Förslag till resolution - B8-1399/2015Förslag till resolution
B8-1399/2015

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om patent och växtförädlares rättigheter

14.12.2015 - (2015/2984(RSP))

till följd av frågan för muntligt besvarande B8-1112/2015
i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen

James Nicholson, Bas Belder, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-1394/2015

Förfarande : 2015/2981(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-1399/2015
Ingivna texter :
B8-1399/2015
Antagna texter :

B8-1399/2015

Europaparlamentets resolution om patent och växtförädlares rättigheter

(2015/2984(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sin resolution av den 10 maj 2012 om patent på väsentligen biologiska förfaringssätt[1],

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG av den 6 juli 1998 om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar[2], särskilt artikel 4, enligt vilken produkter som har framställts genom väsentligen biologiska förfaringssätt inte ska vara patenterbara,

–  med beaktande av den europeiska patentkonventionen (EPC) av den 5 oktober 1973, särskilt artikel 53 b,

–  med beaktande av beslutet av Europeiska patentverkets (EPO) stora besvärskammare av den 25 mars 2015 i målen G2/12 (om tomater) och G2/13 (om broccoli),

–  med beaktande av tillämpningsföreskrifterna för EPC, särskilt artikel 26, där det anges att direktiv 98/44/EG ska användas som ett kompletterande tolkningshjälpmedel för europeiska patentansökningar och patent som avser biotekniska uppfinningar,

–  med beaktande av den internationella konventionen för skydd av växtförädlingsprodukter av den 2 december 1961, reviderad i Genève den 10 november 1972, den 23 oktober 1978 och den 19 mars 1991 (nedan kallad UPOV-konventionen 1991),

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt[3] (nedan kallad rådets förordning (EG) nr 2100/94), särskilt artikel 15 c och d,

–  med beaktande av rådets avtal om en enhetlig patentdomstol av den 19 februari 2013[4] (nedan kallat UPC-avtalet), särskilt artikel 27 c,

–  med beaktande av avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter, inbegripet handel med varumärkesförfalskade varor (Trips), särskilt artikel 27.3, enligt vilken medlemsländer får undanta väsentligen biologiska förfaringssätt från patenterbarhet,

–  med beaktande av frågan till kommissionen om patent och växtförädlares rättigheter (O‑000146/2015 – B7-1112/2015),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Tillgången till biologiskt växtmaterial som inbegriper växtegenskaper är absolut nödvändig för att stimulera innovation och utveckling av nya växtsorter så att man kan trygga den globala livsmedelsförsörjningen, hantera klimatförändringarna och förhindra monopol inom växtförädlingssektorn, samtidigt som små och medelstora företag ges större möjligheter.

B.  Immateriella rättigheter är viktiga för att skydda de ekonomiska incitamenten att utveckla nya växtprodukter och skapa konkurrenskraft.

C.  Patent på produkter som härrör från konventionell växtförädling samt patent på genetiskt material som behövs för konventionell växtförädling kan urholka det undantag från patenterbarhet som fastställs i artikel 53 b i den europeiska patentkonventionen och i artikel 4 i direktiv 98/44/EG.

D.  Produkter som framställts genom väsentligen biologiska förfaringssätt, såsom växter, utsäden och inhemska egenskaper eller gener, bör inte vara patenterbara.

E.  Växtförädling är en innovativ process som har tillämpats av bönder och bondesamhällen sedan jordbrukets begynnelse, och växtsorter och växtförädlingsmetoder som inte är patenterade är viktiga för den genetiska mångfalden.

F.  I direktiv 98/44/EG lagstiftas det om biotekniska uppfinningar och särskilt genteknik. Som framgår av skälen 52 och 53 i det direktivet var det emellertid inte lagstiftarens avsikt att föreskriva patenterbarhet för produkter som framställts genom väsentligen biologiska förfaringssätt inom ramen för direktivets tillämpningsområde.

G.  Många ansökningar om produkter som har framställts genom väsentligen biologiska förfaringssätt väntar för närvarande på beslut från EPO, vilket innebär att det finns ett akut behov att klargöra tillämpningsområdet för direktiv 98/44/EG, särskilt artikel 4, och fastställa den korrekta tolkningen.

H.  I artiklarna 12.3 b och 13.3 b i direktiv 98/44/EG medges indirekt att det är tillåtet att i experimentsyfte använda material som omfattas av ett patents räckvidd.

I.  Det undantag för förädlare som föreskrivs i artikel 27 c i UPC-avtalet kommer endast att vara tillämpligt på patent som beviljas enligt det enhetliga patentsystemet och kommer inte automatiskt att tillämpas på nationella patent i EU. Detta kommer i sin tur att leda till en bristfällig harmonisering i fråga om möjligheterna att förädla med material som har framställts genom väsentligen biologiska förfaringssätt och som omfattas av ett patents räckvidd.

J.  Det är en grundläggande princip i det internationella systemet för växtförädlarrättigheter, som baseras på UPOV-konventionen 1991, och i EU-systemet, som baseras på rådets förordning (EG) nr 2100/94, att innehavaren av en växtförädlarrätt inte kan hindra andra från att använda den skyddade växten i annan förädlingsverksamhet.

1.  Europaparlamentet är oroat över att det beslut som EPO:s stora besvärskammare nyligen fattade i målen G2/12 (om tomater) och G2/13 (om broccoli) skulle kunna leda till fler, av EPO beviljade patent avseende naturliga egenskaper som införs i nya växtsorter genom tillämpning av väsentligen biologiska förfaringssätt som korsning och urval.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast klargöra tillämpningsområdet för direktiv 98/44/EG, särskilt artiklarna 4, 12.3 b och 13.3 b, och fastställa den korrekta tolkningen, i syfte att säkerställa rättslig klarhet vad gäller förbudet mot patenterbarhet för produkter som har framställts genom väsentligen biologiska förfaringssätt, och att fastställa att förädling med biologiska material som omfattas av ett patents räckvidd är tillåten.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att till EPO översända sitt kommande klargörande om patenterbarhet för produkter som framställts genom väsentligen biologiska förfaringssätt, så att det kan användas som ett kompletterande tolkningshjälpmedel.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att unionen skyddar den garanterade tillgången till och användningen av material som framställts genom väsentligen biologiska förfaringssätt för växtförädling, så att man inte i förekommande fall hindrar den praxis som innebär att det garanteras undantag för förädlare.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att aktivt arbeta med tredjeländer vid förhandlingar om handels- och partnerskapsavtal, i syfte att säkerställa att väsentligen biologiska förfaringssätt undantas från patenterbarhet.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att rapportera om utvecklingen och verkan av patenträtten inom bioteknik och genteknik, i enlighet med både skyldigheten enligt artikel 16 c i direktiv 98/44/EG och uppmaningen i parlamentets resolution av den 10 maj 2012 om patent på väsentligen biologiska förfaringssätt.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och Europeiska patentverket.