ONTWERPRESOLUTIE
PDF 153kWORD 58k
16.12.2015
PE574.526v01-00
 
B8-0006/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de bevordering van vrijwilligerswerk in verenigingsverband


Dominique Bilde, Sophie Montel, Steeve Briois

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over vrijwilligerswerk in verenigingsverband  
B8-0006/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat meer dan 93 miljoen Europeanen betrokken zijn bij vrijwilligerswerk in verenigingsverband;

B.  overwegende dat het verenigingsnetwerk, dat met name in plattelandsgebieden bijzonder belangrijk is, van cruciaal belang is voor de regio´s en een enorme rijkdom biedt op talrijke terreinen (sportief, cultureel, liefdadigheid, sociaal, onderwijs, vrije tijd...);

C.  overwegende dat het kenmerkend voor vrijwilligerswerk is dat men er, vrijwillig en kosteloos, veel van zichzelf en zijn tijd in investeert, en dat het de mogelijkheid biedt om nieuwe vaardigheden en vriendschappen op te doen;

D.  overwegende dat de Europese dienst voor vrijwilligers (EVS) jongeren tussen de 18 en 30 jaar oud de mogelijkheid biedt zich als vrijwilliger in te zetten;

1.  spoort de Commissie aan om meer waarde toe te kennen aan de bijdrage van vrijwilligers en het verenigingsleven aan de samenleving;

2.  verzoekt de Commissie om steun te verlenen aan alle mogelijke maatregelen die zijn gericht op een betere opleiding voor en meer erkenning van de vaardigheden van vrijwilligers;

3.  spoort de Commissie aan om de EVS te ondersteunen en te ontwikkelen rondom concrete acties en te overwegen de dienst uit te breiden om iedereen in staat te stellen het vrijwilligerswerk te ervaren;

4.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en de Raad alsmede aan de lidstaten.

 

Juridische mededeling - Privacybeleid