Postup : 2015/2981(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1400/2015

Predkladané texty :

B8-1400/2015

Rozpravy :

PV 17/12/2015 - 2
CRE 17/12/2015 - 2

Hlasovanie :

PV 17/12/2015 - 9.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0473

NÁVRH UZNESENIA
PDF 242kWORD 72k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-1394/2015
14.12.2015
PE574.470v01-00
 
B8-1400/2015

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-1112/2015

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o patentoch a právach šľachtiteľov rastlín (2015/2981(RSP))


Jan Huitema, Jean-Marie Cavada, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o patentoch a právach šľachtiteľov rastlín (2015/2981(RSP))  
B8-1400/2015

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 10. mája 2012 o patentovaní základných biologických procesov(1),

–  so zreteľom na smernicu 98/44/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 6. júla 1998 o právnej ochrane biotechnologických vynálezov(2), najmä na jej článok 4, ktorý uvádza, že produkty získane v podstate biologickými procesmi nie sú patentovateľné,

–  so zreteľom na Európsky patentový dohovor z 5. októbra 1973, najmä na jeho článok 53 písm. b),

–  so zreteľom na rozhodnutie rozšíreného odvolacieho senátu Európskeho patentového úradu z 25. marca 2015 vo veci G2/12 (týkajúcej sa rajčiakov jedlých) a veci G2/13 (týkajúcej sa brokolice),

–  so zreteľom na vykonávacie nariadenia Európskeho patentového dohovoru, najmä na ich článok 26, ktorým sa stanovuje, že v prípade európskych žiadostí o patenty a patentov týkajúcich sa biotechnologických vynálezov sa smernica 98/44/ES využíva ako doplnkový prostriedok výkladu,

–  so zreteľom na Medzinárodný dohovor o ochrane nových odrôd rastlín z 2. decembra 1961, revidovaný v Ženeve 10. novembra 1972, 23. októbra 1978 a 19. marca 1991 (ďalej len Dohovor UPOV 1991), najmä na jeho článok 15 ods. 1 bod iii),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach Spoločenstva k odrodám rastlín(3) (ďalej len „nariadenie Rady (ES) č. 2100/94“), najmä na jeho článok 15 písm. c) a d),

–  so zreteľom na Dohodu Rady o jednotnom patentovom súde z 19. februára 2013(4) (ďalej len „dohoda o JPS“), najmä na jej článok 27 písm. c),

–  so zreteľom na dohodu o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva vrátane obchodu s falzifikátmi (TRIPS), najmä na článok. 27 ods. 3 tejto dohody, v ktorom sa stanovuje, že členovia dohody môžu zamedziť patentovateľnosti v podstate biologických procesov,

–  so zreteľom na otázku Komisii o patentoch a právach šľachtiteľov rastlín (O-000146/2015 – B8‑1112/2015),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže prístup k biologickému rastlinnému materiálu zahŕňajúcemu znaky rastlín je absolútne nutný na podporu inovácií a vyvíjanie nových odrôd s cieľom zabezpečiť celosvetovú potravinovú bezpečnosť, riešiť otázku zmeny klímy a zabrániť monopolom v odvetví šľachtenia a zároveň poskytovať viac príležitostí MSP;

B.  keďže práva duševného vlastníctva sú dôležitým prostriedkom ochrany hospodárskych stimulov vývoja nových rastlinných produktov a zabezpečenia konkurencieschopnosti;

C.  keďže patenty na produkty pochádzajúce z konvenčného šľachtenia alebo patenty na genetické materiály potrebné pre konvenčné šľachtenie môžu oslabiť výnimku stanovenú v článku 53 písm. b) Európskeho patentového dohovoru (EPC) a v článku 4 smernice 98/44/ES;

D.  keďže produkty získané v podstate biologickými procesmi, napríklad rastliny, semená, pôvodné znaky a gény, by mali byť vylúčené z patentovateľnosti;

E.  keďže šľachtenie rastlín je inovatívny proces, ktorý využívali poľnohospodári a poľnohospodárske komunity od počiatkov poľnohospodárstva, a keďže nepatentované druhy a metódy šľachtenia sú dôležité pre genetickú diverzitu;

F.  keďže v smernici 98/44/ES sa upravujú biotechnologické vynálezy, najmä genetické inžinierstvo, ale – ako sa uvádza v jej odôvodneniach 52 a 53 – zákonodarca nemal v úmysle stanoviť patentovateľnosť produktov získaných v podstate biologickými procesmi v pôsobnosti tejto smernice;

G.  keďže v súčasnosti čaká na rozhodnutie Európskeho patentového úradu mnoho žiadostí týkajúcich sa produktov získaných v podstate biologickými procesmi a keďže je preto naliehavo nutné vyjasniť rozsah pôsobnosti a výklad smernice 98/44/ES, najmä jej článku 4;

H.  keďže smernica 98/44/ES implicitne uznáva slobodné právo používať na experimentálne účely materiál, na ktorý sa vzťahuje pôsobnosť patentu, ako to vyplýva z článku 12 ods. 3 písm. b) a článku 13 ods. 3 písm. b);

I.  keďže výnimka pre šľachtiteľov stanovená v článku 27 písm. c) dohody o JPS sa bude uplatňovať iba na patenty udelené na základe jednotného patentového systému a nebude sa automaticky uplatňovať na vnútroštátne patenty v EÚ a keďže toto vyústi do nejednotnej situácie, pokiaľ ide o možnosť šľachtenia s materiálom získaným v podstate biologickými procesmi, na ktorý sa vzťahuje pôsobnosť patentu;

J.  keďže základnou zásadou medzinárodného systému práva odrôd rastlín založeného na dohovore UPOV z roku 1991 a systému EÚ založeného na nariadení Rady (ES) č 2100/94 je to, že držiteľ práv k odrodám rastlín nesmie brániť ďalším osobám v užívaní chránenej odrody pre ďalšie šľachtenie;

1.  domnieva sa, že patenty produktov pochádzajúcich z konvenčného šľachtenia alebo patenty genetických materiálov potrebných pre konvenčné šľachtenie môžu oslabiť výnimku stanovenú v článku 4 smernice 98/44/ES a v článku 53 písm. b) Európskeho patentového dohovoru;

2.  vyjadruje svoje znepokojenie nad nedávnym rozhodnutím rozšíreného odvolacieho senátu Európskeho patentového úradu vo veci G2/12 (týkajúcej sa rajčiakov jedlých) a veci G2/13 (týkajúcej sa brokolice), ktoré by mohlo viesť k rastu počtu patentov udelených Európskym patentovým úradom na pôvodné znaky, ktoré sa do nových odrôd zavedú v podstate biologickými procesmi, akými sú kríženie a výber;

3.  vyzýva Komisiu, aby objasnila rozsah pôsobnosti a výklad smernice 98/44/ES, najmä jej článok 4, článok 12 ods. 3 písm. b) a článok 13 ods. 3 písm. b), s cieľom zabezpečiť právnu zrozumiteľnosť, pokiaľ ide o zákaz patentovateľnosti produktov získaných v podstate biologickými procesmi, a skutočnosť, že šľachtenie s biologickým materiálom, na ktorý sa vzťahuje pôsobnosť patentu, je dovolené;

4.  vyzýva Komisiu, aby oznámila Európskemu patentovému úradu svoje objasnenie týkajúce sa patentovateľnosti produktov získaných v podstate biologickými procesmi, aby ho bolo možné používať ako dodatočný prostriedok výkladu;

5.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby na účely šľachtenia rastlín zabezpečili Úniou zaručený prístup k materiálu získanému v podstate biologickými procesmi a jeho využívanie tak, aby nedochádzalo k interferenciám s postupom členských štátov zaručujúcim výnimku pre šľachtiteľov;

6.  vyzýva Komisiu, aby sa aktívne zapojila do rokovaní o obchodných a partnerských dohodách s tretími krajinami s cieľom zabezpečiť, aby v podstate biologické procesy nebolo možné patentovať;

7.  vyzýva Komisiu, aby podala správu o vypracovaní a vplyve patentového práva v oblasti biotechnológie a genetického inžinierstva, ako sa to požaduje v článku 16 písm. c) smernice 98/44/ES a ako to požadoval Parlament vo svojom uznesení z 10. mája 2012 o patentovaní základných biologických procesov;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a Európskemu patentovému úradu.

(1)

Ú. v. EÚ C 261 E, 10.9.2013, s. 31.

(2)

Ú. v. ES L 213, 30.7.1998, s. 13.

(3)

Ú. v. ES L 227, 1.9.1994, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ C 175, 20.6.2013, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia