ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 451kWORD 60k
12.12.2015
PE574.505v01-00
 
B8-1435/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τις σχέσεις με την Τουρκία


Marie-Christine Arnautu

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις σχέσεις με την Τουρκία  
B8-1435/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής του Οκτωβρίου 2014 με θέμα «Στρατηγική για τη διεύρυνση και κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 2014-2015»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου του 2013 για την Τουρκία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εδώ και πέντε χρόνια η Τουρκία παρέχει μόνιμη υποστήριξη σε διάφορες ένοπλες τρομοκρατικές ομάδες που σπέρνουν το χάος στην Συρία·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία κατέρριψε ένα ρωσικό καταδιωκτικό που βομβάρδιζε τις εν λόγω τρομοκρατικές ομάδες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με πολυάριθμες ενδείξεις η Τουρκία αγοράζει πετρέλαιο από την τρομοκρατική ομάδα «ισλαμικό κράτος»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον Ιούλιο 2015, η τουρκική κυβέρνηση έχει προβεί σε πολυάριθμες βιαιοπραγίες εναντίον του πληθυσμού της, συγκεκριμένα εναντίον των μειονοτήτων των Κούρδων και των Αλεβιτών·

1.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παγώσει πάραυτα τα 14 κεφάλαια των διαπραγματεύσεων για την προσχώρηση της Τουρκίας στην Ένωση, τα οποία εξακολουθούν να εκκρεμούν μέχρι σήμερα·

2.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει οικονομικές κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας·

3.  καλεί την Αντιπρόεδρο να ζητήσει από το ΝΑΤΟ τον αποκλεισμό της Τουρκίας από την οργάνωση·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, και στα κράτη μέλη.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου