RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 147kWORD 58k
17.12.2015
PE574.528v01-00
 
B8-0008/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


kodutute aitamise kohta Euroopa Liidus


Dominique Bilde, Sophie Montel, David Martin, Steeve Briois

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek kodutute aitamise kohta Euroopa Liidus  
B8-0008/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 34 tunnustatakse põhiõigust eluasemetoetusele;

B.  arvestades, et õigusest inimväärsele eluasemele sõltuvad muud õigused, nagu õigus era- ja perekonnaelule, õigus privaatsusele ja mitmed kodanikuõigused;

C.  arvestades, et Guardiani uuringu kohaselt on Euroopas 11 miljonit tühja eluaset;

D.  arvestades, et ELis on hinnanguliselt ligi 4 miljonit kodutut või väga halbades elutingimustes elavat inimest;

1.  palub liikmesriikidel pidada oma enim puudust kannatavate ja kodutute kaasmaalaste juurdepääsu eluasemele riiklikuks prioriteediks;

2.  palub komisjonil ja liikmesriikidel toetada kõiki poliitikasuundi, mis võimaldavad võidelda elamiskõlbmatute eluasemete vastu ja toetavad halvas seisukorras olevate eluasemete renoveerimist, eelkõige eluaseme normidega vastavusse viimiseks või soojustamiseks tehtavate tööde kaudu, mille eesmärk on vähendada energiaarvet;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos allakirjutanute nimedega komisjonile, nõukogule ja liikmesriikidele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika