128(5) Poslovnika

  James Nicholson, Bas Belder, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Jadwiga Wiśniewska v imenu skupine ECR

  Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-1394/2015

  Postopek : 2015/2981(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B8-1399/2015
  Predložena besedila :
  B8-1399/2015
  Sprejeta besedila :

  B8-1399/2015

  Resolucija Evropskega parlamenta o patentih in žlahtniteljskih pravicah

  (2015/2984(RSP))

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. maja 2012 o patentiranju osnovnih bioloških postopkov[1],

  –  ob upoštevanju Direktive 98/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 1998 o pravnem varstvu biotehnoloških izumov[2], zlasti člena 4, ki določa, da proizvodov, pridobljenih s postopki, ki so v bistvu biološki, ni mogoče patentirati,

  –  ob upoštevanju Konvencije o podeljevanju evropskih patentov z dne 5. oktobra 1973, zlasti člena 53(b),

  –  ob upoštevanju odločitve razširjenega odbora za pritožbe Evropskega patentnega urada z dne 25. marca 2015 v zadevah G2/12 (o paradižnikih) in G2/13 (o brokoliju),

  –  ob upoštevanju Pravilnika o izvajanju Konvencije o podeljevanju evropskih patentov, zlasti člena 26, ki določa, da se Direktiva 98/44/ES za evropske patentne prijave in patente, ki zadevajo biotehnološke izume, uporablja kot dopolnilno sredstvo pri razlagi,

  –  ob upoštevanju Mednarodne konvencije o varstvu novih sort rastlin z dne 2. decembra 1961, kot je bila spremenjena in dopolnjena v Ženevi 10. novembra 1972, 23. oktobra 1978 in 19. marca 1991 (v nadaljnjem besedilu: Konvencija UPOV iz leta 1991),

  –  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2100/94 z dne 27. julija 1994 o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti[3] (v nadaljnjem besedilu: Uredba Sveta (ES) št. 2100/94), zlasti členov 15(c) in (d),

  –  ob upoštevanju Sporazuma o enotnem sodišču za patente, ki ga je 19. februarja 2013 objavil Svet[4], zlasti člena 27(c),

  –  ob upoštevanju Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine, vključno s trgovino s ponarejenim blagom, zlasti člena 27(3), ki določa, da članice lahko iz patentiranja izključijo pretežno biološke procese,

  –  ob upoštevanju vprašanja Komisiji o patentnih in žlahtniteljskih pravicah (O-000146/2015 – B8-1112/2015),

  –  ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

  A.  ker je dostop do biološkega rastlinskega materiala, ki vključuje rastlinske lastnosti, nujen za spodbujanje inovacij in razvoja novih sort, da bi zagotovili svetovno prehransko varnost, se spopadli s podnebnimi spremembami in preprečili monopole v sektorju žlahtnjenja, hkrati pa ustvarili več priložnosti za mala in srednja podjetja;

  B.  ker so pravice intelektualne lastnine pomembne za ohranitev ekonomskih spodbud za razvoj novih rastlinskih proizvodov ter zagotovitev konkurenčnosti;

  C.  ker lahko patenti za proizvode, pridobljene s konvencionalnim žlahtnjenjem, ali za genski material, potreben za konvencionalno žlahtnjenje, spodkopljejo uveljavljanje izjeme iz člena 53(b) Konvencije o podeljevanju evropskih patentov in člena 4 Direktive 98/44/ES;

  D.  ker patentiranje proizvodov, pridobljenih s postopki, ki so v bistvu biološki, na primer rastline, semena, izvorne lastnosti in gene, ne bi smelo biti mogoče;

  E.  ker je žlahtnjenje inovativen postopek, ki ga kmetje in podeželske skupnosti izvajajo od nastanka kmetijstva, in ker so nepatentirane sorte in metode žlathnjenja pomembne za gensko raznovrstnost;

  F.  ker Direktiva 98/44/ES ureja biotehnološke izume, zlasti genski inženiring, ker pa – kot je navedeno v uvodnih izjavah 52 in 53 – ni bil namen zakonodajalca, da se v okviru področja uporabe te direktive omogoči patentiranje proizvodov, pridobljenih s postopki, ki so v bistvu biološki;

  G.  ker Evropski patentni urad trenutno še odloča o številnih prijavah za proizvode, pridobljene s postopki, ki so v bistvu biološki, in ker je zato nujno treba pojasniti področje uporabe in razlago Direktive 98/44/ES, zlasti člena 4;

  H.  ker Direktiva 98/44/ES – kot sledi iz členov 12(3)(b) in 13(3)(b) – posredno priznava, da se lahko patentirani material uporablja za poskuse;

  I.  ker izjema za žlahtnitelje iz člena 27(c) Sporazuma o enotnem sodišču za patente ne bo samodejno veljala za nacionalne patente v EU, temveč le za patente, podeljene v okviru enotnega patentnega sistema, kar bo privedlo do neskladnosti glede možnosti žlahtnjenja s patentiranim materialom, pridobljenim s postopki, ki so v bistvu biološki;

  J.  ker je temeljno načelo mednarodnega sistema žlahtniteljskih pravic, ki temelji na Konvenciji UPOV iz leta 1991, in sistema EU, ki temelji na Uredbi Sveta (ES) št. 2100/94, da imetnik žlahtniteljske pravice drugim ne more preprečiti, da za nadaljnje žlahtnjenje uporabijo zavarovane sorte;

  1.  je zaskrbljen, da bi lahko nedavna odločitev razširjenega odbora za pritožbe Evropskega patentnega urada v zadevah G2/12 (o paradižnikih) in G2/13 (o brokoliju) privedla do tega, da bo Evropski patentni urad podelil več patentov za naravne lastnosti, ki se v nove sorte vnašajo s postopki, ki so v bistvu biološki, kot sta križanje in selekcija;

  2.  poziva Komisijo, naj nujno pojasni področje uporabe in razlago Direktive 98/44/ES, zlasti člena 4 ter člena 12(3)(b) in 13(3)(b), in tako zagotovi pravno jasnost glede prepovedi možnosti patentiranja proizvodov, pridobljenih s postopki, ki so v bistvu biološki, ter nadalje pojasni, da je žlahtnjenje s patentiranim biološkim materialom dovoljeno;

  3.  poziva Komisijo, naj svoje prihajajoče pojasnilo glede možnosti patentiranja proizvodov, pridobljenih s postopki, ki so v bistvu biološki, posreduje Evropskemu patentnemu uradu, da se bo lahko uporabljalo kot dopolnilno sredstvo pri razlagi;

  4.  poziva Komisijo in države članice, naj poskrbijo za to, da bo Unija tudi v prihodnje zagotavljala dostop do materiala, pridobljenega s postopki, ki so v bistvu biološki, ter njegovo uporabo za žlahtnjenje, da – kjer je to ustrezno – ne bi posegala v prakso držav članic glede izvzetja žlahtniteljev;

  5.  poziva Komisijo, naj aktivno sodeluje pri pogajanjih s tretjimi državami o trgovinskih sporazumih in sporazumih o partnerstvu ter tako zagotovi, da postopkov, ki so v bistvu biološki, ne bo mogoče patentirati;

  6.  poziva Komisijo, naj poroča o razvoju patentnega prava in njegovem vplivu na biotehnologijo in genski inženiring, kot to določa člen 16(c) Direktive 98/44/ES in kot je to zahteval Parlament v svoji resoluciji z dne 10. maja 2012 o patentiranju osnovnih bioloških postopkov;

  7.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter Evropskemu patentnemu uradu.