REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 379kWORD 59k
17.12.2015
PE574.528v01-00
 
B8-0008/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par palīdzību bezpajumtniekiem Eiropas Savienībā


Dominique Bilde, Sophie Montel, David Martin, Steeve Briois

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par palīdzību bezpajumtniekiem Eiropas Savienībā
 
 
B8-0008/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 34. pantu ir atzītas pamattiesības uz palīdzību mājokļu jomā;

B.  tā kā no tiesībām uz pienācīgu mājokli izriet arī citas tiesības: tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi, tiesības uz privātumu un daudzas pilsoniskās tiesības;

C.  tā kā pēc laikraksta “Guardian” veiktā pētījuma datiem Eiropā ir brīvi 11 miljoni mājokļu;

D.  tā kā ES ir aptuveni 4 miljoni bezpajumtnieku vai personu, kas dzīvo neatbilstošos apstākļos,

1.  prasa dalībvalstīm padarīt par valsts līmeņa prioritāti mājokļu pieejamību trūcīgākajiem un bez pajumtes esošajiem iedzīvotājiem;

2.  prasa Komisijai un dalībvalstīm atbalstīt politikas nostādnes, kas ļauj izskaust cilvēkiem nepienācīgus mājokļus un atbalstīt novecojušu mājokļu atjaunošanu, jo īpaši remonta darbus ar mērķi nodrošināt atbilsmi noteiktām normām vai izolācijas darbus ar mērķi samazināt elektrības rēķinus;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju kopā ar parakstītāju vārdiem nosūtīt Komisijai, Padomei un dalībvalstīm.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika