ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 453kWORD 59k
7.12.2015
PE574.501v01-00
 
B8-1431/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τον κίνδυνο πλημμυρών


Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον κίνδυνο πλημμυρών  
B8-1431/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος για το περιβάλλον και τη Δράση για το κλίμα (LIFE),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μία από τις πλέον επικίνδυνες επιπτώσεις του φαινομένου της υπερθέρμανσης του πλανήτη είναι ο κίνδυνος της πλημμύρας, ένας κίνδυνος που αφορά, για παράδειγμα, ορισμένες περιοχές της Ιταλίας (τη λιμνοθάλασσα της Βενετίας, το δέλτα του Πάδου, τους κόλπους του Κάλιαρι και του Οριστάνο, την παραθαλάσσια περιοχή γύρω από το 'Mar Piccolo' του Τάραντα, την περιοχή της εκβολής του ποταμού Τίβερι, τη Versilia, τις αλυκές του Τράπανι και την πεδινή περιοχή της Κατάνιας)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την ευκαιρία των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της COP 21, η ΕΕ έχει τη δυνατότητα να παρέμβει με συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος από κάθε μορφή κλιματικής απειλής·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει την ισχύουσα νομοθεσία σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, πρόληψης και αντίδρασης σε φυσικές καταστροφές εν όψει των νέων κλιματικών απειλών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου