Návrh uznesenia - B8-1401/2015Návrh uznesenia
B8-1401/2015

NÁVRH UZNESENIA o 20. výročí Daytonskej mierovej dohody

14.12.2015 - (2015/2979(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Afzal Khan, Tonino Picula, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Boris Zala, Flavio Zanonato v mene Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-1362/2015

Postup : 2015/2979(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-1401/2015
Predkladané texty :
B8-1401/2015
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑1401/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu o 20. výročí Daytonskej mierovej dohody

(2015/2979(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Všeobecnú rámcovú dohodu o mieri v Bosne a Hercegovine, ktorá sa uzavrela 21. novembra 1995 v Daytone a oficiálne podpísala 14. decembra 1995 v Paríži, ako aj na jej prílohy,

–  so zreteľom na svoje uznesenia o Bosne a Hercegovine a o Srebrenici,

–  so zreteľom na rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Sejdić a Finci proti Bosne a Hercegovine (vec č. 27996/06 a 34836/06) z 22. decembra 2009,

–  so zreteľom na Dohodu o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na druhej strane, ktorú podpísali 16. júna 2008 v Luxemburgu a ktorá vstúpila do platnosti 1. júna 2015,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže všeobecná rámcová dohoda, ktorá je známa ako Daytonská mierová dohoda, ukončila krutosti vojny v Bosne a priniesla mier Bosne a Hercegovine;

B.  keďže zmluvné strany Daytonskej mierovej dohody sa okrem iného zaviazali zdržať sa všetkých aktivít ohrozujúcich územnú celistvosť alebo politickú nezávislosť Bosny a Hercegoviny; keďže ostatné ustanovenia dohody zostávajú relevantné aj pre súčasnosť;

C.  keďže Daytonská mierová dohoda, predovšetkým jej príloha 4, predstavuje ústavu Bosny a Hercegoviny, ktorá je ešte stále v platnosti; keďže však tieto ústavné pravidlá komplikujú rozhodovaciu schopnosť a fungovanie inštitúcií a znižujú ich efektivitu tým, že bosniansku spoločnosť rozdeľujú na základe etnicity; keďže v ústave zakotvená diskriminácia, ktorá bráni občanom, ktorí sa neoznačujú za príslušníkov jedného zo štátotvorných národov krajiny, kandidovať vo voľbách, je v rozpore s Európskym dohovorom o ľudských právach;

D.  keďže v súlade s obnoveným prístupom EÚ k Bosne a Hercegovine zameraným na riešenie zložitej sociálno-ekonomickej situácie a snahu o ďalší pokrok v integrácii do EÚ 1. júna 2015 nadobudla účinnosť Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi Bosnou a Hercegovinou a EÚ a bosnianske orgány prijali a začali vykonávať program reforiem, od orgánov Bosny a Hercegoviny; keďže krajina má v úmysle v blízkej budúcnosti predložiť žiadosť o členstvo v EÚ;

1.  pripomína uzatvorenia Daytonskej dohody, ktoré predstavovala veľkým víťazstvo diplomacie nad vojny, ukončila konflikt, ktorý viedol k násilnostiam spôsobujúcim zhrozenie na celom svete a vyžiadal si 100 000 životov, pričom milióny ľudí bolo presídlených;

2.  víta dosiahnuté výsledky pokiaľ ide o návrat utečencov a osôb vysídlených v rámci krajiny (IDP), ako aj rekonštrukciu a reštitúciu majetku v súlade s ustanoveniami prílohy VII k Daytonskej dohode; trvá na potrebe úplnej implementácie prílohy a súvisiacej stratégie; vyzýva na lepšiu koordináciu úsilia na všetkých úrovniach a aby sa venovalo viac pozornosti najzraniteľnejším vysídleným osobám vrátane Rómov a žien, ktoré sú obeťami násilia; zdôrazňuje nutnosť miestnej integrácie tých, ktorí sa nemôžu vrátiť do oblasti, z ktorej pochádzajú; s poľutovaním konštatuje, že podľa Medzinárodného výboru Červeného kríža je stále nezvestných približne 7 000 osôb, ktorých osud je neznámy;

3.  konštatuje, že napriek jej obmedzeniam zostáva Daytonská mierová dohoda základom územnej celistvosti, zvrchovanosti, medzinárodnej subjektivity a politickej nezávislosti Bosny a Hercegoviny; zdôrazňuje, že v týchto dvoch desaťročiach došlo k pokroku v krajine a regióne, ale že je potrebné ďalšie úsilie v oblasti zmierenia, demokratického rozvoja a konsolidácie;

4.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že spoločnosť Bosny a Hercegoviny zostáva etnicky rozdelená a že rozsudok ESĽP vo veci Sejdić-Finci sa nevykonáva; vyzýva EÚ, aby zintenzívnila svoje úsilie zamerané na uľahčenie dohody medzi štátotvornými národmi o vykonaní rozsudku, čím sa zabezpečia rovnaké práva pre všetkých občanov Bosny a Hercegoviny a ďalej posilnenia záväzky v oblasti ľudských práv;

5.  zdôrazňuje významnú úlohu masovej občianskej spoločnosti v procese budovania mieru a zmierenia, a najmä účasti mladých ľudí na medzikultúrnom dialógu a výmene, ako aj v politickej sfére; berie na vedomie významnú úlohu kultúrnych aktivistov, akademikov, spisovateľov a umelcov pri podpore dialógu a porozumenia medzi rôznymi skupinami v spoločnosti; naliehavo vyzýva na podporu vzdelávania v prospech demokracie, základných práv a občianstva v Bosne;

6.  vyjadruje vážne znepokojenie nad pokračujúcimi prípravami na zorganizovanie referenda v Republike o súdnom dvore a prokuratúre Bosny a Hercegoviny, ktoré možno vnímať aj ako ohrozenie územnej celistvosti a zvrchovanosti Bosny a Hercegoviny; ďalej odsudzuje nedávne rozhodnutie vlády Republiky srbskej pozastaviť spoluprácu s určitými justičnými orgánmi a orgánmi presadzovania práva v krajine; zdôrazňuje, že akékoľvek nedostatky v súdnom systéme Bosny a Hercegoviny a ďalšie otázky právneho štátu by sa mali riešiť v rámci štruktúrovaného dialógu o justícii; potvrdzuje svoje odhodlanie pokračovať v reforme súdnictva a otázok týkajúcich sa posudzovania vojnových zločinov ako hlavných priorít štruktúrovaného dialógu;

7.  zdôrazňuje, že podľa Daytonskej mierovej dohody, subjekty nemajú právo na odtrhnutie; ďalej pripomína, že prijatím písomného záväzku sa všetky politické sily zaviazali rešpektovať zvrchovanosť, územnú celistvosť a politickú nezávislosť Bosny a Hercegoviny;

8.  pripomína, že v Daytonskej mierovej dohode sa uznalo, že len centrálne orgány môžu reprezentovať záujmy krajiny v medzinárodných organizáciách, ale že ťažkopádne byrokratické štruktúry, zložitý, zdĺhavý a neefektívna rozhodovací proces v Bosne a Hercegovine môžu mať nepriaznivý vplyv na perspektívy európskej integrácie a oslabiť schopnosť krajiny fungovať ako budúci člen EÚ; vyjadruje poľutovanie nad tým, že po nadobudnutí účinnosti dohody o stabilizácii a pridružení v rozpore s pravidlami a povinnosťami, ktoré z nej vyplývajú, vzhľadom na požiadavku zo strany Bosny a Hercegoviny, aby sa do spoločného rokovacieho poriadku zaviedol etnický rozmer, nebol zriadený Parlamentný výbor pre stabilizáciu a pridruženie; naliehavo vyzýva orgány Bosny a Hercegoviny, aby riešili otázku funkčnosti v úzkej spolupráci s Benátskou komisiou; vyzýva inštitúcie EÚ, aby zvážili možnosť aktívne sa zapojiť do úsilia o nájdenie udržateľného riešenia v otázke ústavného usporiadania Bosny a Hercegoviny;

9.  20 rokov od podpísania Daytonskej mierovej dohody opätovne zdôrazňuje záväzok Európy k mieru a prosperite v Bosne a Hercegovine; podporuje európsku perspektívu tejto krajiny a podporuje politické reformy na podporu sociálno-ekonomického rozvoja a zlepšujú fungovanie štátu, čo zabezpečuje lepší život pre všetkých občanov krajiny; dôrazne varuje pred nacionalistickou rétorikou, ktorá by mohla ohroziť pokrok, ktorý sa doteraz dosiahol;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke/vysokej predstaviteľke, Rade, Komisii, Predsedníctvu Bosny a Hercegoviny, Rade ministrov Bosny a Hercegoviny, Parlamentnému zhromaždeniu Bosny a Hercegoviny a vládam a parlamentom federácie Bosny a Hercegoviny a Republiky srbskej, vládam 10 okresov a kantónov a signatárskym stranám Daytonskej mierovej dohody.