ONTWERPRESOLUTIE
PDF 155kWORD 58k
12.12.2015
PE574.505v01-00
 
B8-1435/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de betrekkingen met Turkije


Marie-Christine Arnautu

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de betrekkingen met Turkije  
B8-1435/2015

Het Europees Parlement,

–  gezien de mededeling van de Commissie van oktober 2014 getiteld "Uitbreidingsstrategie en voornaamste uitdagingen 2014-2015",

–  gezien het verslag van 2013 over de door Turkije geboekte voortgang,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat Turkije sinds vijf jaar continu steun verleent aan verschillende gewapende terroristische groeperingen die in Syrië chaos veroorzaken;

B.  overwegende dat Turkije een Russisch jachtvliegtuig dat deze terroristische groeperingen bombardeerde, heeft neergehaald;

C.  overwegende dat uit verschillende aanwijzingen blijkt dat Turkije petroleum koopt van de terroristische groepering "Islamitische Staat";

D.  overwegende dat de Turkse regering sinds juli 2015 verschillende wandaden heeft gepleegd tegen haar eigen bevolking, met name de Koerdische en Alevitische minderheden;

1.  vraagt dat de Europese Unie de 14 momenteel geopende onderhandelingshoofdstukken voor de toetreding van Turkije tot de EU met onmiddellijke ingang bevriest;

2.  vraagt dat de Europese Unie economische sancties neemt tegen Turkije;

3.  vraagt dat de vicevoorzitter er bij de NAVO voor pleit dat Turkije uit deze organisatie wordt uitgesloten;

4.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en de Raad alsmede aan de lidstaten.

Juridische mededeling - Privacybeleid