ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 460kWORD 60k
15.12.2015
PE574.530v01-00
 
B8-0010/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την συγκέντρωση του Τύπου


Sophie Montel, Florian Philippot, Dominique Bilde

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την συγκέντρωση του Τύπου  
B8-0010/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπερβολική συγκέντρωση των μέσων ενημέρωσης συγκρούεται μετωπικά με το άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ορίζει ότι πρέπει να τηρείται η ελευθερία και η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά του γαλλικού Τύπου υπόκειται σε μια σημαντική οριζόντια και κάθετη συγκέντρωση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι μεγάλοι όμιλοι (Lagardère, Dassault, LVMH, La Dépêche, Rossel, κ.λπ.) μοιράζονται το μεγαλύτερο μέρος του γαλλικού Τύπου, προκαλώντας καταστάσεις τοπικών μονοπωλίων και εθνικών ολιγοπωλίων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το γαλλικό τοπίο των μέσων ενημέρωσης αναδιαρθρώνεται γύρο από βιομηχάνους ή δισεκατομμυριούχους που προέρχονται από τον τομέα των τηλεπικοινωνιών, γεγονός που υπονομεύει την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άμεσες ή έμμεσες δημόσιες ενισχύσεις στον γραπτό Τύπο ανήλθαν το 2012 σε 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ήτοι 11% του κύκλου εργασιών του τομέα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκέντρωση αυτή είναι επικίνδυνη και ανησυχητική για την καλή λειτουργία της γαλλικής δημοκρατίας·

1.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν φραγμούς στην εν λόγω υπερβολική συγκέντρωση, ώστε να διασφαλίσουν την πολυφωνία στην πληροφόρηση και την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου