Procedura : 2015/3037(RSO)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-1424/2015

Teksty złożone :

B8-1424/2015

Debaty :

Głosowanie :

Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0462

PROJEKT DECYZJI
PDF 400kWORD 74k
16.12.2015
PE574.494v01-00
 
B8-1424/2015

złożony zgodnie z art. 198 Regulaminu


w sprawie utworzenia komisji śledczej ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym, a także określenia jej uprawnień, składu i kadencji (2015/3037(RSO))


Konferencja Przewodniczących

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie utworzenia komisji śledczej ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym, a także określenia jej uprawnień, składu i kadencji (2015/3037(RSO))  
B8-1424/2015

Parlament Europejski,

–  uwzględniając przedstawiony przez 283 posłów wniosek w sprawie powołania komisji śledczej celem zbadania zarzutów dotyczących naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w związku z pomiarem emisji w sektorze motoryzacyjnym,

–  uwzględniając propozycję Konferencji Przewodniczących,

–  uwzględniając art. 226 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając decyzję 95/167/WE, Euratom, EWWiS Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji z dnia 19 kwietnia 1995 r. w sprawie szczegółowych przepisów regulujących egzekwowanie przez Parlament Europejski jego prawa do prowadzenia dochodzeń(1),

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów,

–  uwzględniając dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów,

–  uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, a także toczące się obecnie postępowania w sprawie naruszenia przepisów,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 27 października 2015 r. w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym(2), w której apeluje się o przeprowadzenie gruntownego dochodzenia w sprawie roli i odpowiedzialności Komisji i organów państw członkowskich, mając na uwadze m.in. problemy określone w sprawozdaniu Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej z 2011 r.,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. określające normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych,

–  uwzględniając projekt rozporządzenia Komisji zmieniający rozporządzenie (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 6) (D042120),

–  uwzględniając opinię wydaną dnia 28 października 2015 r. przez Komitet Techniczny ds. Pojazdów Silnikowych (TCMV), ustanowiony na mocy art. 40 ust. 1 dyrektywy nr 2007/46/WE,

–  uwzględniając art. 198 Regulaminu,

1.  podejmuje decyzję o powołaniu komisji śledczej celem zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w związku z pomiarem emisji, bez uszczerbku dla jurysdykcji sądów krajowych lub unijnych;

2.  postanawia, że komisja śledcza będzie miała za zadanie:

  –  przeprowadzenie dochodzenia w sprawie domniemanego niedopełnienia przez Komisję obowiązku nałożonego art. 14 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 715/2007 i dotyczącego dokonywania oceny cyklów testowych stosowanych do pomiaru emisji zanieczyszczeń, a także ich dostosowania, jeżeli nie są one już odpowiednie lub nie odwzorowują rzeczywistych emisji, tak aby w wystarczający sposób odwzorowywały emisje pochodzące z rzeczywistego ruchu drogowego, pomimo informacji dotyczących poważnych i utrzymujących się przekroczeń dopuszczalnych wartości emisji dla pojazdów w normalnych warunkach użytkowania, co stanowiło naruszenie obowiązków określonych w art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 715/2007, obejmując też sprawozdania Wspólnego Centrum Badawczego z lat 2011 i 2013 oraz badania prowadzone przez International Council on Clean Transportation udostępnione w maju 2014 r.;

  –  zbadanie domniemanego braku podjęcia odpowiednich i skutecznych działań przez Komisję i organy państw członkowskich w celu nadzorowania stosowania prawa i egzekwowania wyraźnego zakazu stosowania urządzeń ograniczających skuteczność działania, zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 715/2007;

  –  przeprowadzenie dochodzenia w sprawie domniemanego niewprowadzenia przez Komisję w stosownym terminie badań odzwierciedlających rzeczywiste warunki jazdy oraz nieprzyjęcia środków dotyczących stosowania urządzeń ograniczających skuteczność działania, jak przewidziano w art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 715/2007;

  –  zbadanie domniemanego niewprowadzenia przez państwa członkowskie przepisów dotyczących skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji mających zastosowanie do producentów w przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia (WE) nr 715/2007, w tym stosowania urządzeń ograniczających skuteczność działania, odmowy udzielenia dostępu do informacji oraz fałszowania wyników badań dotyczących homologacji typu lub zgodności w eksploatacji, zgodnie z wymogami art. 13 ust. 1 i art. 13 ust. 2 tego rozporządzenia;

  –  zbadanie domniemanego nieprzedsięwzięcia przez państwa członkowskie wszelkich środków niezbędnych do dopilnowania, by przepisy dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszenia rozporządzenia (WE) nr 715/2007 były wdrażane zgodnie z wymogami określonymi w art. 13 ust. 1 tego rozporządzenia;

  –  zbieranie i analizowanie informacji w celu określenia, czy Komisja i państwa członkowskie uzyskały dowody stosowania urządzeń ograniczających skuteczność działania przed powiadomieniem o naruszeniu przepisów wydanym przez Agencję Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych w dniu 18 września 2015 r.;

  –  gromadzenie i analizowanie informacji na temat wdrażania przez państwa członkowskie przepisów dyrektywy nr 2007/46/WE, w szczególności w odniesieniu do art. 12 ust. 1 i art. 30 ust. 1, 3 i 4;

  –  zbieranie i analizowanie informacji w celu określenia, czy Komisja i państwa członkowskie dysponowały dowodami na wykorzystywanie do badań emisji CO2 urządzeń ograniczających skuteczność działania;

  –  przedstawienie wszelkich zaleceń, jakie uzna za niezbędne w tym względzie;

3.  postanawia, że komisja śledcza przedstawi sprawozdanie śródokresowe w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności oraz sprawozdanie końcowe w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności;

4.  postanawia, że komisja śledcza będzie liczyć 45 członków;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do zapewnienia publikacji niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1)

Dz.U. L 113 z 19.5.1995, s. 1.

(2)

Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0375.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności