ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 455kWORD 59k
7.12.2015
PE574.503v01-00
 
B8-1433/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно депресията


Алдо Патричело

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно депресията  
B8-1433/2015

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 35 от Хартата на основните права на ЕС,

–  като взе предвид член 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че депресията на европейски граждани води до разходи за европейската икономика, оценявани на 92 милиарда евро, от които 54 милиарда са свързани с косвени разходи поради отсъствие от работа;

Б.  като има предвид, че въпреки че тези данни показват голямо разпространение на болестта, само малка част от засегнатите лица се подлагат на необходимото лечение;

В.  като има предвид, че това положение носи вреди не само за здравето на засегнатите лица, но и води до икономически последици във връзка с покриването на разходи за справянето с някои проблеми, като например отсъствието от работа и предоставянето на неподходящи грижи за болните;

1.  призовава Комисията да предложи актуализирано проучване и програма за информиране на обществеността по този въпрос, по-специално относно причините и последиците от депресията и наличните лечения.

Правна информация - Политика за поверителност