ONTWERPRESOLUTIE
PDF 151kWORD 57k
15.12.2015
PE574.527v01-00
 
B8-0007/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de overschrijding van haar bevoegdheden door de Europese Commissie


Edouard Ferrand

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de overschrijding van haar bevoegdheden door de Europese Commissie  
B8-0007/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de Europese Commissie recentelijk een voorstel heeft gepresenteerd om de uitvoerende macht van de Unie de bevoegdheid te geven om politie-eenheden naar de lidstaten te zenden met het oog op de bewaking van de buitengrenzen die te kampen hebben met een een ongekende migratiedruk;

B.  overwegende dat het hier gaat om een aantasting van de soevereiniteit van de lidstaten in een mate die tot dusver nooit is vertoond;

1.  is van mening dat de Commissie sinds een aantal jaar steeds weer probeert zich bevoegdheden toe te eigenen die haar niet toebehoren;

2.  verzoekt de Europese Commissie om zich, gezien artikel 17 VEU en de artikelen 234, 244-250, 290 en 291 VWEU, strikt te houden aan de rol die haar op grond van de verdragen is toebedeeld.

Juridische mededeling - Privacybeleid