ONTWERPRESOLUTIE
PDF 154kWORD 58k
15.12.2015
PE574.530v01-00
 
B8-0010/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de concentratie van de pers


Sophie Montel, Florian Philippot, Dominique Bilde

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de concentratie van de pers  
B8-0010/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de buitensporige concentratie van de media volledig in strijd is met artikel 11 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie waarin wordt bepaald dat "de vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd";

B.  overwegende dat de Franse persmarkt een sterke horizontale en verticale concentratie vertoont;

C.  overwegende dat het leeuwendeel van de Franse pers in handen is van enkele grote groepen (Lagardère, Dassault, LVMH, La Dépêche, Rossel, enz.), hetgeen leidt tot lokale monopolies of nationale oligopolies;

D.  overwegende dat het Franse medialandschap zich hergroepeert rondom industriëlen of miljardairs uit de telecomsector, hetgeen een bedreiging vormt voor de pluriformiteit van de media;

E.  overwegende dat de directe en indirecte overheidssteun aan de geschreven pers is toegenomen tot 1,2 miljard euro in 2012, dat wil zeggen 11 % van de totale omzet van de sector;

F.  overwegende dat deze concentratie een zorgwekkende ontwikkeling is die gevaarlijk is voor de deugdelijke werking van de Franse democratie;

1.  verzoekt de Commissie en de lidstaten deze buitensporige concentratie tegen te gaan teneinde de pluriformiteit op informatiegebied en de onafhankelijkheid van de media te waarborgen.

Juridische mededeling - Privacybeleid