ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 457kWORD 60k
16.12.2015
PE574.525v01-00
 
B8-0005/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την σταδιακή απαγόρευση των δοκιμών για καρκίνο σε τρωκτικά


Dominique Bilde, Sophie Montel, Steeve Briois

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την σταδιακή απαγόρευση των δοκιμών για καρκίνο σε τρωκτικά  
B8-0005/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μια μελέτη της ΜΚΟ PETA ("Πολίτες για τη ηθική μεταχείριση των ζώων"), οι δοκιμές προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο που διενεργούνται σε τρωκτικά είναι άχρηστες σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια, ιδίως μια από τις δοκιμές που συνιστάται από το πρόγραμμα REACH·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω δοκιμές ταλαιπωρούν τα ζώα, ενώ, ακόμη και οι αρμόδιοι φορείς αρνούνται να αναγνωρίσουν ότι αυτός ό προσυμπτωματικός έλεγχος προβλέπει με ακρίβεια τις επιπτώσεις των χημικών ουσιών στον άνθρωπο, και πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα από εναλλακτικές μεθόδους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση με τίτλο "Χημικές ουσίες και καρκίνος, Τι δεν λένε οι ρυθμιστικές αρχές για τις δοκιμές καρκινογένεσης», που εξηγεί την ανάγκη να απαγορευτούν οι δοκιμές για καρκίνο σε τρωκτικά σε όλα τα ερευνητικά προγράμματα·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να απαγορεύσει σταδιακά τις δοκιμές καρκίνου σε τρωκτικά, με στόχο να προστατευθεί η ανθρώπινη υγεία και να μην υποφέρουν τα ζώα·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να ακολουθήσει τις συστάσεις της έκθεσης, κυρίως δε την σύσταση για ανάπτυξη μεθόδων χωρίς χρήση ζώων, και την αύξηση των κονδυλίων που διατίθενται για την ανάπτυξη επιπλέον εναλλακτικών μεθόδων·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου