Διαδικασία : 2015/3037(RSO)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1424/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1424/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0462

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
PDF 472kWORD 75k
16.12.2015
PE574.494v01-00
 
B8-1424/2015

σύμφωνα με το άρθρο 198 του Κανονισμού


σχετικά με τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία, τις εξουσίες, τον αριθμό των μελών και τη διάρκεια της θητείας της (2015/3037(RSO))


Διάσκεψη των Προέδρων

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία, τις εξουσίες, τον αριθμό των μελών και τη διάρκεια της θητείας της (2015/3037(RSO))  
B8-1424/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το αίτημα που υποβλήθηκε από 283 βουλευτές, σχετικά με τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελιών για παραβάσεις και κακοδιοίκηση στην εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας σε σχέση με τη μέτρηση εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 226 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 95/167/ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 1995, περί των λεπτομερών διατάξεων άσκησης του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, σχετικά με την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6), και την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη, καθώς και τις τρέχουσες διαδικασίες επί παραβάσει,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τις μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας(2), με το οποίο ζητείται η διεξαγωγή διεξοδικής έρευνας για τον ρόλο και την ευθύνη της Επιτροπής και των αρχών των κρατών μελών, δεδομένων, μεταξύ άλλων, των προβλημάτων που αναφέρονται στην έκθεση του 2011, του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 σχετικά με τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 6) (D042120),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση που υπέβαλε στις 28 Οκτωβρίου 2015 η Τεχνική Επιτροπή – Μηχανοκίνητα Οχήματα (ΤΕΜΟ), που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 40 παράγραφος 1 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 198 του Κανονισμού του,

1.  αποφασίζει τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελιών σχετικά με παραβάσεις και κακοδιοίκηση στην εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας σε σχέση με τη μέτρηση εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία, με την επιφύλαξη της δικαιοδοσίας των δικαστηρίων των κρατών μελών ή της Ένωσης·

2.  αποφασίζει ότι η εξεταστική επιτροπή θα είναι επιφορτισμένη·

  –  με τη διερεύνηση των καταγγελιών για μη συμμόρφωση της Επιτροπής προς τις υποχρεώσεις που επιβάλλει το άρθρο 14 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, όσον αφορά την επανεξέταση των κύκλων δοκιμών που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των εκπομπών, και την προσαρμογή τους σε περίπτωση που δεν είναι πλέον επαρκείς ή δεν αντικατοπτρίζουν πλέον τις εκπομπές του πραγματικού κόσμου, ώστε να αντικατοπτρίζουν επαρκώς τις εκπομπές που παράγονται από πραγματική οδήγηση στον δρόμο, παρά την ύπαρξη πληροφοριών σχετικά με σοβαρές και διαρκείς υπερβάσεις των οριακών τιμών εκπομπών για τα οχήματα σε κανονική χρήση, κατά παράβαση των υποχρεώσεων που καθορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, μεταξύ άλλων στις εκθέσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής, του 2011 και του 2013, και σε έρευνα του Διεθνούς Συμβουλίου Καθαρών Μεταφορών (ICCT) η οποία δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2014·

  –  με τη διερεύνηση της καταγγελίας σχετικά με παράλειψη της Επιτροπής και των αρχών των κρατών μελών να λάβουν κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα για την εποπτεία της επιβολής και για την επιβολή της ρητής απαγόρευσης των συστημάτων αναστολής, όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007·

  –  με τη διερεύνηση της καταγγελίας σχετικά με παράλειψη της Επιτροπής να καθιερώσει έγκαιρα δοκιμές που να αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες οδήγησης στον πραγματικό κόσμο και να λάβει μέτρα για την καταπολέμηση της χρήσης συστημάτων αναστολής, όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007·

  –  να διερευνήσει την καταγγελία σχετικά με την παράλειψη των κρατών μελών να ορίσουν διατάξεις για την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων σε κατασκευαστές για παραβάσεις των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, συμπεριλαμβανομένων της χρήσης συστημάτων αναστολής, της μη παραχώρησης πρόσβασης σε πληροφορίες, και της παραποίησης των αποτελεσμάτων των δοκιμών για την έγκριση τύπου ή τη συμμόρφωση εν χρήσει, όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 13 παράγραφοι 1 και 2 του ίδιου κανονισμού·

  –  να διερευνήσει την καταγγελία σχετικά με την παράλειψη των κρατών μελών να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή της διάταξης περί επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007, όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 13 παράγραφος 1 του συγκεκριμένου κανονισμού·

  –  να συγκεντρώσει και να αναλύσει πληροφορίες για να διαπιστώσει αν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη είχαν στη διάθεσή τους στοιχεία για τη χρήση συστημάτων αναστολής πριν εκδοθεί η ανακοίνωση παράβασης (Notice of Violation) από την Υπηρεσία περιβαλλοντικής προστασίας των ΗΠΑ στις 18 Σεπτεμβρίου 2015·

  –  να συγκεντρώσει και να αναλύσει πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή, από τα κράτη μέλη, των διατάξεων της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, ιδίως όσον αφορά τα άρθρα 12 παράγραφος 1 και 30 παράγραφοι 1, 3 και 4·

  –  να συγκεντρώσει και να αναλύσει πληροφορίες για να διαπιστώσει αν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη είχαν στη διάθεσή τους στοιχεία για τη χρήση συστημάτων αναστολής στις δοκιμές εκπομπών CO2·

  –  να διατυπώσει οποιεσδήποτε συστάσεις κρίνει αναγκαίες για το θέμα αυτό·

3.  αποφασίζει ότι η εξεταστική επιτροπή θα υποβάλει προσωρινή έκθεση μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη των εργασιών της και θα καταθέσει την τελική έκθεσή της μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών της·

4.  αποφασίζει ότι η εξεταστική επιτροπή θα έχει 45 μέλη·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να μεριμνήσει για τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(1)

ΕΕ L 113, 19.5.1995, σ. 1

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0375

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου