ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 467kWORD 60k
16.12.2015
PE574.525v01-00
 
B8-0005/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно поетапната забрана за провеждане на тестове за рак върху гризачи


Доминик Билд, Софи Монтел, Стийв Бриуа

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно поетапната забрана за провеждане на изследвания за откриване на рак върху гризачи  
B8-0005/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че според проучване на неправителствената организация PETA (Хора за етично третиране на животните) изследванията за откриване на рак, провеждани върху гризачи, са без стойност съгласно международно признатите критерии, по-специално като част от едно от изследванията, препоръчвани от програмата REACH;

Б.  като има предвид, че тези изследвания причиняват страдание на животните, въпреки че органите отказват да признаят, че това скринингово изследване не показва с точност какво е въздействието на химическите вещества върху човека и че то трябва да бъде заменено без отлагане с алтернативни методи;

В.  като има предвид доклада, озаглавен „Химикалите и ракът, какво регулаторните органи няма да ви кажат за изследванията на канцерогенност“, в който се разяснява необходимостта от всички изследователски програми да бъдат премахнати тестовете за рак върху гризачи;

1.  отправя искане към Комисията поетапно да забрани провеждането на тестове за откриване на рак върху гризачи с оглед опазване на човешкото здраве и предотвратяване на страданието на животните;

2.  отправя искане към Комисията да следва препоръките на доклада, по-специално относно разработването на методи, при които не се използват животни, и относно увеличаването на средствата, предоставяни за разработването на допълнителни алтернативни методи;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на държавите членки.

Правна информация - Политика за поверителност