ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 380kWORD 60k
7.12.2015
PE574.502v01-00
 
B8-1432/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τοπικές πρωτοβουλίες για το κλίμα


Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τοπικές πρωτοβουλίες για το κλίμα  
B8-1432/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος για το περιβάλλον και τη Δράση για το κλίμα (LIFE),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ένα δίκτυο 82 πόλεων το οποίο ονομάζεται C 40 και το οποίο, από την εποχή της COP15 που διεξήχθη στην Κοπεγχάγη το 2009, δρομολόγησε 10 χιλιάδες δράσεις για τη μείωση των εκπομπών, όπως είναι η βελτίωση των μεθόδων διαχωρισμένης αποκομιδής απορριμμάτων και η ενίσχυση του συστήμτος δημόσιων μεταφορών, καθώς και επενδύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, για τα συστήματα φωτισμού και θέρμανσης με χαμηλή κατανάλωση και για τα μέτρα καταπολέμησης της σπατάλης φυσικών πόρων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρωτοβουλίες που ξεκινούν από τη βάση αποτελούν καλό παράδειγμα και μία υπόσχεση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ιδίως στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων στην COP 21, η ΕΕ πρέπει να δεσμευθεί για τον ίδιο αυτό σκοπό·

1.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη χρηματοδοτική στήριξη για τα έργα που ξεκινούν από τη βάση τα οποία θέτουν ως στόχο την αντιμετώπιση των κλιματικών προβλημάτων, καθώς και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου