ONTWERPRESOLUTIE
PDF 154kWORD 58k
17.12.2015
PE574.528v01-00
 
B8-0008/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de hulp aan daklozen in de Europese Unie


Dominique Bilde, Sophie Montel, David Martin, Steeve Briois

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de hulp aan daklozen in de Europese Unie  
B8-0008/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat in artikel 34 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie het grondrecht op bijstand voor huisvesting wordt erkend;

B.  overwegende dat andere rechten afhankelijk zijn van het recht op behoorlijke huisvesting: het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven, het recht op privacy en talrijke burgerrechten;

C.  overwegende dat uit een onderzoek van de Guardian blijkt dat in Europa 11 miljoen woningen leegstaan;

D.  overwegende dat de EU 4 miljoen personen zou tellen die geen of zeer slecht onderdak hebben;

1.  verzoekt de lidstaten om op nationaal niveau hun meest behoeftige landgenoten die niet over een woning beschikken voorrang te verlenen bij de toegang tot huisvesting.

2.  verzoekt de Commissie en de lidstaten steun te verlenen aan alle beleidsmaatregelen ter bestrijding van mensontwaardige huisvesting en ter bevordering van het opknappen van vervallen woningen, met name door ze aan te passen aan de normen en te isoleren, zodat de energierekening omlaag gaat;

3.  verzoekt zijn Voorzitter deze verklaring met de namen van de ondertekenaars te doen toekomen aan de Commissie, de Raad en de lidstaten.

Juridische mededeling - Privacybeleid