ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 450kWORD 60k
16.12.2015
PE574.526v01-00
 
B8-0006/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την προώθηση των εθελοντικών οργανώσεων


Dominique Bilde, Sophie Montel, Steeve Briois

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προώθηση των εθελοντικών οργανώσεων  
B8-0006/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθελοντικές οργανώσεις αφορούν περισσότερα από 93 εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκτυο των οργανώσεων, ιδιαιτέρως σημαντικό στις αγροτικές ζώνες, είναι ζωτικής σημασίας για τις περιοχές και αποφέρει εντυπωσιακά οφέλη σε πολυάριθμους τομείς (αθλητικό, πολιτισμικό, φιλανθρωπικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό, ψυχαγωγικό...)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εθελοντισμός χαρακτηρίζεται από την αυτοπροσφορά και την προσφορά χρόνου, εκουσίως και ανιδιοτελώς, παρέχοντας τη δυνατότητα απόκτησης νέων δεξιοτήτων και ανάπτυξης φιλικών σχέσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία (EVS) προσφέρει σε όλους τους νέους ηλικίας 18 έως 30 ετών τη δυνατότητα να απασχοληθούν ως εθελοντές·

1.  παροτρύνει την Επιτροπή να αναδείξει περισσότερο τη συνεισφορά των εθελοντών και των οργανώσεων στην κοινωνία·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να στηρίξει όλες τις δυνατές δράσεις για καλύτερη επιμόρφωση και αναγνώριση των δεξιοτήτων των εθελοντών·

3.  παροτρύνει την Επιτροπή να προαγάγει και να αναπτύξει την ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία μέσω συγκεκριμένων δράσεων, καθώς και να εξετάσει τη διεύρυνσή της, προκειμένου όλοι να έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν μια παρόμοια εμπειρία·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου