RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 147kWORD 58k
16.12.2015
PE574.526v01-00
 
B8-0006/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


vabatahtliku tegevuse ühenduste edendamise kohta


Dominique Bilde, Sophie Montel, Steeve Briois

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek vabatahtliku tegevuse ühenduste edendamise kohta  
B8-0006/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et vabatahtliku tegevuse ühendustes on Euroopas üle 93 miljoni inimese;

B.  arvestades, et ühenduste võrk, mis on eriti oluline maapiirkondades, on piirkondade jaoks eluliselt tähtis ja rikastab oluliselt paljusid valdkondi (sport, kultuur, heategevus, sotsiaalvaldkond, haridus, vaba aeg jne);

C.  arvestades, et vabatahtlik tegevus tähendab enda ja oma aja vabatahtlikku ja tasuta andmist ning selle kaudu on võimalik omandada uusi oskusi ja saada uusi sõpru;

D.  arvestades, et Euroopa vabatahtlik teenistus pakub vabatahtlikus tegevuses osalemise võimalust kõigile 18–30 aastastele noortele;

1.  ergutab komisjoni rohkem hindama vabatahtlike ja ühenduste poolt ühiskonnale antavat panust;

2.  palub komisjonil toetada kõikvõimalikke meetmeid, mis aitavad parandada vabatahtlike koolitust ja nende oskuste tunnustamist;

3.  ergutab komisjoni edendama ja arendama Euroopa vabatahtlikku teenistust konkreetsete meetmete abil ning seda laiendama, et kõigil oleks võimalik vabatahtliku tegevuse kogemus saada;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ja liikmesriikidele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika