Prijedlog rezolucije - B8-1400/2015Prijedlog rezolucije
B8-1400/2015

  PRIJEDLOG REZOLUCIJE o patentima i pravima uzgajivača bilja

  14.12.2015 - (2015/2981(RSP))

  podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8‑1112/2015
  u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika

  Jan Huitema, Jean-Marie Cavada, Ivan Jakovčić u ime Kluba zastupnika ALDE-a

  Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-1394/2015

  Postupak : 2015/2981(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  B8-1400/2015
  Podneseni tekstovi :
  B8-1400/2015
  Doneseni tekstovi :

  B8‑1400/2015

  Rezolucija Europskog parlamenta   o patentima i pravima uzgajivača bilja

  (2015/2981(RSP))

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 10. svibnja 2012. o patentiranju procesa koji su u osnovi biološki[1],

  –  uzimajući u obzir Direktivu 98/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 1998. o pravnoj zaštiti biotehnoloških izuma[2], a posebno njezin članak 4., u kojem se navodi da se ne mogu patentirati proizvodi dobiveni procesima koji su u osnovi biološki,

  –  uzimajući u obzir Europsku patentnu konvenciju (EPK) od 5. listopada 1973., a posebno njezin članak 53. točku (b),

  –  uzimajući u obzir odluku Proširenog žalbenog vijeća Europskog patentnog ureda (EPU) od 25. ožujka 2015. u predmetima G2/12 (o rajčicama) i G2/13 (o brokuli),

  –  uzimajući u obzir Provedbeni pravilnik Europske patentne konvencije, a osobito njegov članak 26., u kojem se navodi da se Direktiva 98/44/EZ primjenjuje kao dodatno sredstvo za tumačenje europskih zahtjeva za patente i patente u vezi s biotehnološkim izumima,

  –  uzimajući u obzir Međunarodnu konvenciju za zaštitu novih biljnih sorti od 2. prosinca 1961., koja je izmijenjena u Ženevi 10. studenog 1972., 23. listopada 1978. i 19. ožujka 1991. (dalje u tekstu: Konvencija UPOV iz 1991.), a posebno njezin članak 15. stavak 1. točku (iii),

  –  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2100/94 od 27. srpnja 1994. o oplemenjivačkim pravima na biljnu sortu Zajednice[3] (dalje u tekstu: Uredba Vijeća (EZ) br. 2100/94), a posebno njezin članak 15. točke (c) i (d),

  –  uzimajući u obzir Sporazum Vijeća o jedinstvenom sudu za patente od 19. veljače 2013.[4] (dalje u tekstu: Sporazum o UPC-u), a posebno njegov članak 27. točku (c),

  –  uzimajući u obzir Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva, uključujući trgovinu krivotvorenom robom (TRIPS), a posebno njegov članak 27. stavak 3., u kojem se navodi da članice iz patentibilnosti mogu izuzeti procese koji su u osnovi biološki,

  –  uzimajući u obzir pitanje upućeno Komisiji o patentima i pravima uzgajivača bilja (O-000146/2015 – B8-1112/2015),

  –  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

  A.  budući da je pristup biološkom materijalu biljnog podrijetla kojim su obuhvaćene osobine bilja bez daljnjega potreban za poticanje inovacija i razvoja novih sorti kako bi se zajamčila globalna sigurnost opskrbe hranom, rješavalo pitanje klimatskih promjena i sprečavali monopoli u sektoru uzgoja te istodobno stvorilo više prilika za mala i srednja poduzeća;

  B.  budući da su prava intelektualnog vlasništva važna radi očuvanja ekonomskih poticaja za razvoj novih biljnih proizvoda i omogućavanje tržišnog nadmetanja;

  C.  budući da patenti za proizvode dobivene konvencionalnim uzgojem ili za genetski materijal potreban za konvencionalan uzgoj mogu u pitanje dovesti izuzeće iz članka 53. točke (b) Europske patentne konvencije (EPK) i članka 4. Direktive 98/44/EZ;

  D.  budući da bi proizvodi dobiveni procesima koji su u osnovi biološki, kao što su bilje, sjeme, izvorne osobine i geni, trebali biti izuzeti iz patentibilnosti;

  E.  budući da je uzgoj bilja inovativan proces koji poljoprivrednici i poljoprivredne zajednice provode od početaka poljoprivrede te da su nepatentirane sorte i metode uzgoja važne za gensku raznovrsnost;

  F.  budući da se Direktivom 98/44/EZ uređuju biotehnološki izumi, a posebno genetički inženjering, ali da, kako je navedeno u njezinim uvodnim izjavama (52) i (53), namjera zakonodavca u toj direktivi nije bila da se omogući patentibilnost proizvoda dobivenih procesima koji su u osnovi biološki;

  G.  budući da brojni zahtjevi za biljne proizvode dobivene procesima koji su u osnovi biološki trenutačno čekaju na odluku Europskog patentnog ureda (EPU) i budući da je stoga potrebno hitno dati pojašnjenja u vezi s područjem primjene i tumačenjem Direktive 98/44/EZ, a posebno u pogledu njezina članka 4.;

  H.  budući da se Direktivom 98/44/EZ prešutno dopušta da se u eksperimentalne svrhe upotrijebi materijal zaštićen patentom, kako proizlazi iz članka 12. stavka 3. točke (b) i članka 13. stavka (3) točke (b);

  I.  budući da će izuzeće uzgajivača iz članka 27. točke (c) Sporazuma o UPC-u vrijediti samo za patente odobrene u okviru jedinstvenog patentnog sustava i neće se automatski primjenjivati na nacionalne patente u EU-u, što će rezultirati neusuglašenom situacijom kad je riječ o mogućnostima uzgoja u kojem se upotrebljava materijal, dobiven procesima koji su u osnovi biološki, a koji su zaštićeni patentom;

  J.  budući da nositelj prava na biljnu sortu ne može drugima zabraniti da se zaštićenom biljkom koriste za daljnji uzgoj, što je temeljno načelo međunarodnog sustava oplemenjivačkih prava na biljnu sortu koji se zasniva na Konvenciji UPOV iz 1991. i temeljno načelo sustava EU-a koji se zasniva na Uredbi Vijeća (EZ) br. 2100/94;

  1.  smatra da patenti za proizvode dobivene konvencionalnim uzgojem ili za genetski materijal potreban za konvencionalan uzgoj mogu u pitanje dovesti izuzeće iz članka 53. točke (b) Europske patentne konvencije i članka 4. Direktive 98/44/EZ;

  2.  izražava zabrinutost zbog nedavne odluke Proširenog žalbenog vijeća Europskog patentnog ureda u predmetima G2/12 (rajčice) i G2/13 (brokula), što bi moglo dovesti do toga da Europski patentni ured odobrava više patenata u pogledu prirodnih osobina uvrštenih u nove sorte procesima koji su u osnovi biološki kao što su križanje i selekcija;

  3.  poziva Komisiju da hitno pojasni područje primjene i tumačenje Direktive 98/44/EZ, a posebno njezin članak 4., članak 12. stavak 3. točku (b) i članak 13. stavak 3. točku (b), kako bi se zajamčila pravna jasnoća u pogledu zabrane patentibilnosti proizvoda dobivenih procesima koji su u osnovi biološki, te da pojasni da je dopušten uzgoj u kojem se upotrebljava biološki materijal koji je zaštićen patentom;

  4.  poziva Komisiju da svoje pojašnjenje u vezi s patentibilnošću proizvoda dobivenih procesima koji su u osnovi biološki proslijedi EPU-u kako bi se ono moglo upotrijebiti kao dodatno sredstvo za tumačenje;

  5.  poziva Komisiju i države članice da se pobrinu za to da Unija zaštiti zajamčeni pristup materijalu dobivenom procesima koji su u osnovi biološki te upotrebu tog materijala za uzgoj bilja kako se time, tamo gdje je to primjenjivo, ne bi narušile prakse kojima se uzgajivačima jamči izuzeće;

  6.  poziva Komisiju da u pregovorima o trgovinskim sporazumima i sporazumima o partnerstvu aktivno surađuje s trećim zemljama kako bi se zajamčilo da se procesi koji su u osnovi biološki izuzmu iz patentibilnosti;

  7.  poziva Komisiju da podnosi izvješća o razvoju i implikacijama patentnog zakona na području biotehnologije i genetičkog inženjeringa, u skladu s člankom 16. točkom (c) Direktive 98/44/EZ te u skladu sa zahtjevom Parlamenta iz njegove Rezolucije od 10. svibnja 2012. o patentiranju procesa koji su u osnovi biološki;

  8.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji i Europskom patentnom uredu.